Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 282  Kasım 2007 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: İdiyopatik granülomatöz mastit nadir görülen, benign bir süreçtir. Tanısı temel olarak ayırıcı tanı ların elenmesi ile konur. İdiyopatik granülomatöz mastitin tipik klinik sunumu sıklıkla infeksiyon veya malign hastalığı taklit eder.

Meme Karsinomunu Taklit Eden Granülomatöz Mastit: Bir Olgu Sunumu ve Yayınların Gözden Geçirilmesi

Ön bilgi: İdiyopatik granülomatöz mastit nadir görülen, benign bir süreçtir. Tanısı temel olarak ayırıcı tanı ların elenmesi ile konur. İdiyopatik granülomatöz mastitin tipik klinik sunumu sıklıkla infeksiyon veya malign hastalığı taklit eder. Bunun sonucu olarak idiyopatik granülomatöz mastitin histopatolojik olarak doğrulanması ve infeksiyon, malign hastalık ve granülomatöz hastalığın diğer nedenlerinin ayırıcı tanısı- nın mutlaka yapılması gerekir. Olgu sunumu: Biz, ilk anda yanlışlıkla mastit ve meme karsinomu tanısı konulan ve bir kortikosteroid rejimi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen, idiyopatik granülomatöz mastiti olan genç bir kadın hastayı sunuyoruz. Sonuç: İdiyopatik granülomatöz mastitte ideal terapötik yaklaşımın ne olması gerektiği konusunda açık bir klinik fikir birliği yoktur. Tedavi seçenekleri arasında spontan remisyon beklentisi, kortikosteroid terapisi, immünsupresif ajan kullanımı ve dirençli olgularda cerrahi

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Akut Karın Tablosu ile Başvuran Bir Çocukta Grup A Streptokok Septisemisi Bir pediyatrik cerrahi birimne akut apendisit ön tanısı ile gönderilen, nadir görülen bir grup A strepkok Bir pediyatrik cerrahi birimne akut apendisit ön tanısı ile gönderilen, nadir görülen bir grup A strepkok septisemi olgusunu sunuyoruz. Bu olgu, bu durumun ayırıcı tanıda hatırlanılmasının önemine vurgu yapmaktadır. ...
MelissaShort* ve AnneLawson

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni: Olgu Sunumu Önbilgi: Sarkomlar, bağ dokusu bileşenlerinden gelişen malign tümörlerin göreli olarak sık karşılaşılmayan heterojen bir grubunu oluşturur. Toplamda ‹ngiltere’de bir yılda tanı konan bütün yeni kanserlerin yaklaşık %1’ini oluşturur. Bunun bir alt grubu olarak, ‘sınışanmamış’ sarkomlar toplamın yaklaşık %4’ünü oluşturur [1]. Sıklıkla göreli olarak yavaş büyüyen, belirti vermeyen kitleler şeklinde görülür ve bu olguda olduğu gibi yanlış tanı alırlar. Önbilgi: Sarkomlar, bağ dokusu bileşenlerinden gelişen malign tümörlerin göreli olarak sık karşılaşılmayan heterojen bir grubunu oluşturur. Toplamda ‹ngiltere’de bir yılda tanı konan bütün yeni kanserlerin yaklaşık %1’ini oluşturur. Bunun bir alt grubu olarak, ‘sınışanmamış’ sarkomlar toplamın yaklaşık %4&# ...
Ashok Subramanian*1,Hilary Birch2 ve Adam Stacey-Clear1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Nöbet Sonrası Gözden Kaçan Ortopedik Yaralanma Genellikle geç tanı konan birçok ortopedik yaralanma bir bayılma nöbetinin ardından ortaya çıkar. Bu sunum ise bayılma nöbetinin ardından gözden kaçan iki taraşı öne omuz çıkığı tanısı konmuş ilk olgudur. Daha sık rastlanan posterior çıkıkların olası nedenleri araştırılmıştır fakat bayılma sonrası iki taraşı öne çıkmalar ise seyrektir. Genellikle geç tanı konan birçok ortopedik yaralanma bir bayılma nöbetinin ardından ortaya çıkar. Bu sunum ise bayılma nöbetinin ardından gözden kaçan iki taraşı öne omuz çıkığı tanısı konmuş ilk olgudur. Daha sık rastlanan posterior çıkıkların olası nedenleri araştırılmıştır fakat bayılma sonrası iki taraşı öne çıkmalar ise seyrektir. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Artan Sayıda Metabolik Sendrom Bileşeni ve Kalbin Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları Genel Toplumun Kesitsel Bir Çalışması Giriş: Artan sayıda metabolik sendrom bileşeni ile kalp yapıları ve fonksiyonel anormallikler arasındaki kademeli ilişkinin Framingham risk skorundan bağımsız olarak koroner kalp hastalığı riskini öngörebilme becerisini değerlendirdik. Yöntemler: Porto’da yaşayan 45 yaş ve üstü şehirli toplumdan oluşturulmuş rastgele bir örnekte kesitsel bir çalışma yürüttük. Çalışmaya 684 katılımcı dahil edildi. Veriler bir doktorun uyguladığı yapılandırılmış bir klinik görüşme, EKG ve transtorasik M-mod ve iki boyutlu ekokardiyogramla elde edildi. Giriş: Artan sayıda metabolik sendrom bileşeni ile kalp yapıları ve fonksiyonel anormallikler arasındaki kademeli ilişkinin Framingham risk skorundan bağımsız olarak koroner kalp hastalığı riskini öngörebilme becerisini değerlendirdik. Yöntemler: Porto’da yaşayan 45 yaş ve üstü şehirli toplumdan oluşturulmuş rastgele bir örnekte ...
AnaAzevedo*1,2,PauloBettencourt2,PedroBAlmeida3,AnaCSantos1,CassianoAbreu-Lima3,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kamerun’daki Üniversite Öğrencilerinin Acil oğum Kontrolü ile İlgili Bilgi Düzeyleri,Düşünceleri ve Kullanım Durumları Üzerine Bir Araştırma Ön bilgi: Güvensiz düşük, düşük ve orta gelirli ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Genç ve bekar kadınlar güvensiz düşük açısından yüksek risk grubunu oluştururlar. Acil doğum kontrolünün yaygın biçimde kullanımının, düşükle bağlantılı morbidite ve mortalite sayısını önemli ölçüde azaltabileceği tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, istenmeyen gebeliklerin ve bunlarla ilişkili morbidite ve mortalitenin azaltı lması için ulusal bir sağlık programı geliştirmek ve geliştirilen programı iyileştirmek amacıyla Kamerun’daki üniversite öğrencileri arasında acil doğum kontrol hapları ile ilgili var olan bilgileri, yaklaşımları ve deneyimleri değerlendirmektir. Ön bilgi: Güvensiz düşük, düşük ve orta gelirli ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Genç ve bekar kadınlar güvensiz düşük açısından yüksek risk grubunu oluştururlar. Acil doğum kontrolünün yaygın biçimde kullanımının, düşükle bağlantılı morbidite ve mortalite sayısını önemli ölçüde azaltabileceği tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın a ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kanıtlanmış Osteoporozu Olan Hastalarda Alendronat Apendiküler ve Aksiyal Kemiklerde Kemik Mineral Dansitesini Artırmaktadır Ön bilgi: Osteoporotik kırıkların önlenmesinde yüksek riskli hastaların belirlenmesi ve farmakolojik tedavi verilmesi etkili yaklaşımlardan biridir. Bu araştırmada bir veya daha fazla travmatik olmayan kırığı olan, yani kanıtlanmış osteoporozu bulunan menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda 12 aylık alendronat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve kemik dönüşümünün biyokimyasal belirteçleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ön bilgi: Osteoporotik kırıkların önlenmesinde yüksek riskli hastaların belirlenmesi ve farmakolojik tedavi verilmesi etkili yaklaşımlardan biridir. Bu araştırmada bir veya daha fazla travmatik olmayan kırığı olan, yani kanıtlanmış osteoporozu bulunan menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda 12 aylık alendronat tedavisinin kemik mineral yo ...
Ling Qin*1,2, Wingyee Choy1, Szeki Au2, Musei Fan2 ve Pingchung

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız