Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 285  Şubat 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: Günümüzde pek çok insan kilo verebilmek için alternatif yöntemler denemektedir. İnternet yoluyla içeriği belirsiz pek çok zayışama ürününe ulaşılabilmektedir. Aşağıda internet üzerinden aldığı bir ürün nedeniyle akut hepatit gelişen 20 yaşında

İnternet Üzerinden Alınan Bir Zayıflama Ürününün Kullanılmasına İkincil Gelişen İlaca Bağlı Akut Hepatit

Ön bilgi: Günümüzde pek çok insan kilo verebilmek için alternatif yöntemler denemektedir. İnternet yoluyla içeriği belirsiz pek çok zayışama ürününe ulaşılabilmektedir. Aşağıda internet üzerinden aldığı bir ürün nedeniyle akut hepatit gelişen 20 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Olgu sunumu: Yirmi yaşında kadın hasta 2 günlük karın ağrısı, kusma ve sarılık yakınmaları ile geldi. Belirlenebilir bir kronik karaciğer hastalığı risk faktörü yoktu. Karaciğer fonksiyon testleri akut hepatit lehineydi (aminoaspartat transaminaz 1230 IU/L). Kronik karaciğer hastalığı taraması negatif geldi. Hasta 2 hafta önce internet üzerinden satın aldığı zayışama ürününü (Pro-Lean) kullanmaya başlamıştı. Hastaya konservatif tedavi uygulandı ve düzeldi. Olayların süreci bitkisel bir zayışama ürünün yol açtığı akut hepatit tablosunu düşündürmektedir. Sonuç: Bu olgu bildirimi internet üzerinden herkesin ulaşabileceği zayışama ürünlerinin tehlikelerini ve akut hepatitle gelen hastalarda özellikle alternatif ilaçları sorgulamanın önemini yansıtmaktadır.

Deepak Joshi, Tim JS Cross* ve Voi Shim Wong

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Androjen Bağımsız Prostat Kanseri Olan Yaşlı Hastalarda İlk Tedavi Seçeneği Olarak Docetaxel ve Erlotinib İçin Bir Faz II Çalışması Önbilgi: Docetaxel, androjen bağımsız prostat kanserinin (ABPK) tedavisinde standart bir ilk basamak ajandı r. Moleküler olarak hedefli tedavilerle docetaxel kombinasyonu, prostat kanserinde etkinliği artırmak ve sitotoksik kemoterapinin sitotoksisitesini azaltmak için bir potansiyel sunabilir. Önceki çalışmalar, prostat kanserinde insan epidermal büyüme faktörü reseptörü (EBFR) ‘nün aktivasyonunu göstermiştir. Önbilgi: Docetaxel, androjen bağımsız prostat kanserinin (ABPK) tedavisinde standart bir ilk basamak ajandı r. Moleküler olarak hedefli tedavilerle docetaxel kombinasyonu, prostat kanserinde etkinliği artırmak ve sitotoksik kemoterapinin sitotoksisitesini azaltmak için bir potansiyel sunabilir. Önceki çalışmalar, prostat kanserinde ins ...
Mitchell Gross*1,Celestia Higano2,Allan Pantuck3,Olga Castellanos1,Erica Green1, Koo Nguyen1 ve David B Agus1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kapsül Endoskopi ile İncelenmiş Kronik Barsak Hareket Bozukluğu Olan Hastalardaki Bulgular Önbilgi: Kapsül endoskopi (KE), ince barsak mukozasını görüntülemek için kullanılan özel bir yöntemdir. Kronik barsak hareket bozukluğu (KBHB), çoğunlukla aşırı bakteri üremesi ile komplike olan nadir görülen gastrointestinal hareket bozuklukları grubundan bir hastalıktır. Önbilgi: Kapsül endoskopi (KE), ince barsak mukozasını görüntülemek için kullanılan özel bir yöntemdir. Kronik barsak hareket bozukluğu (KBHB), çoğunlukla aşırı bakteri üremesi ile komplike olan nadir görülen gastrointestinal hareket bozuklukları grubundan bir hastalıktır. Çalışmanın amacı KBHB hastalarında ince barsak mukoza bozuklukl ...
Charlotte M Hoog*1,Greger Lindberg2 ve Urban Sjoqvist1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Birinci Basamak Hastalarında Göğüs Duvarı Sendromu: Bir Kohort Çalışması Önbilgi: Göğüs ağrısının epidemiyolojisi ayaktan tedavi ile acil olaylar arasında değişir. Genel pratikte, en sık neden göğüs duvarı ağrısıdır. Ancak, bu sendromun tipik özellikleri konusunda bilgi eksikliği vardır. Çalı şmanın amacı göğüs duvarı sendromunun (GDS) klinik özelliklerini tanımlamaktır. Önbilgi: Göğüs ağrısının epidemiyolojisi ayaktan tedavi ile acil olaylar arasında değişir. Genel pratikte, en sık neden göğüs duvarı ağrısıdır. Ancak, bu sendromun tipik özellikleri konusunda bilgi eksikliği vardır. Çalı şmanın amacı göğüs duvarı sendromunun (GDS) klinik özelliklerini tanımlamaktır. Yöntemler: Mart ve Mayıs 2001 arasın ...
François Verdon1,Bernard Burnand2,Lilli Herzig1, Michel Junod1, Alain Pecoud3 ve Bernard Favrat*3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Portal Ven Trombozu; Risk Etmenleri, Klinik Sunum ve Tedavi Ön bilgi: Portal ven trombozu (PVT) tanısı sıklığı artmıştır, fakat bu durumun doğal seyri ve klinik yaklaşı- mın sistematik tanımı konusunda bilgi azdır. Bu tek merkezli, geriye dönük çalışmanın amacı, portal ven trombozunun risk etmenlerini, klinik sunumunu, komplikasyonlarını ve tedavisini tanımlamaktır. Yöntem: 1992-2005 yılları arasındaki elektronik kayıtlardan altmış yedi hasta belirlendi. Verilerin tümü hasta kayıtlarından elde edildi. Ön bilgi: Portal ven trombozu (PVT) tanısı sıklığı artmıştır, fakat bu durumun doğal seyri ve klinik yaklaşı- mın sistematik tanımı konusunda bilgi azdır. Bu tek merkezli, geriye dönük çalışmanın amacı, portal ven trombozunun risk etmenlerini, klinik sunumunu, komplikasyonlarını ve tedavisini tanımlamaktır. Yöntem: 1992-2005 yılları ar ...
Kirstine K Sogaard*†,Lone B Astrup†, Hendrik Vilstrup† ve Henning Gronbaek†

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Siklooksijenaz-2 Seçici İnhibitörleri ve Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar: Gastrointestinal ve Kardiyovasküler Riskin Dengelenmesi Ön bilgi: Geleneksel NSAİD ya da siklooksijenaz-2 seçici inhibitörlerinin (coxib) gastrointestinal ve kardiyovasküler etkileri arasındaki farklar ilaç, doz, süre, sonuç noktası tanımı ve hastanın gastrointestinal ve kardiyovasküler risk faktörlerine göre değişir. Biz bu çalışmada her bir etkinin mutlak riskini hesapladık. Ön bilgi: Geleneksel NSAİD ya da siklooksijenaz-2 seçici inhibitörlerinin (coxib) gastrointestinal ve kardiyovasküler etkileri arasındaki farklar ilaç, doz, süre, sonuç noktası tanımı ve hastanın gastrointestinal ve kardiyovasküler risk faktörlerine göre değişir. Biz bu çalışmada her bir etkinin mutlak riskini hesapladık. Yöntemler: Aç ...
R Andrew Moore*,Sheena Derry ve Henry J McQuay

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Öncesi ve Sonrasında Görülen Depresyon ve Anksiyete:Bunların Yaş ile İlişkisi Önbilgi: Koroner kalp hastalığı (KKH) olanlarda görülen depresyon ve anksiyete konusundaki bilimsel yayı nlar anksiyete ve depresyon skorlarının tutarlı bir şekilde artmış olduğunu bildirmektedir; bu da bu psikopatolojik durumların klinik olarak anlamlı sayıda olduğunu göstermektedir. Önbilgi: Koroner kalp hastalığı (KKH) olanlarda görülen depresyon ve anksiyete konusundaki bilimsel yayı nlar anksiyete ve depresyon skorlarının tutarlı bir şekilde artmış olduğunu bildirmektedir; bu da bu psikopatolojik durumların klinik olarak anlamlı sayıda olduğunu göstermektedir. Depresyon, KKH gelişmesi için risk etmeni kabul edi ...
Jens-Holger A Krannich*1, Peter Weyers2 Stefan Lueger3,Michael Herzog4,Thomas Bohrer1 ve Olaf Elert1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Venöz Gangren ve Kanser: Gündemdeki Bir Konuya Bakış Venöz gangren (VG); deri nekrozu ve renk değişikliği, kanıtlanmış venöz tromboembolizm (VTE) ve palpasyonla ya da Doppler ile belirlenmiş arter nabzı varlığından oluşan klinik üçlü olarak tanımlanır. Venöz gangren kanser hastalarında kötü prognozla ilişkili, seyrek görülen bir durumdur. Venöz gangren (VG); deri nekrozu ve renk değişikliği, kanıtlanmış venöz tromboembolizm (VTE) ve palpasyonla ya da Doppler ile belirlenmiş arter nabzı varlığından oluşan klinik üçlü olarak tanımlanır. Venöz gangren kanser hastalarında kötü prognozla ilişkili, seyrek görülen bir durumdur. VG’nin patogenezi çok etmenlidir ve paradok ...
Khalid A Osman*1, Mohamed H Ahmed2, Samir A Abdulla1,Tim E Bucknall1 ve Colin A Rogers1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Frontotemporal Demanslar: Bir Derleme Demans, çok sayıda bilişsel alanda fonksiyon kaybı ile kendini gösteren bir klinik tablodur. Hem yarattığı kişisel sorunlar hem de yol açtığı ekonomik kayıplar nedeni ile maliyeti yüksek olan bir hastalıktır. Demans, çok sayıda bilişsel alanda fonksiyon kaybı ile kendini gösteren bir klinik tablodur. Hem yarattığı kişisel sorunlar hem de yol açtığı ekonomik kayıplar nedeni ile maliyeti yüksek olan bir hastalıktır. Frontotemporal demans (FTD), beyinde frontal ve anterior temporal bölgede fokal atrofi ile kendini gösteren Alzheimer dışı deman ...
Natalie D Weder,Rehan Aziz, Kirsten,Wilkins and Rajesh R Tampi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Metastatik Böbrek Kanserinin Kendiliğinden Gerilemesi: Olgu Sunumu Metastatik böbrek kanserinin kendiliğinden gerilemesi nadir görülen bir durumdur. Histolojik olarak doğ- rulanmış böbrek kanserinde nefrektomi sonrası, olası pulmoner metastazlarının sistemik tedavi verilmeden kendiliğinden gerilemesi, kısa bir yayın taraması ile sunulmuştur Metastatik böbrek kanserinin kendiliğinden gerilemesi nadir görülen bir durumdur. Histolojik olarak doğ- rulanmış böbrek kanserinde nefrektomi sonrası, olası pulmoner metastazlarının sistemik tedavi verilmeden kendiliğinden gerilemesi, kısa bir yayın taraması ile sunulmuştur ...
Katerina Lekanidi1,Paraskevi A Vlachou*2, Bruno Morgan2 ve Subramaniam Vasanthan3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız