Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 266  Temmuz 2006 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Dünyada her yıl kötü beslenmeye bağlı nedenlerle her yıl 6 milyon kadar çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan BM Dünya Gıda Programı (DGP), açlığın çocukların öğrenme kapasitesini, çoğunlukla geri dönüşü mümkün olmayan biçimde kötü etkilediğini açı

Açlık, çocukların öğrenme kapasitesini kötü etkiliyor!

Dünyada her yıl kötü beslenmeye bağlı nedenlerle her yıl 6 milyon kadar çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan BM Dünya Gıda Programı (DGP), açlığın çocukların öğrenme kapasitesini, çoğunlukla geri dönüşü mümkün olmayan biçimde kötü etkilediğini açıkladı. Dünyada açlık konulu yıllık çalışmanın sonuçlarını yayınlayan DGP, “Çocukluk döneminde açlık, zihinsel gelişimde geri döndürülemez gecikmeye, entelektüel zaafiyet ve öğrenme kapasitesinde geriliğe neden olabiliyor” ifadesine yer verdi. Raporda, “Hamilelik dönemindeki ve bebeklik dönemindeki açlık, beyin gelişimi üzerinde önemli ölçüde etkilidir. Bebeklik döneminden sonra, çocukların enetektüel gelişimini iyileştirmek mümkün olmakla birlikte, esas olarak kapasiteleri belirlenmiş oluyor” denildi. Açlık çeken çocukların bir çoğunun, aileleri çalışmalarını istediği için okula gönderilmediklerinin de altı çizilen açıklamada, “Bu çocuklar okula gönderilse bile, açlık, derslere yoğunlaşmalarını engelliyor” ifadesi yer aldı. DGP, 1990 ile 2000 arasındaki dönemde, okul öncesi çağında açlık çeken çocukların sayısında azalma görüldüğünü ve bu sayının 162 milyondan 135 milyona gerilediği de belirtildi.

Paolo Beck-Peccoz,Luca Persani

Kapak Resmi:
BMC Orphanet Journal of Rare Diseases 2006, 1:9 6 Nisan, 2006

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

“Uykulu Durum” Adolesan Çağında Önemli Bir Sorun: 3235 Kanadalı Öğrencinin Dahil Edildiği İki Alan Araştırması Ön bilgi: Adolesanlardaki uyku sorunlarının sosyal yetkinlik kazanma, yaşam kalitesi, davranış ve öğrenme üzerinde olumsuz etkiler yarattığına ilişkin bulgularda artış gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde uykulu durum düzeyini saptamak, buna ışık tutacak etmenleri belirlemek ve akademik ve ders dışı etkinliklerde uykululuk ve performans arasındaki ilişkiyi saptamaktı. Yöntemler: Ontario’daki Hamilton Wentworth District School Board ve Near North District School Board’dan 2201 lise öğrencisinin katıldığı kesitsel alan çalışması 1998/9’da gerçekleştirildi. Üç sene sonra aynı eyalette Grand Erie District School Board’dan 1034 öğrencinin katılımıyla benzer bir alan çalışması yapıldı. Uykululu- ğu ölçmek için Epworth Uykululuk Ölçeği (ESS) kullanıldı. Biz aynı zamanda bu aracın popülasyon için güvenilirli ğini değerlendirdik. Ön bilgi: Adolesanlardaki uyku sorunlarının sosyal yetkinlik kazanma, yaşam kalitesi, davranış ve öğrenme üzerinde olumsuz etkiler yarattığına ilişkin bulgularda artış gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde uykulu durum düzeyini saptamak, buna ışık tutacak etmenleri belirlemek ve akademik ve ders dışı etkinliklerde uyk ...
Edward S Gibson, AC Peter Powles, Lehana Thabane, Susan O'Brien,Danielle Sirriani Molnar, Nik Trajanovic, Robert Ogilvie, Colin Shapiro, Mi Yan,Lisa Chilcott-Tanser

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yetişkinlerde Televizyon İzleme Özellikleri:Yeme Alışkanlıkları, Aşırı Kilo ve Sağlık Durumu ile İlişkileri Giriş: Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkinleri ulusal olarak temsil eden bir örneklemin televizyon izleme, yeme alışkanlıkları ve aşırı kilo ile sağlık durumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Yöntemler: Çalışma için ABD Tarım Bakanlığı’nın Bireylerin Gıda Alımlarının Süregelen Anketi 1994- 1996’dan 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin verileri kullanılmıştır. Katılımcıların sosyoekonomik ve demografik özellikleri, büyük gıda alımları, kilo durumu, sağlık sorunlarının prevalansı, televizyon izleme ve fazla kilo durumu incelenmiştir. Analizlerde anket tasarımı etkileri kullanılmıştır. Bulgular: Günde 2 saatten fazla televizyon izleme hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek ortalama beden kitle indeksi ve aşırı kilo veya obezite ile ilişkilidir. Günde 2 saatten fazla televizyon izleme ile ilişkili di- ğer özellikler 50 yaş veya üzerinde olma, lise veya altında bir düzeyde eğitim almış olma, federal yoksulluk düzeyinin % 131 altında geliri olan bir evde yaşama ve işsiz olmaktır. Giriş: Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkinleri ulusal olarak temsil eden bir örneklemin televizyon izleme, yeme alışkanlıkları ve aşırı kilo ile sağlık durumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Yöntemler: Çalışma için ABD Tarım Bakanlığı’nın Bireylerin Gıda Alımlarının Süregelen Anketi 1994- 1996&# ...
Shanthy A. Bowen

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Almanya’da Femur veya Distal Ön Kol Kırığı Olan Hastalar: Sağlık Hizmeti ve Sonuçları Konusunda İleriye Dönük Gözlemsel Bir Çalışma Ön bilgi: Distal radius ve proksimal femur kırıkları yaşamın geç dönemlerindeki tipik yaralanmalardır, ço- ğunlukla basit düşmeler sonucunda oluşurlar, fakat osteoporoz gibi ilişkili faktörlere bağlı olarak gelişebilirler. Endüstrileşmiş batı ülkelerinde, toplumda yaşlı nüfusun oranının artışı nedeniyle, gelecek yıllarda bu kırıkların artacağı beklenmektedir ve bunun da sağlık harcamalarına yük olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda bu yaralanmaların, zaman içinde yaşlıların sağlık durumu üzerindeki etkilerini araştırdı k. Bu yazıyla, çalışma yöntemini, hastaların hastanede yatış sürecindeki kırık parametrelerini, taburcu edildikten bir ile bir buçuk yıl sonra kırık tipi gibi değişik faktörlere ilişkili mortaliteyi ve hareketlilik ile yaşam koşullarındaki değişiklikleri anlatmayı amaçladık. Ön bilgi: Distal radius ve proksimal femur kırıkları yaşamın geç dönemlerindeki tipik yaralanmalardır, ço- ğunlukla basit düşmeler sonucunda oluşurlar, fakat osteoporoz gibi ilişkili faktörlere bağlı olarak gelişebilirler. Endüstrileşmiş batı ülkelerinde, toplumda yaşlı nüfusun oranının artışı nedeniyle, gelecek yıllarda bu kırıkların ...
Heinz G. Endres,Burkhard Dasch,Margitta Lungenhausen,Christoph Maier,Rüdiger Smektala,Hans J. Trampisch,Ludger Pientka

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Erken Lens Yaşlanması, İskemik Kalp Hastalığı Riski Yüksek Olan Kişilerde Hızlanır:Bir Epidemiyolojik Çalışma Ön bilgi: iskemik kalp hastalığı (ıKH), Batı dünyasında mortalitenin ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. insan göz lensinin yaşlanması ile kardiyovasküler hastalık arasında bir ilişki vardır. Bu çalışma, iskemik kalp hastalığının, lens yaşlanmasının şuorofotometrik yöntem ile hesaplanıp hesaplanamayacağı- nı değerlendirmek için yürütülmüştür. Yöntemler: Toplam 421 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. İKH riski, Precard (r) yazılımı kullanılarak nonoküler verilerden hesaplanmıştır. Lens yaşlanması, lens şuorometrisi ile belirlenmiştir. Ön bilgi: iskemik kalp hastalığı (ıKH), Batı dünyasında mortalitenin ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. insan göz lensinin yaşlanması ile kardiyovasküler hastalık arasında bir ilişki vardır. Bu çalışma, iskemik kalp hastalığının, lens yaşlanmasının şuorofotometrik yöntem ile hesaplanıp hesaplanamayacağı- nı değerlendirmek ...
Line Kessel,Torben Jørgensen,Charlotte Glümer veMichael Larsen

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gebelikte Azithromycin Kullanılmasının Gestasyonel Sonuçları Ön Bilgi: Azithromycin oldukça geniş bir indikasyon yelpazesi olan azalid grubu bir antibiyotiktir ve sağladı ğı terapatik avantajlar ve kolay kullanım dozları nedeniyle sık kullanılan bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Azithromycin’in gestasyonel kullanımını inceleyen insan araştırmaları fetüsün güvenliğinden çok, primer olarak antibiyotiğin etkinliğine odaklanmıştır. Bizim birincil amacımız gestasyonel azithromycin kullanımı sonrasında ortaya çıkan teratojenik risk olasılığını değerlendirmekti. Yöntemler: Araştırmamıza alınan 3 gebe kadın grubu vardı: 1) azithromycin alan kadınlar, 2) benzer indikasyonlar nedeni ile teratojenik olmayan antibiyotikler kullanmış kadınlar ve 3) teratojenik olmayan ilaçlar kullanmış kadınlar. Ön Bilgi: Azithromycin oldukça geniş bir indikasyon yelpazesi olan azalid grubu bir antibiyotiktir ve sağladı ğı terapatik avantajlar ve kolay kullanım dozları nedeniyle sık kullanılan bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Azithromycin’in gestasyonel kullanımını inceleyen insan araştırmaları fetüsün güvenliğinden çok, primer olar ...
Moumita Sarkar,Cindy Woodland C,Gideon Koren,Adrienne RN Einarson

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Neonatal Hiperbilirubinemide Yaklaşım: Pediyatristlerin Uygulamaları ve Eğitim Gereksinimi Ön bilgi: Bilirubine bağlı oluşan ensefalopatiden korunmada neonatal hiperbilirubineminin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Bu çalışmada, neonatal hiperbilirubinemi yaklaşımında New Jersey pediyatristlerinin uygulamaları ve görüşleri derlenmiş, bunların Amerikan Pediyatri Akademisinin (AAP) 1994 yılında yayınladı ğı önerilere uyumu değerlendirilmiştir. Yöntemler: İlk olarak Ekim 2003 tarihinde Amerikan Pediyatri Akademisinin 1623 doktordan oluşan New Jersey Üyeleri listesinden seçilmiş 800 doktoru kapsayan rastgele bir örnekleme anket gönderilmiş, fiubat 2004 tarihinde ise yanıt vermeyenlere tekrar gönderilmiştir. Doktorların demografik özelliklerine ek olarak, anket tanı, tedavi ve izlem gibi neonatal hiperbilirubineminin çeşitli yönlerini hedef almış ve bunun yanında ağır hiperbilirubinemi gelişiminde önemli risk faktörleriyle ilgili pediyatristlerin görüşleri sorulmuştur. Ön bilgi: Bilirubine bağlı oluşan ensefalopatiden korunmada neonatal hiperbilirubineminin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Bu çalışmada, neonatal hiperbilirubinemi yaklaşımında New Jersey pediyatristlerinin uygulamaları ve görüşleri derlenmiş, bunların Amerikan Pediyatri Akademisinin (AAP) 1994 yılında yayınladı ğı önerilere uyumu d ...
Anna Petrova,Rajeev Mehta, Gillian Birchwood, Barbara Ostfeld and Thomas Hegyi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız