Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 280  Eylül 2007 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Gebelik sırasında sık olmayan bir şekilde bir komplikasyon olarak meme kanseri gelişir. Bu durum özellikle karmaşık bir klinik sorundur. Meme kanseri olan genç kadınlar tedavi edilirken, terapi ile ilgili bir dizi zor kararların verilmesi gerekir. Bu ka

“Gebeyim ve Meme Kanserim Var”

Gebelik sırasında sık olmayan bir şekilde bir komplikasyon olarak meme kanseri gelişir. Bu durum özellikle karmaşık bir klinik sorundur. Meme kanseri olan genç kadınlar tedavi edilirken, terapi ile ilgili bir dizi zor kararların verilmesi gerekir. Bu kararlar denkleme, doğmamış bir çocuğun güvenliği hakkındaki kaygı- ların katılması ile birlikte daha da karmaşıklaşır. Üçüncü trimesterin sonlarına doğru tanı konmuş meme kanserlerinde terapi genelde doğumdan sonraya ertelenir. Gebeliğin daha erken dönemlerinde tanı konmuş kadınlarda tedavinin geciktirilmesi durumunda istenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığına yönelik kaygılar bulunur. Bu durumdaki kadınlarda optimal tedaviyi belirlemeye yönelik her ne kadar randomize araştırmalar olmasa da, bize fikir verebilecek olgu sunumları, olgu serileri ve kohortlarda elde edilmiş deneyimler bulunmaktadır. Ulusal Ayrıntılı Kanser Ağı ve uluslararası bir çalışma grubunun bu özelliklere sahip kadınlarda izlenebilecek tedaviyi ele alan bazı önerileri vardır. Gebeliğin birinci trimesterinden sonra gerek cerrahi girişimlenin gerekse kemoterapinin göreli güvenli olduğu yönünde genel bir fikir birliği bulunmaktadır. Bunun yanında, hastada kullanımı gerekli olması halinde terapötik radyasyonun, gebeliğin tamamlanmasına kadar geciktirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Michael J Naughton*ve Matthew Ellis

Kapak Resmi:
30 Mayıs 2007 BMC Cancer 2007, 7:93 doi:10.1186/1471- 2407-7-93

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Bir Kreşte Bulunan Bakteri Çeşitlerinin Kültür Dışı Yöntemlerle Analizi Giriş: Çocuk bakım evleri, bakteri ve virüs ile karşılaşma ve bulaşma olasılığı yüksek yerlerdir. Ancak, kreş- lerde mikrobiyal kontaminasyonun çeşitliliği ve halk sağlığı üzerindeki etkileri hususunda yeterince veri yoktur. Kapalı ortamlarda son yapılan kültür içermeyen moleküler bakteriyel çeşitlilik çalışmalarında fırsatçı patojenler ve bazı kültür edilemeyen bakteriler dahil mikroorganizmalarda inanılmaz bir çeşitlilik saptanmıştır. Bu çalışmada, bir çocuk bakım evinde altı aylık bir dönem içinde bakteri canlılık ve çeşitlili- ğini belirlemek üzere kültür yöntemleri ve kültür içermeyen yöntemler kullandık. Giriş: Çocuk bakım evleri, bakteri ve virüs ile karşılaşma ve bulaşma olasılığı yüksek yerlerdir. Ancak, kreş- lerde mikrobiyal kontaminasyonun çeşitliliği ve halk sağlığı üzerindeki etkileri hususunda yeterince veri yoktur. Kapalı ortamlarda son yapılan kültür içermeyen moleküler bakteriyel çeşitlilik çalışmalarında fırsatçı patojenle ...
Lesley Lee, Sara Tin ve Scott T Kelley*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bilgisayar Sisteminin Oldukça İyi Olduğu Bir Sağlık Sistemindeki Kayıp Test Sonuçlarının ve Buna Bağlı Olan Tedavideki Gecikmelerin Sıklığı Ön bilgi: Anormal inceleme sonuçları ile ilgili izlemdeki yetersizlik sonucunda ortaya çıkan tanısal hatalar (“kayıp sonuçlar”) tedavideki gecikmelerin potansiyel bir nedenidir ve hasta güvenliği açısından bir tehlike oluşturmaktadır. Kayıp sonuçların sıklığı ve buna bağlı gelişen tedavi gecikmeleri ile ilgili Asker Emeklisi Sağlık Kuruluşlarında (VA) çok az veri bulunmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı, VA kliniklerindeki birinci basamak çalışanlarının karşılaştığı kayıp sonuçları n ve buna bağlı olarak gelişen tedavideki gecikmelerin sıklığının değerlendirilmesidir. Yöntemler: Sağlık sistemlerinde sürdürülen kalite iyileştirme programlarının bir parçası olarak birinci basamak çalışanları ile internet üzerinden isimsiz bir anket gerçekleştirildi. Ön bilgi: Anormal inceleme sonuçları ile ilgili izlemdeki yetersizlik sonucunda ortaya çıkan tanısal hatalar (“kayıp sonuçlar”) tedavideki gecikmelerin potansiyel bir nedenidir ve hasta güvenliği açısından bir tehlike oluşturmaktadır. Kayıp sonuçların sıklığı ve buna bağlı gelişen tedavi gecikmeleri ile ilgili Asker Emeklisi ...
Terry L Wahls*1,2,3 ve Peter M Cram2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gebeliğin Geç Trimesterinde Adjuvan Meme Kanseri Kemoterapisi: Henüz standartlaşmamış Bir Tedavi Ön bilgi: Geçmişte gebelik sırasında hastaya meme kanseri tanısı konması abortus için bir indikasyondu. Geçen zaman içinde denge diğer tarafa doğru kaymıştır. Günümüzde çoğu derleme gebeliğin sonlandırılması nı ret etmekte ve birinci trimesterden sonra tanı konmuş tüm gebelere hızlı bir şekilde antrasiklin tabanlı terapinin başlanmasını önermektedir. Düşünce sistemindeki bu radikal değişikliğin oluşmasına katkıda bulunan kanıtları değerlendirmek için meme kanseri kemoterapisi, gebelik ve ilaç güvenirliği alanlarında yapılmış önemli çalışmaların bir derlemesi yapılmıştır. Tartışma: Geç trimester gebeliği sırasında kullanılan antrasiklin tabanlı kemoterapinin kısa dönemli güvenirli ği ile ilgili toplanan kanıtlar, geleneksel terapötik abortus kriteri ile karşılaştırıldığında açık bir geliş- meyi temsil etmektedir. Ön bilgi: Geçmişte gebelik sırasında hastaya meme kanseri tanısı konması abortus için bir indikasyondu. Geçen zaman içinde denge diğer tarafa doğru kaymıştır. Günümüzde çoğu derleme gebeliğin sonlandırılması nı ret etmekte ve birinci trimesterden sonra tanı konmuş tüm gebelere hızlı bir şekilde antrasiklin tabanlı terapinin başlanmasın ...
Richard J Epstein*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Radyasyon Retinopatisi: Olgu Sunumu ve Derleme Ön bilgi: Radyasyon tedavisine bağlı oküler hasar iyi bilinen bir fenomendir. Total doz ve günlük fraksiyon boyutu gibi radyasyon retinopatisi insidansını etkilediği bilinen bazı etmenler vardır. Diyabetik, hipertansif ya da kemoterapi almış hastalar radyasyon retinopatisine daha duyarlıdır. Olgu sunumu: Ellibeş yaşında bir erkek hasta onkoloji kliniğine aşırı göz yaşarması yakınması ile başvurdu. Öz geçmişinde insülin ile tedavi edilen tip 2 diabetes mellitus ve hipertansiyon vardı. Başvurmasından bir yıl önce agresif yassı hücreli burun karsinomu nedeni ile total rinektomi ve 4 hafta süre ile postoperatif radyoterapi uygulanmıştı. Muayenede görme keskinliğinin sol gözde 6/36 ve sağ gözde 6/9 olduğu görüldü. Posterior segment muayenesinde posterior kutupta ve her iki göz maküla alanlarında belirgin retina iskemisi saptandı. Görünüm tipik diyabetik değişikliklerle uyumlu olmadığından, öyküsü nedeni ile radyasyon retinopatisi ön tanısı kondu. Ön bilgi: Radyasyon tedavisine bağlı oküler hasar iyi bilinen bir fenomendir. Total doz ve günlük fraksiyon boyutu gibi radyasyon retinopatisi insidansını etkilediği bilinen bazı etmenler vardır. Diyabetik, hipertansif ya da kemoterapi almış hastalar radyasyon retinopatisine daha duyarlıdır. Olgu sunumu: Ellibeş yaşında bir erkek hasta ...
Abha Gupta*, FelipeDhawahir-Scala, AmySmith, Lorna Young ve Steve Charles

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kistik Fibroz ve Böbrek Hastalığı: Bir Olgu Sunumu Ön bilgi: Kistik fibroz (KF), ağırlıklı olarak beyaz ırktan olanlarda görülen ve birden fazla organı tutan otozomal resesif geçiş özelliği sergileyen bir hastalıktır. Her ne kadar kistik fibroz transmembran iletim regülatörü (CFTR) geni böbrekte sunulsa da, geleneksel olarak böbreğin, hastalık sırasında genelde etkilenmeyen tek organ olduğu düşünülürdü. Ön bilgi: Kistik fibroz (KF), ağırlıklı olarak beyaz ırktan olanlarda görülen ve birden fazla organı tutan otozomal resesif geçiş özelliği sergileyen bir hastalıktır. Her ne kadar kistik fibroz transmembran iletim regülatörü (CFTR) geni böbrekte sunulsa da, geleneksel olarak böbreğin, hastalık sırasında genelde etkilenmeyen tek organ o ...
Baha A Al-Shawwa* ve Aparna R Rao

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız