Yazarlar İçin

YAZARLAR için bilgiler:
Genel İlkeler
“Tıp Dünyasında Literatür” dergisinde tıbbın tüm branşları ile ilgili Türkçe ve İngilizce
yazılara yer verilir. Türkçe yazılarda dil sekterliğine (kendi doğru bulduğu terimlerin
aynen herkesçe kabullenilip kullanılmasını şart koşma ve aksini yapanların yazılarını
geri çevirme şeklindeki dayatmacı tutum) izin verilmeyecek, açıkça hatalı kullanım söz
konusu olmadıkça, yazar(lar)ın özgün dil anlayışına ve üslubuna saygı gösterilecek,
editörün/editörlerin kendi tercihleri hiç bir şekilde dayatılmayacak, hakemlerden de bu
konuda hassasiyet göstermeleri beklenecektir.
Yazının teslim alındığı editör tarafından yazara bildirilecek, yayın kurallarına uygun
olmayan yazılar düzeltilmek üzere doğrudan iade edilecek, uygun olduğu tesbit edilen
yazılara bir numara verilerek durum yazara bildirilecek, değerlendirilmek üzere iki
hakeme gönderilecek, en geç on gün zarfında cevap istenecek, gelen eleştiriler yazara
geri­bildirilecektir. Bu şekilde yapılan düzeltmeler tekrar aynı hakemlere gönderilecek
ve gene on gün zarfında kanaatlerini bildirmeleri istenecektir. Bu süreç, yazı son şeklini
alıncaya kadar ve gerektiği kadar tekrarlanabilir. Yayın kurulu, yazarın iznini almak
kaydı ile, metin üzerinde düzeltmeler yapabilir; yazının niteliğini değiştirmeyen
düzeltmeleri ise, yazarın iznini almadan yapabilir. Yayıma kabul aşamasına gelen
yazılar sıraya koyulacak ve durum yazara ikinci bir yazıyla bildirilecektir.
Yayımlanırken de ilk geliş tarihi, gözden geçirmeler (birinci, ikinci vs.) ve yayıma kabul
tarihi belirtilecektir. Yazılardaki bilgilerin doğruluğu ve ifadelerden yazarların kendileri
sorumludur. “Tıp Dünyasında Literatür”a gönderilen yazılar için telif ücreti ödenmez ve
yayımlansın veya yayımlanmasın, iade edilmez.


Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıdaki şekillerde olabilir:
• Gözden geçirme yazıları,
• Özgün makaleler,
• Araştırma yazıları,
• Vak’a takdimleri,
• Editöre mektuplar,
• Camiadan haberler (kongreler, toplantılar, yayınlardan özetler, kitap ve tez
tanıtımları vs.)


Ancak daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka bir dergide
değerlendirilmekte olmayan ve her bir yazarı tarafından onaylanan makaleler “Tıp
Dünyasında Literatür”da değerlendirilmek üzere kabul edilir. Diğer kaynaklardan kopya
edilen materyalin “Tıp Dünyasında Literatür”da yeniden yayımlanabilmesi için hem
yazar(lar)dan hem de yayıncıdan izin alındığına ilişkin yazılı bir ibare bulunmalıdır.
Gerekli izinlerin usulünce alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.


Makalelerin Gönderilmesi
Orijinal makale ve üç kopyası (toplam dört tane) aşağıda yer alan editör adresine
gönderilmelidir; yazar(lar)ın mutlaka bir kopya da kendileri için saklamaları gerekir:
İnternet yoluyla aşağıdaki e­posta adreslere müracaat edilebilir.


Yazışma Adresi:
YÜCE Yayım A.Ş.
(Tıp Dünyasında Literatür Dergisi Editörlüğü)
NATO Cad 23/3 Seyrantepe
Kağıthane 34390
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 2791026
Fax: +90 (212) 2791864
E­posta adresleri:
editor@literatur.web.tr


Aksi belirtilmedikçe, gönderilen yazılarla ilgili bütün yazışmalar ilk yazarla
yapılacaktır. Gönderilen yazılar, yazının yayımlanmak üzere gönderildiğini ve derginin
hangi bölümü (özgün makale, gözden geçirme yahut araştırma yazısı veya vak’a takdimi
gibi) için başvurulduğunu belirten bir mektupla birlikte gönderilmelidir. Araştırma
yazılarında çalışmanın yapıldığı kurum(lar) belirtilmeli ve etik komite onayı alındığı
vurgulanmalıdır.


Form
Aşağıdaki hususlara uymayan makaleler, daha ileri değerlendirmeye tâbi
tutulmaksızın editör tarafından düzeltilmek üzere iade edileceğinden, lüzumsuz vakit
kaybına yer vermemek için, azami dikkat gösterilmelidir.
Makaleler her bir kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak ve çift aralıkla 12 puntoyla A4
kâğıda bilgisayar yazıcısıyla yazılmalıdır. Yazılarda koyu fontlar kullanılmamalıdır. Yazı
yayıma kabul edilinceye kadar da IBM uyumlu bilgisayarda verilerin kaydedildiği bir
disket veya CD gönderilmesine gerek vardır, bu yazı anlatılacak aşamalardan geçecektir:
Yayıma kabulden sonra dizilme aşamasında yazının son haliyle birlikte Microsoft Word
for Windows ile yazılmış bir kopyasını içeren disket veya CD tekrar gönderilmelidir ve
bilgisayar kopyası yazının son halinin tam olarak aynı olmalıdır.
Her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalıdır, sayfalar sağ üst köşede
numaralandırılmalıdır. Makalelerde aşağıdaki sıra takip edilmelidir:
1) Başlık sayfası,
2) Özet,
3) Metin,
4) Kaynaklar ve
5) Tablo ve/veya Şekiller.
Başlık sayfasında, yazarların adları, akademik durumları ve yazışılacak yazarın tam
adresi, telefonu, faks numarası ve e­posta adresi bulunmalıdır. Hakemlerce
değerlendirme yapılırken nesnelliğin korunması açısından, bu bilgiler sadece başlık
sayfasında bulunmalıdır. Kişisel ve teknik yardım nedeniyle yapılacak teşekkür ifadeleri
de bu sayfada yer almalıdır.


Türkçe Özet
250 kelimeden uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Amaç, Yöntem,
Bulgular, Tartışma ve Sonuç. Amaç: Yazının birincil ve asıl amacı; Yöntem: Veri
kaynakları, çalışmanın iskeleti, hastalar veya çalışmaya katılanlar,
görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler; Bulgular: Ana bulgular; Tartışma:
Bulgular ve literatür ışığında verilerin değerlendirilmesi; Sonuç: Doğrudan klinik
uygulamalar, çıkartılacak sonuç, çalışmanın katkıları, sınırlılıkları ve tavsiyeler. Vak’a
takdimlerinde yapılandırılmamış özet yeterlidir, editöre mektuplarda ise gereksizdir.
Index Medicus’a uygun en az 3, en fazla 6 Anahtar Kelime bu sayfada yer almalıdır.
Türkçe yazılardaki İngilizce Özet (Abstract) ise, yabancı ülkelerden okuyuculara hitap
edebilmek açısından, daha ayrıntılı ve uzun (250­500 kelime) yazılmalı ve şunlardan
oluşmalıdır: Objective, Method, Results, Discussion, Conclusion(s). Index
Medicus’a uygun en az 3, en fazla 6 Keyword burada yer almalıdır.
Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)’nden
seçilmelidir.
Yazılarda dipnot kullanılmamalı, açıklamalar yazı içerisinde verilmelidir. Alışılmamış
veyahut Türkçe’si tartışmalı yabancı kelimeler veya yazarın özellikle tercih ettiği
karşılıklar kullanılacaksa, parantez içerisinde orijinali de yazılmalıdır: “... kendilik
(self) ...” gibi. İlaçların da ­özellikle ihtiyaç duyulmuyorsa­ ticarî değil jenerik isimleri
Türkçe okunuşlarıyla yazılmalıdır: “... klorpromazin ...” gibi. Her türlü kısaltma ilk
kullanımdaki açık yazılıştan sonra parantez içerisinde belirtilmelidir, daha sonra tek
başına yazılabilir: “... elektroensefalografi (EEG) ...” gibi.
Her şekil ve tablo ayrı bir sayfaya çizilmelidir ve fotoğraf filmi alınabilecek nitelikte
olmalıdır. Tablolarla ilgili başlık ve bilgiler tablonun yer aldığı sayfada verilmeli, metin
içerisinde de şekil ve tabloların yerleri gösterilmelidir.
Özgün makalelerin metinleri aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir: Amaç, Yöntem,
Bulgular, Tartışma, Sonuç; İngilizce makalelerde Objective, Method, Findings,
Discussion, Conclusion(s).


Özgün Makaleler ve Gözden Geçirme Yazıları için özel bir kelime sayısı
sınırlandırması olmamakla birlikte, kısa yazıların daha sık ve rahat okunacağı hatırda
tutulmalı ve 20 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir. Vak’a Takdimleri 1000 kelime
ile sınırlandırılmalı ve asgari sayıda şekil, tablo ve kaynak içermelidir. Editöre
Mektuplar (en fazla 500 kelime, tablosuz ve şekilsiz) “yayımlanmak üzere” ifadesiyle
gönderildiğinde yayımlanmak üzere değerlendirilecektir. Mektup, bütün yazarları
tarafından imzalanmış olmalıdır. Dergide yayımlanmış olan bir yazı ile ilgili eleştiri veya
değerlendirme niteliğindeki mektuplar sözü edilen yazının yayımlanmasından sonraki 12
hafta içinde alınmış olmalıdır. Aynı kurallar camiadan haberler için de geçerlidir.
Kaynaklar metin içerisinde parantez içinde ve yazarın soyadı ve yazının yayın tarihiyle
belirtilmeli, yazar ve tarih arasına virgül koyulmamalıdır. İkiden fazla yazar varsa,
birinci yazarın soyadı ve “ve ark.” ibaresiyle verilmeli, sadece iki yazar söz konusu ise,
ikisi de belirtilmelidir. Metin içinde yazarın ismi geçiyorsa, sadece tarih belirtilmelidir.
En sondaki Kaynaklar bölümü de, ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırayla
yazılmalıdır.
Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur; doğrudan faydalanılmayan veya
başka kaynaktan aktarılmış kaynaklar belirtilmemeli, basılmamış eserler veya kişisel
görüşmeler (zaruret yoksa) kaynak gösterilmemelidir. Dergi adları Index Medicus’a
uygun şekilde kısaltılarak yazılmalıdır. Index Medicus’ta indekslenmeyen bir dergi
kısaltılmadan yazılmalıdır. Aynı yazarın aynı yıldaki değişik yayınları ise, tarihin
sonuna a’dan başlayarak sırayla küçük harf eklenerek belirtilmelidir. Aynı konuda
birden fazla kaynak zikredilecekse, bunlar aynı parantez içerisinde, birbirlerinden
virgülle ayrılarak yazılmalıdır ve dört taneden fazla olmamasına özen gösterilmelidir.


Örnekler:
“... görülmesi gerekmektedir (American Psychiatric Association 1994).”
“... düşük görülmektedir (Vetter ve Köller 1993, Fenning ve ark. 1994).”
“... obsesif kompulsif semptomlarda bir artış bildirilmektedir (Jacobsen 1995) ve ...”
“... Bu görüşü destekleyen Crow (1990), şizofreni ve ...”
“... nitekim, temel dürtülerin özellikleri iç içedir (Freud 1915a) ve...” “... saldırganlık en
temel dürtülerdendir (Freud 1915b), ayrıca ...”
“... üzerinde düşünen Freud (1915a, 1915b), saldırganlık ve cinselliği anlatırken ...”
Kaynaklar, yayına ilişkin seçilmiş, kitap, makale veya diğer kaynaklardan meydana
gelmiş bir listedir. Kaynaklar, atıf yapıldığı yerde parantez içine alınarak, bir tab
atlanıldıktan sonra, ad olarak gösterilmelidir. Kullanılan kaynakların hepsi metin
sonunda bir liste halinde sunulmalıdır. Bu liste hazırlanırken ilk önce yazarın ya da
yazarların soyadı, adlarının baş harfi, yayınlandığı tarih, çalışmanın başlığı, dergi,
derginin cildi ve başlangıç ve bitiş sayfa numaralarına yer verilmelidir. Sekiz veya daha
fazla yazar olduğu durumlarda, altıncı isimden sonra bir ( , ) konulduktan sonra “et al”
ifadesi kullanılabilir. Yedi yazar olması durumunda tamamının isminin yazılması
gerekir.


Özetler ve kişisel görüşler kaynak gösterilmemelidir. Kaynak olarak kullanılan dergi
Index Medicus’a girmiş ise dergi Index Medicus’taki kısaltılmış şekliyle yazılmalıdır.
Index Medicus’a girmeyen dergiler ve Türkçe dergiler, kısaltılmadan, olduğu gibi
yazılmalıdır. Yine dergi sayfaları bir cilt boyunca düzenli olarak numaralandırılıyorsa ay
ve sayı numarası yazılmamalıdır. Kullanılan kaynak özel isimler dışında küçük harflerle
yazılmalı ve ( : ) işaretinden sonra da küçük harflerle devam etmelidir.
Eğer, kaynak editör veya editörlerce hazırlanan kitaptan bir bölüm ise, bölüm yazarı,
yayımlandığı yıl, bölüm adı, editör veya editörlerin adı, kitap adı, kaçıncı baskı olduğu,
basımevinin bulunduğu şehir, basımevi ve sayfa numaraları belirtilmelidir. Kitabın
ismindeki harfler büyük harfle başlamalı, alınan kısım ise küçük harflerle yazılmalıdır.
Tezden alıntı için tezin yazarı, yayımlandığı yıl, tezin ismi (bütün kelimeler büyük
harfle başlamalı), uzmanlık tezi, yayımlandığı şehir, üniversite, fakülte ve bölüm
konulmalıdır.
Hazırlanan listedeki yayımlar, birinci yazarın soyadının alfabetik olarak sıralandığı bir
düzen içinde sunulmalıdır. İlk yazarın aynı olduğu yayımlarda, alfabetik sıralamada,
ikinci veya daha sonraki yazarların soyadları dikkate alınmalıdır. Bütün yazarların aynı
olduğu iki eserin listelenmesinde ise, önce yayınlanan çalışma, listede önce yer almalıdır.
Kaynaklar bir buçuk satır aralıklı olarak ve tercihen, kullanılan ana metin yazı
tipinden daha küçük bir yazı tipiyle yazılmalıdır. İki kaynak arasındaki aralık da 2 satır
olmalıdır. Örnek bir kaynak yazım listesi ayrıntılı açıklamalarıyla birlikte Ek’de
verilmiştir.


Ek
KAYNAKLAR
Kaynakların doğru yazılış biçimlerine örnekler


1. Dergideki makaleler
Yabancı makale için  
Ungvari GS, Hollokoi RI (1993) Successful treatment of litigious paranoia with
pimozide. Can J Psychiatry; 38: 4­8.
Rosselli MC, Ardila AC, Moreno SC, Standish VC, Arango­Lasprilla JC, Tirado VM, et
al. (2000) Cognitive decline in patients with familial Alzheimer’s disease associated with
E280a presenilin­1 mutation: a longitudinal study. J Clin Exp Neuropsychol; 22: 483­495.
Yerli makale için
Çayköylü A, Aydın N, Karalar F (2001) Atipik antipsikotiklerle ortaya çıkan bir geç
diskinezi ve süpersensivite psikozu olgusu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni; 11: 37­40.
Yerli veya yabancı makalelerde cilt veya sayı eki için
Wasylenski DA. The cost of schizophrenia. Can J Psychiatry 1994; 39 (Suppl.2): 65­69.
Yazarın belirsiz olması
Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial) (1981). BMJ; 283: 628.
Bölümleri olan sayı için
Edwards L, Meykens F, Levine N (1989) Effect of oral isotrenoin on dysplastic nevi. J
Am Acad Dermatol; 20(2 Pt I): 257­260.
Basılmamış makale
Littvwhite HB, Donald JA (2002) Pulmonary blood flow regulation in an aquatic snake.
Science (Baskıda).


2. Kitaptan alıntılar
Tek yazarlı kitaptan alıntı için
Doğan O (1999) Davranış Bilimleri. 2. Baskı, Sivas: Önder Matbaası, 41­49.
Andreasen NC (2001) Brave New Brain. 1. Edition, New York: Oxford University Press,
278­314.
Kitaptan bir bölüm için, bir editör varsa
Mc Nab S (1992) Lacrimal surgery. Willshaw H (editor). Practical Ophthalmic Surgery.
NewYork: Churchill Livingstone, 191­211.
Kitaptan bir bölüm için, birden fazla editör varsa
Taylor R (1997) Depression and gynaecological disorders. Robertson MM, Katona CLE
(editors). 1. Edition, New York: John Wiley (Sons, 133­144.
Not: Editör sayısı üçten fazla olduğunda ilk üç isimden sonra “et al” ifadesi
kullanılabilir.
Editörler aynı zamanda kitabın içindeki metin veya metinlerin yazarı ise, önce alınan
metin yazılır takiben kitabın ismi yine kelimeler büyük harfle başlatılarak yazılır.
Diener HC, Wilkinson M (editors) (1988) Drug­induced headache. Headache. 1. Edition,
New York: Springer­Verlag, 45­67.
Çeviri Kitaptan Alıntı için
Milkman HB, Sederer LI (1994) Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri,
Doğan Y, Özden A, İzmir M (Çevirenler). 1. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi
Basımevi, 79­96.


3. Tezden alıntı için
Kılıç C (1992) Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi,
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü.
Youssef NM (1988) School Adjustment of Children with Congenital Heart Disease.
Pittsburgh: Pittsburgh University Medical Faculty, Department of Psychiatry.


4. Bildiri için
Felek S, Kılıç SS, Akbulut A, Yıldız M (1994) Görsel halüsinasyonla seyreden bir
şigelloz olgusu. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Özet Kitabı, 53.


5. İstisnaî durumlar
Sözlük ve benzeri kaynaklar
Ectasia (1988) Dorland’s Illustrated Medical Dictionary. 27. Edition. Philadelphia:
Saunders, 527.
Yazar ve yayıncı organizasyon ise:
Virginia Law Foundation (1987) The Medical and Legal Implications of AIDS. 1.
Edition, Charlotteville: The Foundation.


Tablo ve Figürler
Tablolar çift aralıklı olmalı, 120’den fazla yazı karakterine sahip olmamalı ve 70
sıradan daha uzun olmamalıdır. Tablolar Arabik numaralarla numaralandırılmalı ve her
biri ayrı sayfalarda yer almalıdır. Her bir tablo başlıklı olmalı ve bu başlıklar metin
içinde geçiş sırasında uygun olarak numaralandırılmalıdır.
Şekiller açık, parlak ve iyi çizilmiş olmalı ve başlıklar metin içinde geçiş sırasında
uygun olarak numaralandırılmalıdır.