Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 256  Eylül 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Üç yıl sol kolon kanseri ve eşzamanlı karaciğer metastezı [Uluslar Ararsı Kanserle Savaş Derneği (International Union against Cancer) evreleme sistemine göre

Nükseden Kolon Kanseri

Üç yıl sol kolon kanseri ve eşzamanlı karaciğer metastezı [Uluslar Ararsı Kanserle Savaş Derneği (International Union against Cancer) evreleme sistemine göre, tümör-nod-metastaz evresi, T3N2M1] için rezeksiyon yapılan ve ardından kemoterapi uygulanan 67 yaşında bir erkek hastada, sol uyluğun lateral yüzünde asemptomatik bir şişlik tesbit edildi. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında kuadriseps kasının yanında izodens bir oluşum (Panel A, ok) görüldü. Pozitron emisyon tomografi görüntüsünde, bu lezyonun artmış metabolik aktivitesine bağlı olarak sol uylukta sinyal artışı saptandı (Panel B, ok). Bu lezyon için cerrahi rezeksiyon yapıldı ve histolojik inceleme, lezyonun, kolon karsiyomunun metastazı olduğunu ortaya koydu. İki ay sonra çekilen BT görüntüsüne, intraabdominal lenf nodlarında büyüme olduğu belirlendi ve hastaya kemoterapi başladı. Akciğer ve kemik dokusundaki ileri tümör progresyonu nedeniyle hasta halen bir kurtarma rejimi ile tedavi edilmektedir.

Guido Carillio, M.D.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Okside Fosfolipidler, Lp(a) Lipoprotein ve Koroner Arter Hastalığı Lp(a) lipoprotein, proinflamatuar okside fosfolipidlere bağlıdır. Bu çalışmada, monoklonal antikor E06 kullanılarak ölçülen okside düşük densiteli lipoprotein (LDL) seviyelerinin, lümen çapının % 50'den fazlasının stonozu olarak tanımlanan obstrüktif koroner arter hastalığının varlığını ve boyutunu yansıtıp yansıtmadığı araştırılmıştır. Yöntemler : Okside LDL ve Lp(a) lipoprptein seviyeleri, toplarm 504 hastada, koroner anjiyografi yapılmasından hemen önce ölçülmüştür. Okside LDL seviyeleri, apolipoproptein B-100 partikülü başında okside fosfolipid içeriği (okside fosfolipid:apo B-100 oranı) bildirilmektedir. Bulgular : Okside fosfolipid:apo B-100 oranına ve Lp ...
Sotirios Tsimikas, Emmanouil S. Brilakis, Elizabeth R. Miller, Joseph P. McConnell, Ryan J. Lennon, Kenneth S. Kornman, Joseph L. Witztum ve Peder B. Berger

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kronik Şizofrenili Hastalarda Antipsikotik İlaçlarının Etkililikleri Yeni ajanlar güncel olarak daha yaygın kullanılmaktaysa da, ikinci jenerasyon (atipik) antipsikotik ilaçların eski ajanlara kıyasıya etkililiklerinin karşılaştırılmasına fazla değinilmemiştir. Birinci jenerasyon bir antipsikotik olan perfenazini çift kör bir çalışmada birçok yeni ilaçla karşılaştırdık Arka Plan : Yeni ajanlar güncel olarak daha yaygın kullanılmaktaysa da, ikinci jenerasyon (atipik) antipsikotik ilaçların eski ajanlara kıyasıya etkililiklerinin karşılaştırılmasına fazla değinilmemiştir. Birinci jenerasyon bir antipsikotik olan perfenazini çift kör bir çalışmada birçok yeni ilaçla karşılaştırdık. Metotlar : 57 mer ...
Klinik Antipsikotik Müdahele Etkinliği Çalışmaları (CATIE) Araştırmacıları Dr. Jeffrey A. Lieberaman, Dr. M.P.H., T. Scott Stoup, Dr. Joseph P. McEvoy, Dr. Robert A. Rosenheck, Dr. M.P.H. Diana O. Perkis, PhD. Richard S.E. Keefe, Dr. Ph. Sonia M. Davis

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Şizofreni İçin Antipsikotik İlaçların Seçimi 1950' lerde klorpromazinin etkilerinin keşfinden bu yana, şizofreni hedef alan antipsikotik ilaçlara güvenilmiştir. Bu ajanların hastanın hezeyan ve halüsinasyonlarının yoğunluğunu azaltmadaki etkinlikleri, ruh sağlığı hastanelerinde ömür boyu yatışlar yerine hastanın poliklinik ortamında tedavi edilmesine olanak sağlamıştır. 1950' lerde klorpromazinin etkilerinin keşfinden bu yana, şizofreni hedef alan antipsikotik ilaçlara güvenilmiştir. Bu ajanların hastanın hezeyan ve halüsinasyonlarının yoğunluğunu azaltmadaki etkinlikleri, ruh sağlığı hastanelerinde ömür boyu yatışlar yerine hastanın poliklinik ortamında tedavi edilmesine olanak sağlamıştır. 1970' ...
Robert Freedman

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Perioperatif Beta-Bloker Tedavisi ve Majör Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortalite Randomize çalışmalarından elde edilen sınırlı verilere rağmen, beta-blokerler ile perioperatif tedavi artık geniş çapta savunulmaktatadır. Biz Perioperatif beta-blockerlerin kullanımı ve rutin klinik uygulamada hastane içi mortaliyetle olan ilişkisini değerlendirdik. Arka Plan : Randomize çalışmalarından elde edilen sınırlı verilere rağmen, beta-blokerler ile perioperatif tedavi artık geniş çapta savunulmaktatadır. Biz Perioperatif beta-blockerlerin kullanımı ve rutin klinik uygulamada hastane içi mortaliyetle olan ilişkisini değerlendirdik. Yöntemler : 2000-2001 tarihleri arasında, A.B.D' nin çe ...
Peter K. Lindenauer, Penelope Pekow, Kaijun Wang, Dheeresh K. Mamidi, Benjamin Gutierrez ve Evan M. Bejamin

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Benign Meme Hastalıkları Hormonlar ve büyüme faktörleri, meme bezi hüçrelerinin gelişimini, olgunlaşmasıno ve faklılaşmasını düzenlemek üzere stroma ve epitel hücreleri üzerine etki eder. Hormonlar ve büyüme faktörleri, meme bezi hüçrelerinin gelişimini, olgunlaşmasıno ve faklılaşmasını düzenlemek üzere stroma ve epitel hücreleri üzerine etki eder. Kısaca, östrojen duktal dokunun gelişimine ve uzamasına aracılık ederken, progesteron duktal dalgalanmayı ve lobulo-alveolar gelişimi hızlandırır; polaktin ise süt üretimini ...
Richard J. Santen, Robert Mansel

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Osteoporoz Taraması 60 Yaşındaki bir kadın, yıllık viziti sırasında osteoporoz taraması için kemik yoğunluk testi yaptırmasının gerekli olup olmadığını doktora danıştı. 60 Yaşındaki bir kadın, yıllık viziti sırasında osteoporoz taraması için kemik yoğunluk testi yaptırmasının gerekli olup olmadığını doktora danıştı. Hasta 52 yaşıda menopoza girmiş dört yıl boyunca menopoz sonrası hormon tedavisi görmüşrü. Kendisi düzenli egzersiz yapmakta ve günde iki kez 500 mg kalsiyum almaktaydı. Kişisel bir fraktür ...
Lawrence G. Raisz

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Perioperatif Beta-Bloker Tedavisi ve Manjör Nonkardiyak Cerrahi Sonrası Mortalite Randomize Çalışmalardan elde edilen sınırlı verilere rağmen, beta-blokerler ile perioperatif tedavi artık geniş çapta savunulmaktadır. ARKA PLAN: Randomize Çalışmalardan elde edilen sınırlı verilere rağmen, beta-blokerler ile perioperatif tedavi artık geniş çapta savunulmaktadır. Biz perioperatif beta-blokerlerin kullanımını ver rutin klinik uygulamada hastahane içi mortaliteyle olan ilişkisini değerlendirdik. YÖNTEMLER: 2000-2001 tarihleri arasında, A.B.D'nin çeşitli b ...
Peter K. Lindenauer, Penelope Pekow, Kaijun Wang, Dheeresh K. Mamidi, Benjamin Gutierrez ve Evan M. Benjamin

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız