Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 125  Mayıs 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.
1976-1980 yıllarında gerçekleştirilen ikinci National Health and Nutrition Examination Survey ile 1999-2000 yıllarında gerçekleştirilen en yakın tarihli survey arasında aşırı kilo prevalansı yaşları 6-11 olan çocuklarda iki katına, 12-17 olanlarda üç k

Çocukluk ve Ergenlikte Şişmanlık

1976-1980 yıllarında gerçekleştirilen ikinci National Health and Nutrition Examination Survey ile 1999-2000 yıllarında gerçekleştirilen en yakın tarihli survey arasında aşırı kilo prevalansı yaşları 6-11 olan çocuklarda iki katına, 12-17 olanlarda üç katına çıktı. Aynı yaş ve cinsiyetteki çocuklarda 95. persantil ve üzerindeki beden-kitle endeksi (kilogram cinsinden ağırlık metre cinsinden uzunluğun karesine bölünür) olarak tanımlanan, çocuk ve ergenlerdeki şişmanlı k epidemiktir. Siyah ve Meksikalı-Amerikalı çocuk ve ergenler orantısız bir biçimde etkilenir. Her ne kadar A.B.D.’de erişkinlerdeki obezitenin sadece %25-30’u çocukluk veya ergenlik çağında başlasa da, erişkinli- ğe kadar süren erken çocukluktaki aşırı kilo erişkinlerdeki daha şiddetli obezite ile ilişkilendirilir.

William H. Dietz

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Ateroskleroz ve Alzheimer Hastalığı Birlikteliği, İnflamasyon, Kolesterol ve Yanlış Kıvrımlı Proteinler Geç başlangıçlı sporadik Alzheimer hastalığı heterojen bir hastalıktır. Yaşlı hastalarda, nörodejeneratif hastalıkla vasküler risk faktörleri ve ateroskleroz arasında bir ilişki olduğuna dair deliller gittikçe artmaktadır. Geç başlangıçlı sporadik Alzheimer hastalığı heterojen bir hastalıktır. Yaşlı hastalarda, nörodejeneratif hastalıkla vasküler risk faktörleri ve ateroskleroz arasında bir ilişki olduğuna dair deliller gittikçe artmaktadır. Bu ilişkinin doğası halen spekülatiftir. Bazı araştırmacılar, bu hastalığın ekstrakranyal veya intrakranyal d ...
Ivan Casserly, Eric Topol

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Meme Kanseri Sonrası Menopozal Hormon Tedavisi Menopozal hormon replasman tedavisininmeme kanser kanser riski üzerineetkileri onyıllardır tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, İsviçre’de gerçekleştirilmiş, randomize bir çalışma olan “Meme Kanseri tanısı sonrasında Hormon Replasman Tedavisi Güvenli midir?” (Hormone Replacement Therapy after Breast Cancer Diagnosis–Is It Safe?) HABITS çalışmasının erken sonlandı- rılması nedeniyle daha da artmıştır. HABITS araştırmac ...
Rowan T. Chlebowski

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Koruyucu Onkoloji: Koruyucu Kardiyolojiden Çıkan Dersler Yaşam beklentisi uzadıkça, orta ve ileriyaş hastalıkları olan kardiyovaskülerhastalık ve kanser, gelişmiş ülkelerde veesasen dünyanın büyük bir bölümünde anamortalite kaynakları oldular. Yaşam beklentisi uzadıkça, orta ve ileriyaş hastalıkları olan kardiyovaskülerhastalık ve kanser, gelişmiş ülkelerde veesasen dünyanın büyük bir bölümünde anamortalite kaynakları oldular. Gelişmiş ülkelerin ana kanserleri (akciğer, meme, prostat, kolorektal, pankreas) ve kardiyovasküler hastalığın yaşam tarzıyla ilişkilendirilen ortak ...
Alfred I.Neugut

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Ürik Asit ve Beslenme: Kardiyovasküler Hastalık Epidemisi İçerisindeki Yeri “Gut, ayaklarımda olmasını istemedi ğim tek düşmandır”. Reverend Sidney Smith, 1841 Gut, ilk çağlardan bu yana bilinen, tipik olarak hiperürisemiye bağlı, eklemlerde ürik asit kristalizasyonunun yol açtığı rekürran artritlerle karakterize bir hastalıktır. Yunan uygarlığının altın çağını yaşadığı dönemde, Hipokrat tarafından tanımlanmış olan gut hastalığı, aslında zengin ve özellikle üst sınıfa mensup orta yaşlı er ...
Richard J. Johnson, Bruce A. Rideout

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Baş Boyutu ve Otizm Otizm ile büyük baş boyutu ilişkisi hakkındaki Kanner’ın ilk 1943 belirlemesinden 50 yıl sonra, Bailey et al baş boyutuveya beyin hacmi ile otizm arasında bir ilişki olma ihtimalini yeniden ortaya attı. 1997’de, Stevenson et al makrosefalinin otizmli çocukların en tutarlı tek fiziksel karakteristi ği olduğunu saptadı. Sonraki bir çalışmada makrosefalinin otizmde bağımsı z bir özellik olduğu sonucuna varıldı. Sağ- lıklı gönüllülerinkiyle karşılaştırıldığında, çocuklukta beyin büyümesi ile sonuçlanan, yaşamın erken safhasındak ...
Gregory L. Wallace, Daroid A. Treffert

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Koroner Kalsifikasyon Skoru: Koroner-Risk Etki Faktörü Konteks: Koroner kalp hastalığının önlenmesinde asemptomatik yüksek riskli kişilerin belirlenmesi güncel politikalar için gereklidir, fakat mevcut risk hesaplama yöntemleri hassasiyetten yoksundur. Konteks: Koroner kalp hastalığının önlenmesinde asemptomatik yüksek riskli kişilerin belirlenmesi güncel politikalar için gereklidir, fakat mevcut risk hesaplama yöntemleri hassasiyetten yoksundur. Bu sınırlandırmayı aşmak için subklinik koroner arter hastalığın saptanmasında non-invazif yöntemler giderek daha fazla kullanılmaktadır ...
G R Thompson, J Partridge

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Kortikosteroid Direnci: Histon Deasetilaz İnaktivasyonu Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlar ,astım hastalarındaki durumun tersine kortikosteroidilerin antiinflamatuvar etkilerine iyi yanıt vermezler ve bu ilaçların klinik yararı azdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlar , astım hastalarındaki durumun tersine kortikosteroidilerin antiinflamatuvar etkilerine iyi yanıt vermezler ve bu ilaçların klinik yararı azdır. Her iki hastalıkta, DNA’nın etrafında sarıldığı çekirdek histonların asetilasyonu sonucu çok sayıda inflamatuvar gen harekete geçer. ...
Peter J. Barnes, Kazuhiro Ito,Ian M. Adcock

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fuji Dağı Bulgusu 53yaşındaki bir kadın hasta, progressif sağ hemiparezi ve afazi nedeniyle kliniğe yatırıldı. 53yaşındaki bir kadın hasta, progressif sağ hemiparezi ve afazi nedeniyle kliniğe yatırıldı. Beynin bilgisayarlı tomografi skeni yer işgal eden, supatentoryal bir lezyon varlığını ortaya koydu. Yapılan biyopside merkezi sinir sisteminin primer Bhücre lenfoması saptandı. Sistemik kortikosteroidler ve methotrexate tedavisi başlandı ve ...
Josef G. Heckmann, Oliver Ganslandt

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pankreas Kanseri Pankreas kanseri henüz çözümlenmemiş önemli bir sağlık problemidir. Konvansiyonel kanser tedavilerinin hastalığın seyri üzerinde pek az etkisi vardır. Pankreas kanseri henüz çözümlenmemiş önemli bir sağlık problemidir. Konvansiyonel kanser tedavilerinin hastalığın seyri üzerinde pek az etkisi vardır. Pankreas kanseri olan hastaların neredeyse tümünde metastaz gelişir ve hayatını kaybeder. Başlıca risk faktörleri sigara içme, yaş ve bazı genetik bozukluklardır, buna rağmen primer s ...
Donghui Li, Keping Xie, Robert Wolff, James L. Abbruzzese

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Herpesvirüs Geçişini Önlemek İçin Antiviral İlaçların Kullanımı Antiviral-ilaç tedavisinin temel derslerindenbirisi şudur: Viral replikasyonu inhibeeden ilaçlar, oturmuş hastalığı tedavietmeye oranla viral hastalığı önlemede dahaetkilidir. Söz gelimi, asiklovir günlük bazda alındığında, rekürran genital herpes enfeksiyon salgınlarını önleyecektir, fakat bir rekürran genital herpes epizotunu tedavi etmek için erken alındığında sonuç, hastalı k seyrinin sadece bir gün kadar kısalması dır (marjinal bir klinik fayda).[1] Sitomegalovirüs (CMV) hastalığının tedavisinin baş ...
Clyde S. Crumpacker

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Vulvodinia . Vulvodina terminolojisi ve sınıflandırmasıgelişmeye devam etmektedir ve bu sıkıntı vericidurumun prevalansı, patogenezi, doğal öyküsüve tedavisi henüz yeterince anlaşılmamıştır. VULVODİNİAYA NE SEBEP OLUR? Vulval yanma ve/veya ağrıya sebep olan çeşitli yaygın durum ve seyrek görülen pek çok durum söz konusudur ve bunlar kronik vulval semptomları değerlendirirken hariç tutulmalıdır. İritan dermatit yaygındır, çünkü etkilenmiş kadınlar bir uzmana danışmadan önce vulvada pek çok topikal ajan kullanmış olabili ...
Helen E. Lotery, Neil McClure,Rudolph P. Galask

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İskemik Kalp Hastalıığı İçin Antitrombosit Tedavi Aterosklerotik koroner arter plağının parçalanması veya rüptüre olması (akut koroner sendromlu hastalarda sponton olarak meydana gelen veya bir perkutan koroner müdahale sonucu oluşan) miyokard infarktüsüne veya ölüme sebep olabilen trombosit agregasyonu ve trombüs oluşumu için nidüs odağıdır Aterosklerotik koroner arter plağının parçalanması veya rüptüre olması (akut koroner sendromlu hastalarda sponton olarak meydana gelen veya bir perkutan koroner müdahale sonucu oluşan) miyokard infarktüsüne veya ölüme sebep olabilen trombosit agregasyonu ve trombüs oluşumu için nidüs odağıdır Bu reseptör aktive olduğunda, dolaşımd ...
Richard A. Lange, L. David Hillis

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Makroskopik Hematürisi Olan 33 Yaşındaki Kadın Hasta 33 yaşındaki kadın hasta makroskopikhematüri nedeniyle hastaneye baş-vurmuştur. Hastanın hematürisi (pıhtılı) başladığında hafif bir dizürisi olmuş fakat idrar çıkışında herhangi bir değişiklik yokmuş ve bu olay gerçekleşmeden 4 gün öncesine kadar herhangi bir sağlık problemi de mevcut de- ğilmiş. Vaka hastaneye geldiğinde kültür için idrar örneği alınmış ve üriner trakt enfeksiyonu olduğu düşünülerek trimetop ...
Niall M. Heney, Robert H. Young

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Beklenen İnmenin Habercisi Geç Başlangıçlı Nöbet Geç başlangıçlı epilepsinin ana nedenininserebrovasküler hastalık olduğu düşünülmektedir.özgeçmişinde inme öyküsü olmayan 60yaşın üzerindeki kişilerde ilk nöbetin inme riskiniartırabileceği hipotezini değerlendirdik. Geç başlangıçlı epilepsinin ana nedenininserebrovasküler hastalık olduğu düşünülmektedir.özgeçmişinde inme öyküsü olmayan 60yaşın üzerindeki kişilerde ilk nöbetin inme riskiniartırabileceği hipotezini değerlendirdik. Yöntemler: Veriler, ingiltere Genel Sağlık Araştırma veritabanında kayıtlı, 60 yaşında veya sonra ilk nöbetini geçirmiş ...
Paul Cleary, Simon Shorvon, Raymond Tallis

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fotosensitivite Kollarında ve göğsünde 72 saattir kaşıntılı döküntüsü olan 30 yaşında beyaz kadın hasta, her atağın, sabahları 30 dk kadar yüzme havuzunda vakit geçirdiği günlerin ak- şamlarında meydana geldiğini ve bu yaz içerisinde 3. atağın meydana geldiğni belirtti. Hastanın güneş ışığına hassasiyet hikayesi yok ve herhangi bir ilaç kullanmamakta. Kollarında ve göğsünde 72 saattir kaşıntılı döküntüsü olan 30 yaşında beyaz kadın hasta, her atağın, sabahları 30 dk kadar yüzme havuzunda vakit geçirdiği günlerin ak- şamlarında meydana geldiğini ve bu yaz içerisinde 3. atağın meydana geldiğni belirtti. Hastanın güneş ışığına hassasiyet hikayesi yok ve herhangi bir ilaç kullanmamakta. ...
Warwick L. Morison

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yanıklardan Sonra Deride Vitamin D Sentezi Ciddi yanık yaralanması vitamin D eksikliği, dü-şük kemik turnoveri ve kalsiyum homoeostasisi ileilgili anomalilerle ilişkilidir. Hastalar rutin olarak vitamin D suplemanı almamaktadı rlar ve güneşe maruz kalma durumları hali hazırda kontrol altında tutulmamaktadır. Ultraviyole B ışığına maruz kaldıktan sonra vitamin D3 öncü maddelere ilişkin deri biyopsi örneklerinin analizi ile, yanıktan ortalama 14 ay sonra çocuklarda 7-dehidrokolestrolün previtamin D3̵ ...
Gordon L. Klein, Tai C. Chen, Michael F. Holick, Craig B.Langman, Heather Price, Mario M .Celis, David N. Herndon

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dil Nekrozu ve Perikardit Aralık 2002’de, 10 gündür devam eden ateş, boğaz ağrısı ve prodüktif öksürük yakınması olan 20 yaşında bir kadın hasta başvurdu. Aralık 2002’de, 10 gündür devam eden ateş, boğaz ağrısı ve prodüktif öksürük yakınması olan 20 yaşında bir kadın hasta başvurdu. Muayenede ateşi, takipnesi, hipotansiyonu mevcuttu ve büyük çapta nekroze olmuş dili (soldaki resim) vardı ve ağız hijyeni bozuktu. ‹lave S3 dışında kalp sesleri normaldi. Kan testleri eritr ...
Anat Scheiman Elazary, Nili Lador, Ayelet Shauer, Karen Meir, Arthur Pollak, Dana G. Wolf, Itamar Raz,Eran Leitersdorf, Dror Mevorach

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bağışıklık Sisteminin Görevi “Tehlike” Uzmanlara göre vücudumuzun içindeki bağışıklık sistemi; şaşırtıcı ve bir o kadar da ilginç bir savunma mekanizması. Uzmanlara göre vücudumuzun içindeki bağışıklık sistemi; şaşırtıcı ve bir o kadar da ilginç bir savunma mekanizması. Bağışıklık sisteminin insanoğlunu, "mikrop" diye tanımlanan, enfeksiyona yol açabilen virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikro organizmaların zarar verici etkilerine karşı koruduğunu belirten uzmanlar, "İnsan v ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Demir Eksikliği Anemisinin Belirtileri Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre hemoglobin değerinin erkeklerde 14gr/dl, kadınlarda (hamilelik dışında) 12 gr/dl’nin altına düşmesi anemi olarak tanımlanır. Demir eksikliği ve buna bağlı olarak oluşan anemi de demir eskikliği anemisi olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre hemoglobin değerinin erkeklerde 14gr/dl, kadınlarda (hamilelik dışında) 12 gr/dl’nin altına düşmesi anemi olarak tanımlanır. Demir eksikliği ve buna bağlı olarak oluşan anemi de demir eskikliği anemisi olarak adlandırılır. Gelişmiş ülkelerde erkeklerin % 3’ünde, kadınların % 20’si ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yeni Trend “Evim Güzel Evim” İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kadınlarının çoğunluğu, kariyerlerini bırakıp evde oturmayı istiyor. Ancak ev işi yapmadan... Reklam sektöründe strateji şefi olarak çalışan Marian Salzman, çalışan modern annelerin yerini 'ev divaları'nın alacağını söylüyor. Salzman, kadınlar arasındaki yeni trendin, stresli iş yaşamından vazgeçip evde oturmak olacağını söylüyor. 2004'ün 'mükemmel annesi'nin, çocuklara bakması için bir dadı, temizlik ve ütü gibi ev işler ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sinyal Değişikliği Beyin tümörleri genelde yaygın görülen başka pediatrik kanserlerden çok daha kötü bir prognozla ilişkili ve grup olarak kansere bağlı çocuk ölümlerinin dörte birinden fazlasını oluşturuyor. Medüllablastom, çocuklukta görülen en yaygın habis beyin tümörü. Tedavide kaydedilen gelişmelere karşın, eldeki tedavi şemaları vakaların yaklaşık üçte birinde iyileşme sağlayamıyor ve hayatta kalanları da uzun dönemde etkiliyor. The Lancet Oncology dergisinin Nisan sayısında yer alan bir makalede Richard Gilbertson, medulloblastom ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kadınlarda Akciğer Kanseri JAMA’da (14 Nisan 2004) yer alan bir makaledeki bulgulara göre akciğer kanseri Amerikalı kadınlarda kanser ölümü nedenlerinde meme kanserini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bu yıl akciğer kanserinin, meme kanseri ve diğer bütün jinekolojik kanserlerin neden olduğu ölçüde kadınlarda ölüme yol açacak. Ayrıca adenokarsinom geliştirme olasılığının kadınlarda erkeklerden daha yüksek oluşu da, araştırmacılara göre kısmen östrojenden kaynaklanıyor. Ayrıca genetik farklılıklar, metabolik ve hormonal faktörlerin ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Plajda Sigara İçmek Artık Yasak Avustralya'nın Sydney kentinde, ülkenin ünlü plajlarından Manly'de sigara içmek yasaklanıyor. Avustralya'nın Sydney kentinde, ülkenin ünlü plajlarından Manly'de sigara içmek yasaklanıyor. Manly belediye meclisinin kararıyla plajda sigara içme yasağı getirilirken, bu yasağa uymayanlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağı belirtilmedi. Bu arada, ülkenin bir diğer ünlü plajı Bondi'nin bağlı olduğu belediye de benzer uygulamayı ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gut: İçicilerin Hastalığı mı? Uzun zamandır yoğun alkol tüketimiylegut riski artışı arasında birilişki olduğundan kuşkulanılıyordu,ama prospektif olarak doğrulanmamıştı. Hyon Choi ve ekibinin yaptığı bir çalışma (The Lancet, 2004;363:1277-81) bu konuya ışık tutuyor. Araştırmacılar gut riski ile alkol tüketimi ve tüketilen alkolün tipi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yılda iki kez uygulanan bir anketten yararlandılar. Alkol tüketimi ile insidan gut riski arasında güçlü bir bağıntı bulan araştır ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Pasif Sigara İçiciliği Çok Zararlı AB ülkelerinde yaklaşık 7,5 milyon işçinin, pasif sigara içmekten sağlık sorunu bulunduğu bildirildi. Alman Nikotin Araştırma Derneği Başkanı Knut-Olaf Haustein, bugün Erfurt kentinde başlayan 7. Alman Nikotin Konferansı'nda yaptığı konuşmada, sigara içenlerin çevresindeki insanlara verdikleri zararın bugüne kadar tahmin edilenden daha fazla olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Sigara içenlerin çevresinde bulunan pasif içicilerin ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fekal inkontinans Sakral sinir stimülasyonu kontinansı ve hayat kalitesini önemli ölçüde düzeltiyor. Fekal inkontinansı olan hastaların çoğu konservatif olarak ya da yapısal sfinkter defektinin onarıldığı cerrahi ile tedavi ediliyor. Ancak bu tedavi başarılı olamadığında zayıf, fakat morfolojik olarak sağlam anal sfinkteri olan hastalarda cerrahi seçeneği sınırlı. Klaus Matzel ve ekibi, sakral sinir stimülasyonunun kontinans ve h ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Crohn Hastalığının Geni Bulundu Nat Gen dergisinde yer alan bir makalede Crohn hsatalığına yatkınlık yaratan genin bilim adamlarınca belirlendiği bilidiriliyor. Araştırmacılar geni saptamak için aile gruplarından DNA örneklerini kullandılar. Gen ürünü hücrelerde maddelerin hareketini regüle ediyor. Crohn hastalığında olduğu gibi, gende bozukluk olduğunda protein, toksinlerin hücreye girmesine izin veriyor. Bu bozukluğa ilişkin test yapılması Crohn hastalığı ile ülseratif kolitin ayırt ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fekal DNA: Kolorektal Kanser İçin Bir Marker Olabilir mi? SFRP2 metilasyonu, kolorektal kanseri saptamada en duyarlı markerlerden birini temsil ediyor Kolorektal kanserin saptanması için elde birçok yöntem bulunmasına rağmen bunların hiçbiri bir tarama yöntemi olarak yerleşmemiştir; nedeni de hazırlık prosedürlerinin hasta için rahatsız edici olması ya da duyarlık ve özgüllüklerinin düşük olması. The Lancet’de yayınlanan bir çalışmada (2004;363:1283-85), Hannes Müller ve ek ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hayvansal Yağ Tüketimi ile Meme Kanseri Riski Arasındaki İlişki Uzmanlar, yağlı süt, peynir, tereyağı ve et ürünlerinin, meme kanseri oluşumuyla ilgili riski önemli oranda artırdığını belirledi. İngiliz Tıp Araştırma Konseyi ve İngiltere Kanser Araştırma Merkezi bilim adamları, günde 90 gramdan daha fazla hayvansal yağ tüketen kadınlarda meme kanseri riskinin, günde ortalama 40 gram hayvansal yağ tüketen kadınlara göre ikiye katlanabildiğini saptadı. Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırma raporundan birkaç gün önce, ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Anne-Babalardan Uyuşturucu Testi İngiltere'de bu ay sonunda piyasaya çıkacak uyuşturucu testleri sayesinde aileler çocuklarının uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit edebilecek. İngiltere'de, çocuklarının uyuşturucu kullandığından şüphelenen annebabalar için geliştirilen 'uyuşturucu testi', bu ayın sonunda satışa sunuluyor. 12 sterline (yaklaşık 30 milyon lira) satılacak testle ebeveynler, çocuklarının idrarını test ederek kokain, ecstasy, marihuana ve amfetamin gibi uyuşturucu ve uyarıcıları kullanıp kul ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Japonlardan Joker Eritrosit Japonlar, 'yapay' alyuvar hücreleri üretmeyi başardı. Bu sayede,'kan' stoku sorunu tarihe karışacak. Tokyo, Waseda Üniversitesi'nden Profesör Eishun Tsuchida ve ekibi, laboratuvarda alyuvar hücresi üretmeyi başardı. Böylece vericiye ihtiyaç olmadan sınırsız kan elde edilmesi yolu açıldı. Hayvanlarda başarıyla denenen kan, 18 ay içinde insanlarda da test edilecek. Yapay kanın A, B, AB ve 0 gibi grubu yok, her hastaya verilebiliyo ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız