Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 131  Kasım 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Klebsiella pneumoniae ve pnömoperitoneum 71 yaşındaki kadın, bir haftalık karın ağrısı yakınmasıyla başvurdu.Hipertansiyona bağlı son evre böbrek hastalığı vardı ve 10 yıldır periton diyalizi görüyordu. Direkt batın röntgeninde büyük miktarda intraperitoneal hava gözlendi. Parasentez gerçekleştirdik ve lökosit sayısı yüksek, yoğun kıvamlı assit elde ettik. Hemen antibiyotik tedavisine başladık fakat hasta hızla kötüleşti. Ertesi gün, bilgisayarlı batın tomografisinde büyük bir pnömoperitoneum saptandı (şekil, A ve B). Cerrahlar araştırm ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Rubella Maternal rubella günümüzde rubella aşılama programına sahip birçok gelişmiş ülkede ender görülmektedir. Ancak, gelişmekte olan birçok ülkede konjenital rubella sendromu (KRS) özellikle körlük ve sağırlık gibi gelişim anomalilerinin major nedeni olmaya devam etmektedir. WHO doğumsal rubella sendromunun önlenmesi konusunda önerilerde bulunmaktadır ve rubella aşılama programına katılan ülke sayısının yükselmekte olması cesaret vericidir. ...
J.E.Banatvala,D.W.G.Brown

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kadınların yeni derdi AIDS BM AIDS Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılı HIV raporu, bu virüsün bulaştığı kadınların sayısının hızla arttığını gösterdi. BM AIDS Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılı HIV raporu, bu virüsün bulaştığı kadınların sayısının hızla arttığını gösterdi. Raporda, HIV kapanlar›n sayısında özellikle son iki yılda kaydedilen artışta Doğu Asya ülkelerinin başı çektiği, bunu Doğu Avrupa ve Orta Asya'n›n izlediği belirtildi. Çin, Endonezya ve Viet ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kütanöz Melanomda Yaklaşım Kütanöz melanom, tedavisi konusunda halen önemli ve zorlayıcı bir sorundur. Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsü Epidemiyoloji ve Sonuçlar (SEER) veri tabanı dokümanlarında 1950 ile 2000 yılları arasında,kütanöz melanom tanısı insidansı her yıl yüzde 619 ve buna bağlı ölüm yüzde 165 artmıştır. 2004’te yaklaşık 55.000 Amerikalının kütanöz melanom tanısı alacağı ve 7900 kişinin bu hastalıktan dolayı öleceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen bütün kanserler arasında erkeklerde beşinci ve kadınlarda yedinci sırada bulunuyor;aynı zamanda 20 ile 29 yaşları arasındaki kadınlarda en sık görülen kanser ti ...
Hensin Tsao,Michael B. Atkins

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Rahim ağzı kansserine karşı aşı umut verici Rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin umut verici olduğu bildirildi. Aşının, rahim ağzı kanserlerinin çoğundan sorumlu tutulan papiloma virüsüne (HPV) karşı işe yaradığı kaydedildi.Klinik deneylerin dört yıl süreyle 755 kadın arasında yürütüldüğü ve deneklerin yüzde 94'ünün HPV'den korunduğu belirtildi. Bu süre zarfında deneklerin sadece 7'sinin HPV ile enfekte olduğu, ancak hiçbirinin kanser belirtis ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yapay Tatlandırıcılar – Müsküler Distrofileri Tedavi Etmek için Glikozilasyonun Güçlendirilmesi Müsküler distrofilere neden olan genetik mutasyonlarla ilgili çok sayıda çalışma belirlenmiştir. Çoğu müsküler distrofi formu, protein eksiklikleriyle sonuçlanan mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu bilgi, gen tedavisi şeklinde bir umut ışığının doğmasına yol açmıştır. Ne yazık ki, gen tedavisinin, genel kabul görmüş yaklaşşılardan çok daha zorlu bir yol olduğu, daha on yıl öncesinde kanıtlanmıştır. Bu nedenle, son yıllarda m ...
Thomas A. Rando

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Omfalit Altı günlük bir erkek bebek, göbeğinde şişlik ve akıntıyla getirildi.Muayenesinde afebril, iritabl bir bebek olduğu ve siyah bir umblikusun etrafında hassasiyet, yaygın eritem ve indurasyon görüldü. Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başladık. Tam kan sayımında nötrofilik lökositoz saptandı ve umblikal güdük kültüründe aldığı antibiyotiklere duyarlı Enterokoklar ve Bakteroides suşları üredi. 24 saat sonra jeneralize konvülzyonlar gelişen bebekte solunum desteği gerekli oldu. Umblikusu eksize ettik ve karın duvarında fasyotomi ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Aileler Ölmek Üzere Olan Bir Çocukla Yaklaşan Ölüm Hakkında Konuşmalı mı Patrick Irvine’in, kendi hastalarının cenaze törenlerine katılımı ile ilgili, 1985 yılında Journal’da yayınlanan bir deneme yazısı, kansere yenik düşen genç hastalarımın cenaze törenlerine katılmakla ilgili kaygı- larımı yatıştırdı. Bu servislerde, Yeni Ahitten “Küçük çocukların çektiği acı.......” ilahisini ve Eski Ahitten 23. ilahiyi pek çok kez duymuşumdur. Bu tür ağıt sözleri, genellikle bir çocuğun ölümünden kaynaklanan yo- ğun kederi dindirmeye yardımcı olması için seçilmiş sözlerdir. Hekimin bu cenaze törenlerinde bulunması, ailenin verdiği mücadeleyi, ...
Lawrance Wolfe

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sigara,5 milyon kişiyi öldürdü Yapılan araştırmalara göre,sigara,2000 yılında dünya çapında 5 milyon insanın ölümüne neden oldu. ABD'nin Harvard ve Queensland Üniversiteleri'nin ortak çalışmaları sonucunda, sigaranın neden olduğu ölümlerin neredeyse yarısının 30 ile 69 yaş arasında gerçekleştiği tespit edildi. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Henoch-Schönlein Purpurası Haziran 2002’de 8 yaşında bir erkek çocuk 3 günlük karın ağrısı, kusma ve ishal öyküsü ile başvurdu. Ateşi ve döküntüsü yoktu. Lökosit sayısı 11.7X109/L ve C-reaktif protein düzeyi 8 mg/l idi. Trombosit sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı, koagülasyon taraması ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Hemoliz ve hematüriyi gösteren hiçbir bulgu yoktu. Dışkı örnekleri enteropatojenik ve enterohemorajik Escherichia coli toksini dahil ...
S.Mrusek,M.Kruger,P.Grenier,M.Kleinschmidt,M.Brandis,S.Ehi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Göz kapağı ödemi ve baş ağrısı 42 yaşındaki bir kadının üst gözkapaklarında ağrısız ödem geli şmişti.Topikal midriatik damlalar öneren doktorlarca görülmüş, gözleri etraflıca muayeneden geçmiş, fakat dikkate değer bir şey bulunmayarak allerjik reaksiyon tanıısı konulmuştu. Üç gün sonra hastada baş ağrısı gelişmiş; bir ortopedi uzmanı ile bir alternatif tıp elemanına görünmüş fakat spesifik bir tanı alamamıştı. Altıncı gün bizim hastanemize başvuran hastanın özgeçmişinde olağandışılık yoktu ve baş ağrılarına yatkın olmadı ğını söylüyordu. Kan basıncı, vücut ısısı ve rutin kan testleri normal sınırlar iç ...
Roland Sparing, Christoph M. Kosinski, Timo Krings,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bell Paralizi 50 yaşında sağlıklı bir erkek yüzünün sağ tarafında kayma olduğunu fark ediyor. Muayenede, fasyal asimetri belirgin ve bir miktar tükürüğün ağzının sağ tarafında biriktiği görüldü. Hasta gözlerini kapamaya çalıştığında, yukarı kaymasına rağmen sağ gözünü kapayamıyor, sağ tarafta dişlerini gösteremiyor ve yanağını şişiremiyor.Hasta nasıl değerlendirilmeli? Acil tedavi uygulanmalım›? eksitabilite korunursa, hastaların yüzde 90’ ında tam bir düzelme gözlenebilir; eksitabilite olmadığında hastaların yüzde 20’si ...
Donald H. Gilden

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yenidoğanda pnömatosel ve konjunktivit 18 günlük kız bebek Pseudomonas aeruginosa kaynaklı 10 günlük bilateral konjunktivit öyküsüyle getirildi. Dikorionik daimniotik ikizlerin ilkiydi ve 29. gestasyon haftasında 1.05 kg ağırlıkla doğmuştu. Resusitasyon, mekanik ventilasyon ve antibiyotik tedavisi gerektiren akut solunum yetmezliği olmuştu. Göğüs röntgeni sağ orta ve alt loblarda pnömatosellerin varlı- ğını ortaya koydu. Endotrakeal sekresyonlarda P. aeruginosa üredi. Endotrakeal sekresyonlarda immünofloresans klamidya, respirfatuvar sinsisyal virüs, adenovirüs, ınfluen ...
S. Fang, R. Bagtharia, R. Kumar, K. L. Costeloe,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Protez Eklem Enfeksiyonları Ağrıyı dindirmeye hareketliliği artırmaya yönelik protez eklem replasmanı gittikçe daha yaygın bir şekilde uygulanan bir işlemdir. Protez eklem enfeksiyonları ciddi morbiditeye ve ciddi sağık harcamalarına neden oluyor. Perioperatif antimikrobiyal profilaksi ve cerrahi sırasında laminar akım uygulaması kalça ve omuz replasmanı sonras› intraoperatif enfeksiyon riskini yüzde 1’in, ve diz replasmanı sonrasıriski yüzde 2’nin altına düşürdü.Doğal eklem enfeksiyonu ...
Werner Zimmerli,Andrej Trampuz,Peter E.Ochsner

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bilgisayar oyunları saldırgan yapıyor Aileler, meselenin ciddiyetini kavramaktan uzak. Satıcılar yasak ürünleri satıyor. Washington’da bulunan “Ulusal Medya ve Aile Enstitüsü”, bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı. Oyunlar, çocukları saldırgan hantal ve saygısız hale getiriyor Rapora göre başta ABD olmak üzere aileler, bilgisayar oyunlarındaki şiddet konusunda ne kadar endişele ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Derin Ven Trombozu Tedavisi 52 yaşında venöz tromboembolizma öyküsü olmayan kadın hasta, sol baldırında dört günden beri mevcut olan ağrı nedeniyle başvurdu. Proksimal derin ven trombozu tanısı kompresyon ultrasonografisi ile konuldu.Bu vaka nasıl ele alınmalı? proksimal trombuslardan kaynaklanır. Tromboz nadiren masiftir, bacakta vasküler yetmezliğe yol açar (örneğin, phlegmasia cerulea dolens). ...
Shannon M.Bates,Jeffery S. Gingsberg

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sigmoidde doxazosin 82 yaşındaki kadın hastaya anemisi nedeniyle fleksibl sigmoidoskopi yapılmıştı. Endoskopist ,sigmoid kanalın distal ucunda başlangıçta polibe benzeyen bir lezyon farketmişti.Polipektomi hazırlığı yapıldı.Prob lezyonun üzerinden kayarak lezyonu distole doğru itti. ...
Rosemary Morgan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sol Nazal Akıntı ve Menenjit 29 yaşındaki bir asker iki günlük baş ağrısı ve ateş yakınmasıyla başvurdu. iki yıl önce önemsiz bir motosiklet kazası olarak tanımadığı olaydan beri zaman zaman sol burun deliğinden berrak bir akıntının geldiğini belirtiyordu. Lomber ponksiyon,milimetreküpte 4100 lökosit, % 98 nötrofil ortaya koydu. Bu bulgular, kültürde mikrop üremese de bakteriyel menenjit anlamına geliyordu. Koronal bilgisayarlı tomografi sol etmoid plağın olmadığını ve fokal bir beyin fıtıklaşmasını ortaya koydu (Panel A, ok). Bilateral olarak rastlantısal maksiller sinüs retansiyon kistler ...
Gregory Y. Chang

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız