Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 126  Haziran 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Bu makalede gerçek bir hastayla ilgili bilgiler uzman bir klinikçiye evreler halinde sunulmakta, uzman bu bilgileri değerlendirip, görüşlerini okurla paylaşmaktadır. Bunu yazarın yorumu izlemektedir.

Şüphe İndeksi

Primer membranoproliferatif glomerülonefrit’den kaynaklanan son-evre renal hastalığı olan 26 yaşındaki bir kadın 39°C kadar yüksek ateşle birlikte, iki haftalık intermitan ateş öyküsü ile doktora başvurdu. Kendisine ikinci kadaverik renal transplantasyonu 11 ay önce yapılmıştı. Organ transplantı gerçekleşmiş olan ateşli bir hastada göz önünde tutulacak hastalı k kategorileri şunlardır; enfeksiyon, rejeksiyon, bir post-transplantasyon lenfoproliferatif bozukluk ve önceden organ yetmezli ği ve transplantasyonuyla sonuçlanan, altta yatan bir enflamatuar hastalığın yeniden belirmesi. Bu hastada, gerek rutin toplumda- edinilen enfeksiyonlar gerekse immünosupresyonla ilişkilendirilen oportünistik enfeksiyonlar dikkate alınmalıdır; sonrakinin ayırıcı tanısı hastanın epidemiyolojik karakteristikleri (örn., hastanın seyahat öyküsü) ve ilave klinik ve laboratuar verileri tarafından şekillenecektir. Selüler rejeksiyonun yol açtığı ateşe çok defa allograft disfonksiyon eşlik eder, bu sebeple ateşle birlikte serum kreatinin seviyesindeki yeni bir elevasyon bu ihtimali artıracaktır.

Uptal D. Patel, Harry Hollander, Sanjay Saint

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Tip 2 Diyabete Bağlı Nefropatisi Olan Hastalarda Anjiyotensin-Reseptör Antagonisti İrbesartanın Renoproktektif Etkisi ABSTRAKT Anjiyotensin-II-reseptör blokeri irbesartanın veya kalsiyum kanal blokeri amlodipinin, sistemik kan basıncını düşürme kapasitesinden bağımsız olarak tip 2 diyabetli hastalarda nefropatinin ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatmadığı bilinmemektedir. ABSTRAKT Anjiyotensin-II-reseptör blokeri irbesartanın veya kalsiyum kanal blokeri amlodipinin, sistemik kan basıncını düşürme kapasitesinden bağımsız olarak tip 2 diyabetli hastalarda nefropatinin ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatmadığı bilinmemektedir. Yöntemler: Bu çalışmada, tip 2 diyabete bağlı nefropatisi bulunan 1715 hiperta ...
Ortak çalışma grubu (Gruba katılan kişiler ekte listelenmiştir.)

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Çok Küçük Çocuklarda Ağır Pnömoni Tedavisinde Çinko: Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma Pnömoni, küçük çocuklarda en sık rastlanan morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. interkostal çekilmeler, hipoksi ve taşipne gibi hastalık şiddeti belirtilerinin erken dönemde ortadan kalkması prognozu iyileştirir. Pnömoni, küçük çocuklarda en sık rastlanan morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. interkostal çekilmeler, hipoksi ve taşipne gibi hastalık şiddeti belirtilerinin erken dönemde ortadan kalkması prognozu iyileştirir. Biz, bir akut faz reaktanı olan çinkonun ağır pnömoni ve hastanede yatış sürelerini kısaltabileceğini ileri sürd ...
W. Abdullah Brooks, M. Yunus, Mathuram Santosham, M. A. Wahed, Kamrun Nahar, Sultana Yeasmin, Robert E. Black

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akut Koroner Sendromlardan Sonra Statinlerle Uygulanan Yoğun ve Orta Derecede Lipit Düşürücü Tedavilerin Karşılaştırılması Statinlerle uygulanan lipit düşürücü tedavi, kardiyovasküler olay gelişme riskini azaltır, fakat dşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterolün optimal seviyesi belli değildir. Statinlerle uygulanan lipit düşürücü tedavi, kardiyovasküler olay gelişme riskini azaltır, fakat dşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterolün optimal seviyesi belli değildir. Yöntemler: Bu çalışmaya, çalışma başlangıcından 10 gün önce akut koroner sendrom nedeniyle hospitalize edilmiş olan 4162 hasta alınmışve günlük 40 mg pravast ...
Christoper P. Cannon Eugene Braunwald

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İrbesartanın, Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diyabetik Nefropati Gelişimi Üzerine Etkisi ABSTRAKT Mikroalbüminüri ve hipertansiyon, diyabetik nefropati için risk faktörleridir. ABSTRAKT Mikroalbüminüri ve hipertansiyon, diyabetik nefropati için risk faktörleridir. Renin-anjiyotensin sisteminin blokajı, tip 1 diyabetli hastalarda diyabetik nefropatinin ilerlemesini yavaşlatır, fakat tip 2 diyabetli hipertansif hastalarda elde edilmiş benzer veriler yoktur. Bu çalışmada, tip 2 diyabet ve mikroalbüminüri bul ...
Hans-Henrik Parving Hendrik Lehnert,Jens ;Bröchner

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Portopulmoner Hipertansiyon ve Hepatopulmoner Sendrom Klinik ve fizyopatolojik olarak ayrı antiteler olan portopulmoner hipertansiyon ve hepatopulmoner sendrom, farklı nedenlere bağlı ilerlemiş karaciğer hastalığı olan hastaların önemli bir bölümünde ortaya çıkar. Klinik ve fizyopatolojik olarak ayrı antiteler olan portopulmoner hipertansiyon ve hepatopulmoner sendrom, farklı nedenlere bağlı ilerlemiş karaciğer hastalığı olan hastaların önemli bir bölümünde ortaya çıkar. Bu bozukluklara yaygın bir biçimde tanı konulmamaktadır, ancak sağkalım üzerinde önemli etkileri vardır ve bunlara odaklanm ...
Marius M. Hoeper, Michael J. Krowka, Christian P. Stassburg

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Plantar Fasiitis Yaygın bir klinik sorunun altını çizen vaka sunumu ile başlayan makalemizde, farklı stratejileri destekleyen kanıtlar takdim edilmekte, ardından ise, eldeki mevcut resmi kılavuzlar gözden geçirilmektedir. Makale, yazarın klinik uygulamaya yönelik önerileriyle son bulmaktadır. 55 yaşında, kilo fazlası olan bir kadın hasta, sağ alt topukta üç aydır süren ağrı hikayesiyle başvurmuştur. Ağrı, hastanın sabahki ilk adımları sırası nda şiddetlenmektedir. Medial kalkaneusun tüberkül bölgesindeki nonspesifik bir hassasiyet dışında, fizik muayene bulguları normaldir. Hasta ne şekilde değerlendirilmeli ve tedavis ...
R. Buchbinder

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Foto-Yaşlanmanın Tedavisi Yaygın rastlanan bir klinik sorunun altını çizen vaka sunumu ile başlayanmakalemizde, farklı stratejileri destekleyen bulgular sunulmakta, ardından eldekimevcut kılavuzlar gözden geçirilmektedir. Kırk beş yaşında, açık tenli kadın hasta yüzünde solma, pütürleşme, ince kırışıklıklarda artma ve çillenme şeklinde hiperpigmentasyon oluştuğunu fark etmişti. Bu değişikliklerin nonmelanom cilt kanseri gelişimi ile ilişkili olduğunu düşünerek endişelenmekteydi. Bu hastada cilt yaşlanmasını azaltabilecek ve cilt kanseri riskini en ...
Dr. Robert S. Stern

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gazlı Gangren İki ay önce akut miyelojenik lösemi tanısı konmuş 12 yaşındaki erkek çocuk, ateş ve bacak ağrısı nedeniyle hastaneye getirildi. İki hafta önce intravenöz sitarabin tedavisi görmü ştü. Pansitopenik olan hastanın lökosit sayı sı milimetreküpte 1900, hemoglobini 6.8 g/dl; trombosit sayısı ise milimetreküpte 24.000 idi. Mutlak granülosit sayısı ise milimetreküpte 190 idi. Ateşi olmayan hastanın ayakları ağrıyordu ve ekimoz alanları gözleniyordu; son birkaç saatt ...
Stephen M. Schexnayder, Sarah G. Klein,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yarım Milyon Kadın, Hamilelik ya da Doğum Yüzünden Ölüyor Dünyada yılda yarım milyondan fazla kadının, yagebelik sırasında ya da doğum sonrasında çıkankomplikasyonlar yüzünden öldüğü bildirildi. BM Nüfus Fonu yetkilisi Profesör Gita Sen, yoksul ülkelerdeki sağlık koşullarının yetersizliğinin, bu kadar kadının ölmesinde esas etken olduğunu belirtti. Prof. Sen, ''Her yıl yarım milyondan fazla kadın can veriyor. Bu korkunç bir rakam. 18 milyon kadın da doğum ya da gebelik nedeniyle ya sakat kalıyor ya da çeşitli hastalıklara y ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Göz Damlaları Glokomu Önlüyor Hipotansif göz damlalarının Afrika kökenli Amerikalılarda glokomu önleyebileceği ya da geciktirebileceği belirtiliyor. Hipotansif göz damlalarının Afrika kökenli Amerikalılarda glokomu önleyebileceği ya da geciktirebileceği belirtiliyor. Arch Ophtalmol (2004; 122: 813-20) dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre oküler hipertansiyonu bulunan 40-80 yaş arasındaki 400’ün üzerindeki Afrikalı-Amerikalıya göziçi basıncını düşüren göz damlaları ver ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Polikistik Over Sendromu Endokrin Topluluğu’nun toplantısında (16-19 Haziran 2004, New Orleans) sunulan bir araştırmaya göre bir diabet ilacı polikistik over sendromunun semptomlarını azaltabiliyor. Polikistik over sendromu sağlıklı ovülasyonla etkileşime giren erkek hormonlarının fazlalığından oluşuyor. Bu sendromu bulunan birçok kadın aynı zamanda insüline dirençli olduğu için insülin hormonu aşırı üretiliyor. Aşırı insülin overi uyararak daha fazla androjen oluşumuna neden olabiliyor. Araştırmacılar hem polikistik over sendro ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İnme İnsidansı Düşüyor İngiltere, Oxfordshire’da inme insidansının son 20 yıl içinde % 40 oranında düştüğü bildirildi. Bu düşüşün, etkili önleyici stratejilerin benimsenmesine bağlı olduğunu söyleyen uzmanlar etkili önlemler kadar premorbid risk faktörlerindeki düşüşlerin de bunda rol oynadığını vurguluyor. Üstelik insidanstaki bu düşüşün bölgedeki 75 yaş üstü populasyonun % 33 artışına rağmen gerçekleştiği belirtiliyor. ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Uyku Apnesi ve İnme Her ne kadar inme, uykuyla bozulan soluk almaya neden olabilmekteyse de, eldeki bulgulara göre uykuyla bozulan solunum de inme için bir risk faktörü olarak etki gösterebiliyor. Uyku sırasında hava yolunun tekrarlayıcı bir şekilde kapanması olarak tarif edilen uyku apnesi, miyokard enfarktüsü, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve kardiak aritmi ile ilişkili bulunuyor. Orta yaşlı popülasyonda % 2-4’lük bir prevalasa sahip olan bu sendromun, epidemiyolojik ve biyolojik çalışmalardan elde edilen bu ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Romatoid Artrit İçin Atorvastatin Yüksek gradlı inflamasyon kontekstinde statinler vasküler risk faktörlerini modifiye ederek antiinflamatuvar etkilerde aracılık yapabilir. Statinler sadece kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltmakla kalmayıp inflamatuvar yolaklar üzerindeki etkileriyle daha geniş bir etkinlik alanına sahip olabilir; bu şekilde minimal toksik etkilerle kronik inflamatuvar hastalığı değiştirme potansiyeline de sahip olabilir. Yaplılan bir araştırmada David McCarey ve ekibi statin ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kalp Hastalıklarının Etkisini Kadınlar Daha Fazla Çekiyor Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmada, kalp hastalıklarının kadınları psikolojik ve fiziksel açıdan daha çok etkilediği saptandı. Ohio State Üniversitesi uzmanları, 536 hasta üzerinde yaptıkları araştırmada, hastaneden çıktıktan sonra bir yıl içinde, kadın hastaların fiziksel ve psikolojik açıdan daha zayıf olduklarını gözlediler. Araştırmaya göre, kadın hastalar sosyal açıdan destek göremedikleri, fiziksel ve psikolojik zayıflık yaşadıkları için kadın has ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Burun Akıntısına Son Buruna tatbik edilen ilaç, burun akıntısı ile göz yanmasını bir daha tekrarlanmamak üzere kesiyor. Bilimadamları nezleyi anında kesen hap geliştirdiler. Buruna tatbik edilen ilaç, burun akıntısı ile göz yanmasını bir daha tekrarlanmamak üzere kesiyor. Harold Nelson başkanlığında ABD’nin California eyaletindeki Rigel ilaç firması araştırma ekibi tarafından geliştirilen nezle ilacı, hastalığa neden olan semptomlar üzerinde ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bir Kadın Hastalığı: Alışveriş Takıntısı Alışveriş hastalığının daha çok kadınlarda görüldüğünü ifade eden Alman uzmanlar, hastaların istedikleri ürünü alamayınca kontrollerini kaybettiğini bildirdi. Alışveriş hastalığının daha çok kadınlarda görüldüğünü ifade eden Alman uzmanlar, hastaların istedikleri ürünü alamayınca kontrollerini kaybettiğini bildirdi. Hastalığın belirtileri, bir daha asla kullanılmayacak bile olsa, sürekli bir şeyler satın alma fikri. Bu hastalığa daha çok kadınların yakalandığını belirten uzmanlar, "Tedavi ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Deniz Ürünleri ve Genç Kalma Günde üç öğün balık yiyen Japon erkeklerinin Amerikalı erkeklerden yedi yıl fazla yaşadığı açıklandı. Tokyo ve Hawai üniversiteleri tarafından farklı zamanlarda yapılan çalışmaların sonucunda, çiğ balıkla canlı hücrelerin doğrudan insan vücuduna girdiği ve vücudun yenilenmesini sağladığı belirtildi Japon Profesörü Shigeaki Hinohara, bir delikanlı enerjisine sahip olmasının tek nedeninin, Japon stili beslenme olduğunu açıkladı. Günde üç öğün balık, yeşil çay, denizden çıkan bütün kurutulmuş bitkiler, deniz mantarları, sağlıklı ve uzun ömrün gizli anahtarı olarak gösterildi. Kitapları 1,5 milyon tiraj ile Amerika ölçülerinin ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kanser Tedavisinde Umut Vaat Eden Bir Enzim Daha Keşfedildi Japon bilim adamları, kanserin ve başka bazı bulaşıcı hastalıkların tedavisine yardım edebilecek bir enzim tespit etti. Tokyo Tıp Bilimleri Enstitüsü`nden Dr. Takashi Fujita önderliğindeki bir grup araştırmacının, insanların bir virüs kaptıklarında protein interferonlarının mekanizmasının nasıl işlediği üzerinde çalıştığı ve en sonunda RIG-I olarak bilinen enzimin virüslere karşı tepki geliştirdiğini keşfettikleri bildirildi. Enzim, biri enfeksi ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız