Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 248  Ocak 2005 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Memenin filaryal enfeksyonu seyrek olsa da ender değildir.

Memede Kalsifiye Flaryazis

İki yıl önce Kamerun'dan göç etmiş olan 23 yaşındaki kadın hasta bilateral meme yumruları nedeniyle yatırıldı. Tıbbi özgeçmişinde kayda değer bir şey yoktu. Fizik muayenede her iki meme de ağrısız, mobil sert yumrular palpe edildi. Aksiller lenf nodülleri tutulmamıştı. Mammografide her iki memede kalsifiye filaryazise uyan multipl yılanvari kıvrıntılı, çok sayıda tubuler kalsifikasyonlar görüldü. Memenin filaryal enfeksyonu seyrek olsa da ender değildir. Lavralar memenin lenfatik damarları girerek lenfanjite, fibroza ve lenf drenajının bozulmasına yol açar. Lavralar geç, inaktif fazda yılanvari kalsifikasyonlar olarak belirlenir. Bu parazitlerin olduğu hastalar memede yumrularla kendilerini gösterdiklerinden, buldular dikkate değerdir, çünkü klinik olarak sıklıkta maliniteden şüphelenilir. Global filaryaz eliminasyon kampanyalarına rağmen mammografide filaryal enfeksyon daha sık gözleniyor gibi görünmektedir; çünkü filaryazisin endemik olduğu bölgelerden daha çok sayıda göçmen gelişmiş ülkelere yerleşmektedir.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Akut Lenfoblastik Lösemi Akut Lenfomilastik Lösemi (ALL) tedavisindeki başarı oranı 1960’lardan bu yana sürekli armaktadır. Akut Lenfoplastik Lösemi (ALL) tedavisindeki başarı oranı 1960'lardan bu yana sürekli artmaktadır.5 yıllık olay gözlenmeyen sağkalım oranları ALL'li çocuklar yaklaşık % 80,erişkinler için ise yaklaşık % 40 tır.Remisyonun geri kazanım tedavisi olarak da bilinen ve tedaviye iyi cevap veren nükseden ALL vakalarını da hesaba katarsak, kür o ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dislipidemi Serum kolesterolunun Düşürülmesinin koroner kalp hastalığı ve diğer aterosklerotik kalp hastalığının önlenmesinde temel olduğu gittkçe daha çok kabul görmektedir
Serum kolesterolunun Düşürülmesinin koroner kalp hastalığı ve diğer aterosklerotik kalp hastalığının önlenmesinde temel olduğu gittkçe daha çok kabul görmektedir. Statin çalışmalarındaki başarıları toplumda bu ilaçların daha etkin kullanılması gereksinimi serum kolastrol, trigliserit ve HDL-kolestrol düzeyerinin klinik olarak değerlendiri ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Osteopetros Kemik dinamik bir dokudur, osteoklastlar kemiği rezorbe ederken osteoblastlar kemik matriksi sentezler. Kemik dinamik bir dokudur, osteoklastlar kemiği rezorbe ederken osteoblastlar kemik matriksi sentezler. Bu nedenle, kemik yoğunluğu bu iki tip hücrenin birbirlerinin dengli fonksiyonuna bağlıdır. Osteoklaslar remodelinginde kritik hematopoetik hücre soyunun çok nükleuslu hücrelerdendir. Osteoblastlar kemik matriksini üretir ve bunu yapark ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Parkinson Demasında Rivastigmin Parkinson deması olan hastalarda kolinerjik defisitler belirgindir. Parkinson deması olan hastalarda kolinerjik defisitler belirgindir. Bu tür hastalarda dual kolinesteraz inhibitörü rivastigminin etkilerini araştırdık. Yöntemler: Klinik parkinson tanısı konulduktan en az 2 yıl sonra hafif-orta derecede demansı saptanan hastalar, 24 hafta boyunca plasebo veya 3 ile 12 mg rivastigmin almak üzere randomize ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bakteriyel Menenjitli Erişkin Hastaların Klinik Özellikleri ve Prognostik Faktörler Hollanda'da, toplum kaynaklı akut bakteriyel menenjitli yetişkinlerde klinik özellikler ve prognostik faktörleri saptamak için yurt çapında bir çalışma gerçekleştirdik. Arka Plan: Hollanda'da, toplum kaynaklı akut bakteriyel menenjitli yetişkinlerde klinik özellikler ve prognostik faktörleri saptamak için yurt çapında bir çalışma gerçekleştirdik. Yöntemler: Ekim 1998 ile Nisan 2002 tarihleri arasında, toplum kaynaklı akut bakteriyel menenjiti serebrospinal sıvı kültürleriyle doğrulanan Hollanda'lı has ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız