Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 268  Eylül 2006 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ayak bileği kırıkları ve Aşil tendon kopması göreceli olarak sık görülüyor olsa da aynı yaralanmada beraber görülmesi alışılagelmiş değildir. Olgu sunumu: Otuzsekiz yaşındaki bir erkek ağaç bakıcısı altı metre yüksekten ağaçtan düşmüş, deri altı Aşil t

Aşil Tendonunun Deri Altı Rüptürü ve İpsilateral Medial Malleolus Kırığı

Ayak bileği kırıkları ve Aşil tendon kopması göreceli olarak sık görülüyor olsa da aynı yaralanmada beraber görülmesi alışılagelmiş değildir. Olgu sunumu: Otuzsekiz yaşındaki bir erkek ağaç bakıcısı altı metre yüksekten ağaçtan düşmüş, deri altı Aşil tendon kopması ve ipsilateral medial malleolus kırığı gelişmiştir. Bu travma tanıları klinik muayene ve görüntüleme ile konmuştur. Sonuç: Bu travma kombinasyonu sık görülmez ve Aşil tendon kopması tedavisine yaklaşımda, medial malleolus kırığını sekonder olarak çıkartmamak gerektiğini de hesaba katmak gerekir.

Nicola Maffulli ve Paula J Richards

Kapak Resmi:
Musculoskeletal Disorders 2006 7:59. 27 Temmuz 2006

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Anemi, Diyabeti Olan Veya Olmayan Hastalarda Akut Miyokart İnfarktüsü Sonrası Mortalite İçin Bağımsız Bir Risk Faktörüdür Giriş: Anemi ve diyabet, bir akut miyokart infarktüsü (AMI) sonrasında kısa süreli mortalite için risk faktörleridir. Anemi, diyabetli hastalarda daha yaygındır. Biz, diyabet ve anemi birleşiminin miyokart infarktüsü sonrası sonuçlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir geriye dönük bir çalışma gerçekleştirdik. Yöntemler: AMI nedeniyle hastaneye yatırılan ardışık tüm hastalara ilişkin veriler, topluma dayalı, hastalığa özgü bir kayıt tabanından alınmıştır. Giriş: Anemi ve diyabet, bir akut miyokart infarktüsü (AMI) sonrasında kısa süreli mortalite için risk faktörleridir. Anemi, diyabetli hastalarda daha yaygındır. Biz, diyabet ve anemi birleşiminin miyokart infarktüsü sonrası sonuçlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir geriye dönük bir çalışma gerçekleştirdik. Yöntemler: AMI n ...
David H Shu, Thomas,PP Ransom, Colleen,M O'Connell, Jafna L Richard C Rowe,Cox, Stephanie M Kaiser, Shirl A Gee,Ehud Ur and Syed Ali Imran

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Lomber Spinal Stenozun Tedavisine Cerrahi Dışı Bir Yaklaşım: İleriye Dönük Bir Gözlemsel Kohort Çalışması Ön bilgi: Lomber spinal stenozu (LSS) olan hastalarda birinci basamak yaklaşımın cerrahi dışı tedavi olması gerektiği yaygın olarak kabul görmekle birlikte, bu hastalıkta cerrahi dışı tedavilerin etkinliği konusunda çok az bilgi bulunmaktadır. LSS’li hastalar için en etkili ve en güvenilir cerrahi dışı tedaviyi belirlemek için veri gerekmektedir. Bu yazının amacı, LSS hastalarında, distraksiyon manipülasyonunu (DM) ve nöral mobilizasyonu (NM) temel alan yeni bir yaklaşımın klinik sonuçlarını tanımlamaktır. Yöntemler: Bu, LSS tanısı konmuş 57 ardışık hastanın uzun süreli izleminin yapıldığı ileriye dönük bir ardı şık olgu serisidir. İki katılımcı, başlangıç verilerinin olmaması ya da izlem için tedaviye katılmaması nedeniyle çalışma dışında tutulmuştur. Ön bilgi: Lomber spinal stenozu (LSS) olan hastalarda birinci basamak yaklaşımın cerrahi dışı tedavi olması gerektiği yaygın olarak kabul görmekle birlikte, bu hastalıkta cerrahi dışı tedavilerin etkinliği konusunda çok az bilgi bulunmaktadır. LSS’li hastalar için en etkili ve en güvenilir cerrahi dışı tedaviyi belirlemek için ve ...
Donald R Murphy, Eric L Hurwitz, Amy BİR Gregor1 ve Ronald Clar1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Yaşam Kalitesiyle İlişkilidir Ön bilgi: Klinik topluluklarda fiziksel aktivite sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (HRQL) ile ilişkilidir, ancak bu ilişkinin daha yaşlı olan sağlıklı bireyler için de geçerli olup olmadığı hakkında pek az bilgi bulunmaktadı r. Bu nedenle, bu çalışmada görünürde sağlıklı olan daha yaşlı olgularda sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Yöntemler: Medyada yer alan reklamlar ve Norman, Oklahoma bölgesi civarında dağıtılan ilanlar doğrultusunda seçilmiş 112 erkek ve kadın gönüllünün (70 ± 8 yaş, ortalama ± SD) sonuçları edinilmiştir. Ön bilgi: Klinik topluluklarda fiziksel aktivite sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (HRQL) ile ilişkilidir, ancak bu ilişkinin daha yaşlı olan sağlıklı bireyler için de geçerli olup olmadığı hakkında pek az bilgi bulunmaktadı r. Bu nedenle, bu çalışmada görünürde sağlıklı olan daha yaşlı olgularda sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ile fizikse ...
Luke S Acree, Jessica Longfors, Anette S Fjeldstad, Cecilie Fjeldstad,Bob Schank, Kevin J Nickel, Polly S Montgomery and Andrew W Gardner

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akut Pankreatit Tedavisi: Eldeki Bilgiler ve Geleceğe Bakış Açsı Son yıllarda, deney modellerinde akut pankreatit tedavisi üzerine çok sayıda çalışma yayınlanmıştır ve bunları n çoğu hafif hastalık bulunan hayvanlarla yapılmıştır. Bununla birlikte, bu sonuçları klinik uygulamaya uyarlamak zordur. Söz gelimi, bir monoklonal TNF antikoru olan inşiksimab sıçanlarda deneysel olarak test edilmiş ve patolojik skoru ve serum amilaz aktivitesini anlamlı derecede düşürdüğü ve ayrıca alveol ödemini ve akut solunum sıkıntısı sendromunu düzelttiği saptanmıştır. Bununla birlikte, klinik insan akut pankreatiti üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Son yıllarda, deney modellerinde akut pankreatit tedavisi üzerine çok sayıda çalışma yayınlanmıştır ve bunları n çoğu hafif hastalık bulunan hayvanlarla yapılmıştır. Bununla birlikte, bu sonuçları klinik uygulamaya uyarlamak zordur. Söz gelimi, bir monoklonal TNF antikoru olan inşiksimab sıçanlarda deneysel olarak test edilmiş ve patol ...
Lorenzo Fantini,Paola Tomassetti ve Raffaele Pezzilli*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hemorajik fiokta İlk Canlandırma Hemorajik şokun temel tedavisi kanama kaynağının en kısa zamanda kontrol altına alınması ve sıvı replasmanı dır. Kanamanın durdurulduğu kontrol altına alınmış hemorajik şokta sıvı replasmanının amacı hemodinamik parametrelerin normalleştirilmesidir. Hipotansiyon, vazokonstriksiyon ve pıhtı oluşumu nedeniyle kanamanın geçici olarak durduğu kontrol altına alınmamış hemorajik şokta sıvı tedavisinin amacı radiyal nabzın ya da duyuların oluşturulması ya da Ringer laktat solüsyonunun 250’şer ml’lik bölümler halinde verilmesiyle (hipotansif canlandırma) kan basıncının 80 mmHg değerine getirilmesidir. Hemorajik şokun temel tedavisi kanama kaynağının en kısa zamanda kontrol altına alınması ve sıvı replasmanı dır. Kanamanın durdurulduğu kontrol altına alınmış hemorajik şokta sıvı replasmanının amacı hemodinamik parametrelerin normalleştirilmesidir. Hipotansiyon, vazokonstriksiyon ve pıhtı oluşumu nedeniyle kanamanın geçici olarak durd ...
Michael M Krausz

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Mammografik Dansite İle in Situ Duktal Meme Karsinomu Arasındaki Bağlantı: Multietnik Kohort Giriş: Mammografik yoğunluğu yüksek olan kadınlarda, düşük meme yoğunluğu olanlara göre meme kanseri riskinin daha fazla olduğu iyi bilinmektedir. Bununla birlikte mammografik dansite ve bazı invaziv meme kanserleri için öncü bir lezyon olduğu düşünülen memenin in situ duktal kanseri (DCIS) ile ilgili yapılmı ş olan çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Yöntem: Multietnik kohort ile bir olgu-kontrol çalışması gerçekleştirdik; invaziv meme kanseri olan 482 hastanın ve meme DCIS olan 119 olgunun mammografik yoğunluklarını, kanseri olmayan 667 kontrol olgusu ile karşılaştırdık. Giriş: Mammografik yoğunluğu yüksek olan kadınlarda, düşük meme yoğunluğu olanlara göre meme kanseri riskinin daha fazla olduğu iyi bilinmektedir. Bununla birlikte mammografik dansite ve bazı invaziv meme kanserleri için öncü bir lezyon olduğu düşünülen memenin in situ duktal kanseri (DCIS) ile ilgili yapılmı ş olan çok fazla çalışma b ...
Jasmet K Gill, Gertraud Maskarinec, Ian Pagano ve Laurence N Kolonel

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız