Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 284  Ocak 2008 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Anterior diz ağrısı çocuklarda ve adolesanlarda sık görülür. Değerlendirilmesi ve tedavisi güçtür ve hastadan ayrıntılı bir öykü alınmasını, fizik muayene yapılmasını ve çocuk iskeletinin iyi tanınmasını gerektirir. Bu bildiride, çocuk yaş grubundaki kr

Aile Doktorları İçin Derleme: Anterior Diz Ağrısının Değerlendirilmesi

Anterior diz ağrısı çocuklarda ve adolesanlarda sık görülür. Değerlendirilmesi ve tedavisi güçtür ve hastadan ayrıntılı bir öykü alınmasını, fizik muayene yapılmasını ve çocuk iskeletinin iyi tanınmasını gerektirir. Bu bildiride, çocuk yaş grubundaki kronik anterior diz ağrısının sık görülen nedenleri, patellofemoral ağrıya odaklanarak gözden geçirilmiştir.

KristinMHoughton*

Kapak Resmi:
4 Mayıs 2007 Pediatric Rheumatology 2007, 5:8 doi:10.1186/1546- 0096-5-8

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Unipolar Depresyon ve Anksiyetesi Olan Hastalarda İntiharın Öngörülmesi ve Önlenmesi Epidemiyolojik verilere göre intihar edenlerin %59-87’sinde majör depreyon bulunmaktadır ve bunların %15’i de er ya da geç intihar girişiminde bulunacaktır. Erkek cinsiyet, öncesinde olan intihar girişimi/leri, eş zamanlı ruhsal bozukluklar, olumsuz yaşam koşulları, akut psikososyal stressörler v.b. güçlü risk faktörlerini oluştururlar. Anksiyete ve minör depresyon düşük ya da orta derecede intihar riskiyle birliktedir. Epidemiyolojik verilere göre intihar edenlerin %59-87’sinde majör depreyon bulunmaktadır ve bunların %15’i de er ya da geç intihar girişiminde bulunacaktır. Erkek cinsiyet, öncesinde olan intihar girişimi/leri, eş zamanlı ruhsal bozukluklar, olumsuz yaşam koşulları, akut psikososyal stressörler v.b. güçlü risk faktörlerini ...
Xenia Gonda*1,Konstantinos N Fountoulakis2, George Kaprinis2 ve Zoltan Rihmer3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bipolar Hastalığın Tedavisi: Çok Yönlü Bir Hastalık İçin Karmaşık Bir Tedavi Ön bilgi: Manik-depresyon ya da bipolar bozukluk (BB), kaçınılmaz bir şekilde karmaşık bir tedavisi olan çok yönlü bir hastalıktır. Yöntemler: Bildiride en son bilgiler ve hastalığın uygulamadaki tedavisi özetlenmektedir. Bulgular: Bipolar hastalığın bütün evrelerinde lityum tedavisinin orta derecede yarar sağladığı yaygın olarak kabul görmektedir ve intihar girişiminin engelenmesinde özel bir etkinliğe sahip olabileceği düşünülmektedir. Hem birinci hem de ikinci kuşak antipsikotikler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve FDA, akut mani tedavisi için olanzapin, risperidon, ketiyapin, ziprasidon ve aripiprazol için onay vermiştir. Ön bilgi: Manik-depresyon ya da bipolar bozukluk (BB), kaçınılmaz bir şekilde karmaşık bir tedavisi olan çok yönlü bir hastalıktır. Yöntemler: Bildiride en son bilgiler ve hastalığın uygulamadaki tedavisi özetlenmektedir. Bulgular: Bipolar hastalığın bütün evrelerinde lityum tedavisinin orta derecede yarar sağladığı yaygın olarak kabu ...
Konstantinos N Fountoulakis*1, Eduard Vieta2,Melina Siamouli1,Marc Valenti2, Stamatia Magiria1, Timucin Oral3, David Fresno2, Panteleimon Giannakopoulos4 ve George S Kaprinis1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Prediyabette ve Oturmuş Tip 2 Diyabette Akarboz Tedavisinin Kardiyovasküler Yararları ve Güvenilirlik Profili Disglisemik hastalık, dünyanın 21. yüzyılda karşılaştığı en önemli sağlık sorunlarından biridir. Tip 2 diyabeti olan hastalar ve prediyabeti olan bireyler makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonların gelişmesi açısından risk altındadır. Bundan dolayı uzun süreli yönetim yöntemlerinin disgliseminin kontrolünde etkili olması, iyi tolere edilmesi ve ideal olarak ek kardiyovasküler hastalık (CVD) riskini azaltıcı yararlarının olması gerekmektedir. Bir a-glukozidaz inhibitörü olan akarboz’un etkinliği, güvenilirliği ve tolere edilebilirli ği, hem klinik hem de toplum çalışmalarındaki oldukça geniş hasta toplulukları üzerinde oldukça iyi bir şekilde gösterilmiştir. Disglisemik hastalık, dünyanın 21. yüzyılda karşılaştığı en önemli sağlık sorunlarından biridir. Tip 2 diyabeti olan hastalar ve prediyabeti olan bireyler makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonların gelişmesi açısından risk altındadır. Bundan dolayı uzun süreli yönetim yöntemlerinin disgliseminin kontrolünde etkili olması, iyi tol ...
Markoff Hanefeld

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Atenolol Diğer b-Adrenerjik Blokerlerden Farklı mıdır? Ön bilgi: Hipertansiyonu olan hastalarda ilaçların etkileri üzerine, yakın zaman içinde yapılmış bir meta analiz tüm beta-adrenerjik blokerlerin eşit etkinlikte olduğunu ama bu etkinliğin diğer antihipertansif ilaçlardan az olduğunu belirtmektedir. Bir beta adrenerjik bloker olan atenolol’ü ve atenolol dışı beta adrenerjik blokerleri karşılaştıran, yayınlanmış araştırmalar ölüm oranları, ritim bozuklukları, periferik damar direnci ve miyokard infarktüsü sonrası prognoz konularında, hepsi de atenolol aleyhine olmak üzere, farklı etkiler olduğuna işaret etmektedir. Bu bulguları da dikkate alarak, meta analizde sunulan bilgiler atenolol’ün, atenolol dışı beta adrenerjiklere göre, plasebo ve diğer antihipertansif ilaçlar ile karşılaştırıldığında daha az etkili olduğuna işaret etmektedir. Ön bilgi: Hipertansiyonu olan hastalarda ilaçların etkileri üzerine, yakın zaman içinde yapılmış bir meta analiz tüm beta-adrenerjik blokerlerin eşit etkinlikte olduğunu ama bu etkinliğin diğer antihipertansif ilaçlardan az olduğunu belirtmektedir. Bir beta adrenerjik bloker olan atenolol’ü ve atenolol dışı beta adrenerjik bloker ...
IvarAursnes*1, Jan-BjørnOsnes2,IngunnFrideTvete3 JørundGåsemyr3 ve BentNatvig3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Anjiyotensin II Reseptör Blokerleri Kan Şekeri Düzeylerini Düflürüyor: Elektronik Hasta Kaydı Verilerini Kullanan Uzun Süreli Bir Çalışma Önbilgi: Hipertansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) ile glukoz metabolizması nda yararlı bir etki sağlandığı bildirilmiştir. Klinik olgularda ARB’lerle tedavi süresince kan şekeri düzeyine olan etki belirsizdir. Amacımız bir yıllık bir süre boyunca hipertansiyonu olan hastalarda kan şekeri ve HbA1c düzeylerindeki değişimi araştırmak ve bu değerlerle ARB tedavisinin başlanmasından sonraki de- ğerler arasındaki ilişkiyi incelemekti. Yöntem: Aralık 2004’den Kasım 2005’e kadar olan dönemde diyabeti olmayan ve yeni hipertansiyon tanısı konmuş olup candesartan cilexetil, losartan potasyum, olmesartan medoxomil, telmisartan veya valsartan ile ARB monoterapisi alan ≥ 20 yaşındaki Japon hastalarda kan şekeri ve HbA1c düzeyi ölçümlerinden olu- şan geriye dönük, uzun süreli bir araştırma yürüttük. Önbilgi: Hipertansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) ile glukoz metabolizması nda yararlı bir etki sağlandığı bildirilmiştir. Klinik olgularda ARB’lerle tedavi süresince kan şekeri düzeyine olan etki belirsizdir. Amacımız bir yıllık bir süre boyunca hipertansiyonu olan hastalarda kan şekeri ve HbA1 ...
Noboru Kitamura†1,Yasuo Takahashi†2,Shuukoh Yamadate3 Satoshi Asai*†2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Komplike Pankreas Psödokistinin Mediastine Yayılımı: Bir Olgu Bildirimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Önbilgi: Mediastende pankreas psödokisti akut veya kronik pankreatitin az karşılaşılan bir komplikasyonudur. Olgu sunumu: Bu olgu bildiriminde bir kronik pankreatit hastasında mediastene yayılmış pankreas psödokistinin yönetimi anlatıldı. Bu kompleks psödokistin açık cerrahi sistogastrostomi ile tam iyileşmesi sağlanı ncaya kadar farklı yönetim stratejileri kullanıldı. Önbilgi: Mediastende pankreas psödokisti akut veya kronik pankreatitin az karşılaşılan bir komplikasyonudur. Olgu sunumu: Bu olgu bildiriminde bir kronik pankreatit hastasında mediastene yayılmış pankreas psödokistinin yönetimi anlatıldı. Bu kompleks psödokistin açık cerrahi sistogastrostomi ile tam iyileşmesi sağlanı ncaya kadar farkl ...
Umar Sadat*, Asif Jah ve Emmanuel Huguet

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız