Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 272  Ocak 2007 

Makale Özetleri için Tıklayın.
İnfeksiyon hastalıkları immunolojisi büyük oranda efektör immun yanıta, infekte bireylerin kanlarındaki ve periferal lemfoid organlarındaki değişikliklere ve aşı geliştirilmesine odaklanmıştır. İnfekte kişilerdeki timus çalışmaları, bu durum giderek değ

Timus İnfeksiyon Hastalıklarında Sık Olarak Tutulan Bir Hedef Organdır

İnfeksiyon hastalıkları immunolojisi büyük oranda efektör immun yanıta, infekte bireylerin kanlarındaki ve periferal lemfoid organlarındaki değişikliklere ve aşı geliştirilmesine odaklanmıştır. İnfekte kişilerdeki timus çalışmaları, bu durum giderek değişmekle birlikte gözardı edilmektedir. Timus, primer bir lemfoid organdır; sonuçta sekonder lemfoid organlara yerleşecek olgun T hücrelerinin oluştuğu yerdir ve bu yüzden periferal T hücre yenilenmesinde gerekli olan bir organdır. Son zamanlarda elde edilen veriler, normal timus hücresi (timosit) gelişiminin ve bunların dış ortama verilmesinin bir infeksiyöz hastalığın sonucu olarak değişime uğrayabileceğini göstermektedir. Ortak olan bir özellik infekte organda gelişen ciddi atrofidir, bunun asıl nedeni apoptoz ile bağlantılı olan, oygunlaşmamış CD4+CD8+ timositlerin tükenmesidir. Ek olarak timosit proliferasyonu da sık olarak azalmaktadır. Timusun mikroortamı da özellikle akut infeksiyon hastalıklarda etkilenmektedir, epitel ağda bir yoğunlaşma olur ve hücre dışı matriks depolanmasında da bir artış gerçekleşir. Chagas hastalığının fare modelinde timus içi kemokin üretiminin de ayrıca arttı ğı ve Triponazoma cruzii ile infekte fare timositlerinde kemokinler ve hücre dışı matriks için daha fazla sayılarda hücre göçü ile bağlantılı reseptörler olduğu ve dolaşımdaki bağlayıcılara karşı göç yanıtlarının artmış olduğu gözlenmiştir. Bu profil, infekte hayvanların periferdeki organlarında potansiyel olarak otoreaktif, timus kökenli olgunlaşmamış CD4+CD8+ T hücrelerinin görünümü ile uyumludur. İnfeksiyon ajanları nın birçoğu – virüsler, protozolar ve funguslar da dahil olmak üzere – timusu istila etmektedir, bu durum en azından bazı infeksiyon etkeni kaynaklı antijenler için santral immunolojik toleransın oluşumu hipotezini doğurmaktadır. Timusun birçok infeksiyonda hedef olduğu ortadadır ve bu hedef olma durumunun periferdeki T lemfositlerinin davranışları üzerine bazı sonuçları olabilir. Bu açıdan bakıldığında, timus merkezli immunoterapötik yaklaşımlar potansiyel olarak, ciddi infeksiyon hastalıklarının tedavisi için yeni bir olanak yaratmaktadır.

Wilson Savino

Kapak Resmi:
The Thymus Is a Common Target Organ in Infectious Diseases PLoS Pathog 2(6): e62. DOI: 10.1371/ journal.ppat.0020062 DOI: 10.1371/ journal.ppat.0020062

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatopulmoner Sendrom: Nabız Oksimetresinin Rolü Ön bilgi: Hepatopulmoner sendrom (HPS), farklı etiyolojilere sahip karaciğer hastalıklarının az karşılaşı- lan bir komplikasyonudur ve kötü bir prognoza işaret edebilir. Bu nedenle HPS’yi saptamaya yönelik invazif olmayan basit bir tarama yöntemi oldukça tercih edilen bir yol olabilir. Bu çalışmada, HPS gelişen hastaları belirlemek üzere nabız oksimetrisi değerlendirilmiştir. Yöntemler: Karaciğer sirozu (n = 245), kronik hepatit (n = 69) ya da sirotik olmayan portal hipertansiyon (n = 2) bulunan 316 ardışık hastada, arter oksijen saturasyonu (SaO2), bir nabız oksimetresi kullanılarak belirlenmiştir. Yatar pozisyonda SaO2 ≤ % 92 olan ve/veya yatar pozisyondan dik pozisyona geçiş sonrasında % 4 ya da daha fazla azalma gözlenen hastalarda, kontrast güçlendirmeli ekokardiyografi ve akciğer perfüzyon taraması gibi ileri tanı işlemleri uygulanmıştır. Ön bilgi: Hepatopulmoner sendrom (HPS), farklı etiyolojilere sahip karaciğer hastalıklarının az karşılaşı- lan bir komplikasyonudur ve kötü bir prognoza işaret edebilir. Bu nedenle HPS’yi saptamaya yönelik invazif olmayan basit bir tarama yöntemi oldukça tercih edilen bir yol olabilir. Bu çalışmada, HPS gelişen hastaları belirlem ...
Peter Deibert,Hans-Peter Allgaier,Stefanie Loesch,Claudia Müller,Manfred Olschewski, Hinrich Hamm,Klaus-Peter Maier ve Hubert Erich Blum

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Nazokomiyal Patojenler Cansız Yüzeylerde Ne Kadar Süre Yaşayabilmektedir? Sistematik Bir Derleme Ön bilgi: Nazokomiyal infeksiyon salgınlarında kaynak olarak sıklıkla cansız yüzeyler tanımlanmaktadır. Bu derlemenin amacı cansız yüzeylerdeki farklı nazokomiyal patojenlerin yaşam süreleri ile ilgili verileri özetlemektir. Yöntemler: Dil kısıtlaması yapılmaksızın MedLine’daki literatür sistematik bir şekilde gözden geçirilmiştir. Ayrıca, bir bildiride atıfta bulunulan bildiriler ve bu konu ile ilgili standart ders kitapları da araştırılmıştır. Herhangi bir yüzeyde nazokomiyal bir patojenin varolma süresi ile ilgili deneysel verileri sunan bütün bildiriler araştırmaya dahil edilmiştir. Bulgular: Enterokok türleri (VRE de dahil olmak üzere), Staphylococcus aures (MRSA da dahil olmak üzere) ya da Streptococcus pyogenes gibi gram pozitif bakterilerin çoğu kuru yüzeylerde aylarca canlı kalabilmektedir. Ön bilgi: Nazokomiyal infeksiyon salgınlarında kaynak olarak sıklıkla cansız yüzeyler tanımlanmaktadır. Bu derlemenin amacı cansız yüzeylerdeki farklı nazokomiyal patojenlerin yaşam süreleri ile ilgili verileri özetlemektir. Yöntemler: Dil kısıtlaması yapılmaksızın MedLine’daki literatür sistematik bir şekilde gözden geçirilmişti ...
Axel Kramer,Ingeborg Schwebke ve Günter Kampf

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Metabolik Sendrom ve Tip 2 Diabette Aterojen Dislipidemi: Statinler Dışındaki Tedavi Seçenekleri Düşük dansiteli lipoprotein kolesterolün 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A redüktaz inhibitörleri (statinler) ile düşürülmesi koroner arter hastalığının önlenmesi ve tedavisinde kesinlikle etkilidir. Fakat, statinlerin kullanımının yaygınlaşmasına rağmen hala önemli sayıda koroner olay gelişmekte ve bu olayların çoğu tip 2 diyabeti ve metabolik sendromu olan hastalarda görülmektedir. Tipik olarak tip 2 diyabet ve metabolik sendrom hastalarında görülen karma aterojen dislipidemi giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Bu karma dislipidemi (ya da “lipid dörtlüsü”): hipertrigliseridemi, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol düşüklüğü, küçük yoğun düşük-dansiteli lipoprotein partiküllerinin baskınlığı ve kolesterolden zengin kalı ntı parçacıklarının birikmesi (ör., yüksek apolipoprotein B düzeyleri) — kardiyovasküler hastalık için lipid risk faktörleri arasında düşük—dansiteli lipoprotein kolesterolün en önemli “ rakibi” olmuştur. Düşük dansiteli lipoprotein kolesterolün 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A redüktaz inhibitörleri (statinler) ile düşürülmesi koroner arter hastalığının önlenmesi ve tedavisinde kesinlikle etkilidir. Fakat, statinlerin kullanımının yaygınlaşmasına rağmen hala önemli sayıda koroner olay gelişmekte ve bu olayların çoğu tip 2 diyabeti ...
Alexander Tenenbaum,Enrique Z Fisman,Michael Motro ve Yehuda Adler

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fibromiyaljiye Yönelik Yapılmış 46 Egzersiz Tedavisi Çalımasının Ayrıntılı Bir Derlemesi (1988-2005) Bu derlemenin amacı (1) 1988 ve 2005 yılları arasında yürütülmüş tüm fibromiyalji egzersiz tedavi çalışmaları nı belirlemek, (2) her bir çalışmanın kilit ayrıntılarını tablo formatında sunmak ve (3) her bir çalışmanı n egzersiz ve sağlık sonuç noktası araştırmaları için özetini yapmak ve yorumlamaktı. Fibro miyaljide (FM) egzersiz girişim çalışmaları Cochrane Collaboration Reviews ve tıbbi literatürde anahtar kelime taramasından, konferans bildiri kitaplarından ve kaynak listelerinden elde edildi. Çalışmaların dâhil edilebilirliği standart bir işlemle değerlendirildi. Olgu özelliklerini, egzersiz türünü, zamanlamasını, süresini, sıklığını, yoğunluğunu, bırakma ve sonuç noktası değişkenlerini içeren bir tablo oluşturuldu. Bu derlemenin amacı (1) 1988 ve 2005 yılları arasında yürütülmüş tüm fibromiyalji egzersiz tedavi çalışmaları nı belirlemek, (2) her bir çalışmanın kilit ayrıntılarını tablo formatında sunmak ve (3) her bir çalışmanı n egzersiz ve sağlık sonuç noktası araştırmaları için özetini yapmak ve yorumlamaktı. Fibro miyaljide (FM) egzersiz giri ...
Kim Dupree Jones,Dianne Adams, Kerri Winters-Stone ve Carol S Burckhardt

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Terörist Bomba Saldırıları Masum sivillere yöneltilmiş bombalı saldırılar ve patlama olayları global terörün birincil aracıdır. Bu derlemede, bu olaylarla ilgili önemli gözlemlere ve alınan derslere dikkat çekmek istiyoruz. Patlama yaralanmaları nın beş ayrı mekanizması ana hatlarıyla gösterilmiş ve neden oldukları farklı yaralanma tipleri anlatı lmıştır. Aslında, bombalı terör saldırıları sırasında oluşan yaralanmalar ağırlık ve karmaşıklık açısından teörizmle bağlantılı olmayan yaralanmalardan farklıdır ve geneneksel travmadan farklı bir kazazedeler grubu ortaya çıkarmaktadır. Masum sivillere yöneltilmiş bombalı saldırılar ve patlama olayları global terörün birincil aracıdır. Bu derlemede, bu olaylarla ilgili önemli gözlemlere ve alınan derslere dikkat çekmek istiyoruz. Patlama yaralanmaları nın beş ayrı mekanizması ana hatlarıyla gösterilmiş ve neden oldukları farklı yaralanma tipleri anlatı lmıştır. Aslınd ...
Ami Mayo ve Yoram Kluger

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız