Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 123  Mart 2004 

Makale Özetleri için Tıklayın.
1973’te, Toronto’daki iki klinisyene haşhaşla dolu bir kondomu yuttuktan 13 gün sonra incebarsak obstrüksiyonu gelişmiş olan bir hasta başvurdu.[1)

Yasadışı Maddelerin Vücut İçinde Taşınması

Kondom cerrahi yolla çıkarıldı ve kayıtlara geçen ilk “body packer” vakası olaysız bir şekilde iyileşti. Gelişmiş dünyadaki ülkelerde ve ABD’deki her büyük şehirde kayıtlara geçen vücut-içi taşımacılık öyküleri ile birlikte, yasa dışı ilaçların vücut içinde ta- şınması uluslar arası kokain ve eroin kaçakçı lığının önemli bir aracı haline geldi Vücut-içi taşıyıcılar aynı zamanda “yutucular”, “internal taşıyıcılar”, “kuryeler” veya “mules” olarak da adlandırılabilir. Vücutiçi taşıyıcılık (body-packing) ile sıklıkla ve uygunsuz bir biçimde eş anlamlı olarak kullanı lan “body stuffing”, yakalanma korkusu yüzünden gevşek bir biçimde sarılmış nispeten az miktardaki ilacın yutulması ile ilgilidir. Bu farklı klinik oluşum bir başka yerde gözden geçirilmiştir.[2] Kokain ve eroin taşımacılığına ek olarak, vücut-içi taşıyıcılar amfetaminler,[3] 3,4-metilenedioksimetamfetamin (“ecstasy”),[4,5] marihuana[6] veya haş- haş kaçakçılığı da yapabilirler.[1] Bazen, birden fazla ilaç alırlar.[7] Bu tür taşıyıcılar genellikle her biri 8-10 g’lık (0.3-0.4 oz) 50- 100 pakete bölünmüş, yaklaşık bir 1 kg (2.2 Ib) madde taşırlar, bununla birlikte 200 paketten fazla taşıyan kişiler tanımlanmış- tır.[8,9] Her kokain, eroin veya amfetamin paketi yaşamı tehdit eden bir doz içerir. Federal kurumlar yakın zamanda vücutiçi taşıyıcılığın artmış olduğunu bildirmektedir, muhtemelen 11 Eylül 2001 olaylarından beri artan sınır güvenliliği yüzünden konvansiyonel kaçakçılık daha da güçleş- miştir.[10] Alternatif olarak, sadece artmış havalimanı güvenliğinin bir sonucu olarak daha fazla sayıda taşıyıcı saptanabilir. New York Kennedy Uluslararası Havalimanı önceki yıl boyunca bildirilen 202 ile karşılaştı- rıldığında, Ekim 2001’den Nisan 2002’ye kadar geçen yedi ay boyunca 193 vücut-içi ta- şıyıcısı tutuklaması bildirdi.[10] Her ne kadar önceki taşıyıcılar büyük ölçüde erkek olsa da, şimdilerde olay demografik grupları aşmış durumdadır. Çocukların vücut-içi taşıyıcısı olarak kullanımı 12 ve 16 yaşlarındaki iki erkek çocuğu kapsayan ayrı olaylarda bildirilmiştir. Yanlarında büyükleri yoktu ve hiçbiri U.S. Customs Service görevlilerinin şüphesini uyandırmadı. Bir tanesi satıcılarla başarısız bir randevu sonrası sağlık personeline getirildi; diğeri bir eroin paketi yırtıldıktan sonra bilinçsiz bir şekilde keşfedildi.[11] Gebe kadınları n taşıyıcı olarak kullanımı da tanımlanmış- tır.[12] Bunun karşılığı nakit para (gezi başı- na bir kaç yüz dolar)[13] veya yabancı bir ülkeye güvenli bir geçiş şeklinde olabilmektedir. Buna ek olarak, vücudunda madde kaçıranların katılımını sağlamak için aile üyeleri veya kişisel malı teminat olarak tutulmaktadır. Maddelerin içine konduğu, önceden yapı ve büyüklüğü farklı olan paketlerin, şimdi otomatikleşmiş bir sürecin kullanımını düşündürecek şekilde iyi bir şekilde tasarlandı ğı görülmektedir[15] (şekil 1A). Madde ilk olarak kondom veya balon gibi lateks bir kılıfın içine yoğun olarak paketlenir. Bu katman açık uçta bağlanır, başka birçok lateks katmanı ile kaplanır ve sert bir bal mumu kaplama ile mühürlenir (şekil 1B). Saptanma riskini sınırlandırmak amacıyla, radyodansitesini değiştirmek için aliminyum folyo, plastik gıda ambalajı, karbon kağıdı veya başka materyaller kullanılabilmektedir. Her ne kadar taşıyıcılar çoğu paketleri yutsa da, paketlerin rektum[4,17-19] ve vajina[ 5,17] içerisine yerleştirildiği bildirilmiştir. Difenoksilat veya loperamid gibi kabızlık yapan ajanlar sıklıkla kullanılır.[14,20] Transit süreleri bir veya iki gün kadar kısa veya iki üç hafta kadar uzun olabilmektedir.[21] Gidilecek ülkeye vardıktan sonra, bu kişiler kargolarını rektal yoldan geçirmek için laksatif, müshil veya lavman kullanırlar.[17] ABD’ye girerken, vucudu içinde madde sakladığından “makul olarak şüphelenilen yolcular” alıkoyulabilir. Gümrük görevlileri elleri titreyen, aşırı terleyen veya giysileriyle vücut hatlarını gizleyen kişileri kaydederek, gözlem; ifadelerdeki tutarsızlıklar; di- ğer hukuk personeli tarafından toplanan is- tihbarat; veya özel olarak eğitilmi. köpeklerin kullanımı yoluyla .üphelileri belirleyebilirler. Yargılamaların çoğunda, .üpheliler ba.langıç soru.turması için 24-48 saat boyunca tutulabilirler, bununla birlikte gümrük görevlileri şüphelileri 8 saatten fazla tutmak istiyorlarsa genellikle U.S. Attorney ofisine danışırlar.[22] Başlangıç soruşturması bir batın radyografisi (uluslar arası büyük bir havalimanında veya lokal medikal bir serviste görevli bir doktor tarafından elde edilen ve okunan) veya paket içermeyen birçok feçes geçene kadar şüphelinin barsak hareketlerinin takip edildiği bir gözlem periyodu içerebilir.[22] SAĞLIK GÖREVLİLERİ İLE ETKİLEŞİMLER Vücut-içi taşıyıcılık yapanlar sağlık görevlilerine genellikle üç sebepten biri için getirilir: Maddenin indüklediği toksik etkiler, barsak obstrüksiyonu, veya alıkoyma veya tutuklanma sonrası medikal değerlendirme. Hastanın içinde bulunduğu şartlar laboratuar ve klinik değerlendirmeyi ve sonraki tedaviyi yönlendirecektir. Çocuklar erişkinlerinkine yakın bir tarzda değerlendirilmelidir, bununla birlikte bir an önce çocukları koruyucu hizmetlere danışılmalıdır. ÖYKÜ ALIMI Detaylı bir öykü alınmalıdır, buna madde paketleri hakkı ndaki bilgi (maddenin tipi, paket sayısı, ve ambalaj tarzı) ve gastrointestinal semptomlar (ağrı, şişkinlik, kusma, obstipasyon ve kabızlık) dahildir. Taşıyıcılar geçişin ne zaman tamamlandığını saptamak için genellikle taşıdıkları paket sayısını bilirler. Bununla birlikte, bunlar çok defa öykü konusunda yalan söylerler. Nadir vakalarda, hastalar taşıdıkları madde tarafından indüklenmiş derin toksik etkilere bağlı olarak bir öykü veremeyebilirler. Uluslararası bir uçuşun hemen sonrasında veya zevk için uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma öyküsü olmadığında maddeye bağlı toksik etki bulgusu olan herhangi bir kimsenin vücut-içi ta.ıyı- cısı olduğundan şüphe edilmelidir. FİZİK MUAYENE Bir ambalaj sızıntı yaptığı veya yırtıldığı takdirde, taşıyı- cıdaki vital bulgular, metal durum, pupil büyüklüğü, barsak sesleri, ve deri bulguları ilaç-indüklenmi. toksik etkilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Aşırı dozda eroin sedasyona, miyosize, ve azalmış barsak seslerine yol açar, bunu genellikle letal respiratuar depresyon başlangıcı takip eder. Aşırı dozda kokain yüzünden anksiyete, genişlemi. göz bebekleri, terleme, taşikardi, ve hipertansiyon görülebilir. Bunu hipertermi, nöbetler ve kardiyovasküler kolaps takip eder. Paketler yırtılmadan önce sızdırmaya meyilli olduğu için, yıkım getirici etkileri belirlemek için değerlendirmede spesifik bir maddeyle ilişkili bulgu ve semptomlar erken araştırılmalıdır. Batın muayenesinde distansiyon veya palpabl paketler ortaya çıkabilir.[18] Hassas rektal[23] ve vajinal muayenelerde de paketler açığa çıkabilir. Fizik muayenenin geri kalanı genellikle yarar sağlamaz. TANI TESTİ RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRME Vücut-içi taşıyıcısı olduğundan şüphe edilen hastalara radyografik muayene yapmak gerekir (Tablo 1). Şüphe indeksi yüksek olduğunda düz radyografi veya ultrasonografi gibi bir başlangıç incelemesi bir tarama aracı veya hızlı bir tanı teyidi olarak kullanılabilir. Güçlü bir taşıyıcılık şüphesi mevcut olduğunda kontrastlı bilgisayarlı batın tomografisi (BT) veya baryumlu radyografi daha kesin bir cevap sağlar. Başlangıç Radyografik İncelemeleri Batın radyografisindeki çeşitli spesifik bulgular body packing varlığını düşündürebilir: multipl radiodense yabancı cisimler (şekil 2A), kondomun bağlandığı düğümde hapsolan hava yoluyla olu.an “rozet-benzeri bir bulgu”,[19,26] ve bir “çift kondom” bulgusu, ki lateks katmanları arasına hava hapsolması bunları daha görünür kılar.[28] Çeşitli büyük seri[14,18-20,23,29,30] sonuçları direkt batın radn yografisinde %85-90 duyarlık olduğunu düşündürür. Yanlış pozitif incelemeler mesane taşlarına,[31] katılaşmış feçes,[29] veya batın içi kalsifikasyonlara bağlı olabilir.[32] Yanlış negatif incelemelerin sebebi iyi saptanmamıştır fakat okuyucunun deneyimsizli ğine[23] veya incelemenin teknik kalitesine bağlı olabilir. Sonradan 106 paketi[24] ve 135 paketi geçirmiş iki hastada tarama batın radyografilerindeki bulgular negatif olarak yorumlandı.[ 14] Vücut-içi taşıyıcılarının başlangıç değerlendirmesinde ultrasonografinin emniyeti ve hızı avantaj sağlasa da, kullanı mını destekleyen veriler azdır. İki küçük inceleme[26,33] direkt batın radyografisindeki bulgular ile ultrason okumaları arasında yüksek bir korelasyon olduğuna işaret etmektedir. Spesifik ultrason bulguları arasında akustik gölgeleme ile birlikte hiperekogenik çizgisel veya yuvarlak yapılar yer almaktadır.[26] İleri Radyografik İncelemeler Kontrastlı BT tipik olarak az miktarda gazla çevrelenen yabancı cisimler olarak gözüken paketleri kolayca belirler (Şekil 2B). BT düz radyografiden çok daha hassastır.[24,34] Bununla birlikte, yeterli sensitivite değerlendirmesi eksiktir ve tek bir yanlış negatif inceleme kayıtlara geçmiştir.[25] Hounsfield ünitelerindeki farklılıklar temelinde (kokain’in de- ğeri -219 Hounsfield ünitesi, eroinin değeri -520’dir) paketlerin içeriğini belirlemek için BT deneysel olarak kullanılmı ştır bununla birlikte bu yaklaşımın geçerliliği klinik uygulamada test edilmemiştir.[35] Kontraslı batın radyografisi madde paketlerini kontrast medyumdaki dolgu defektleri olarak belirler. Bir seride, hem yanlı. pozitif hem yanlış negatif ranlar sadece %4 idi.[20] BT ve baryumlu radyografinin karşılaştırmalı değeri henüz belirlenmemiştir. Baryum, sonraki BT performansını engelleyebileceği için, başlangıç tercihi BT olabilir. İDRAR TOKSİKOLOJİ TESTİ Bazı yazarlar başlangıç tarama aracı olarak idrar toksikoloji testini tercih ederler.[9] Fakat yetersiz duyarlığı yüzünden (bir büyük çalışmada[30] %37), biz idrar toksikolon ji testini rutin değerlendirmenin bir parçası olarak tavsiye etmeyiz. TEDAVİ SEMPTOMATİK EROİN ZEHİRLENMESİ Opioid zehirlenmesi ile başvuran vücut-içi taşıyıcıları genellikle opioid antagonisti nalokson hidrokloridin (Narcan, Dupont Merck) devamlı bir infüzyonu ile birlikte konservatif olarak tedavi edilebilirler. Klinik bir cevap alınana kadar 2-5 mg’lık artışlarda nalokson verilmelidir; cevap ortaya çıkaran doz devamlı bir infüzyon olarak saat başı verilmelidir. Bir paket yırtıldığında açığa çıkan büyük miktardaki madde yüzünden, oldukça yüksek dozlar gerekebilir. Nadir vakalarda, opioid zehirlenmesi akut akciğer hasarına yol açabilir, bu da nalokson verilerek tersine çevrilmez. Akut akciğer hasarı lüzumu halinde intübasyon veya suplemental oksijen ile tedavi edilir. Durumları stabilize olduktan sonra, semptomatik eroin zehirlenmesi olan taş.ıyıcılar asemptomatik olanlarla aynı tarzda tedavi edilebilirler (aşa- ğıda tartışıldı). SEMPTOMATİK KOKAİN ZEHİRLENMESİ Hiçbir ilaç kokainin letal etkilerini yeterince antagonize etmediği için, paketler sızıntı yaptığı takdirde paketlerin cerrahi yoldan acilen çıkartılması endikedir. Geçici önlemler arasında ajitasyon ve nöbetler için benzodiazepinlerin verilmesi, ventriküler disritmiler için hipertonik sodyum bikarbonat ve lidokain verilmesi ve şiddetli hipertansiyon için fentolamin veya sodyum nitroprusside verilmesi yer alır. ß- Adrenerjik antagonistler ve karma -ve ß-adrenerjik antagonistler- labetalol gibi- tamamen kontraendikedir.[36] Şiddetli kokain-indüklenmi. toksik etkilerin tedavisiyle ilgili daha kapsamlı bir tartışma bir başka yerde bulunabilir.[37] DİĞER MADDELERLE SEMPOMATİK ZEHİRLENME Seyrek olarak, paketler sızıntı yaptıktan veya yırtıldıktan sonra eroin veya kokain dışındaki madedelerin de toksik etkileri olabilir. Marihuana ve haşhaş genellikle yaşamı tehdit etmeyen deprese bir mental duruma yol açar; tedavi destekleyicidir. Amfetaminler (“ecstasy” dahil) kokain tarafı ndan indüklenene benzer klinik bir sendroma yol açabilir; farmakolojik stabilizasyona yaklaşım kokain için kullanı lana benzerdir, paketlerin cerrahi yoldan çabuk çıkartılması da endikedir. GASTROİNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON VEYA PERFORASYON Barsak obstrüksiyonu[14,23,38] vücut-içi taşıyıcılarda sıklı kla bildirilir; barsak perforasyonu,[39] özofageal obstrüksiyon,[ 40,41] ve özofageal perforasyon[40] daha az sıklıkta kaydedilir. Yutulan paket sayısı bu komplikasyonların riskiyle ilişkili gözükmez. Bu durumlarda acil cerrahi müdahale endikedir. ASEMPTOMATİK HASTALAR Her hangi bir semptom olmadan sağlık görevlilerine başvuran taşıyıcılar genellikle hukuksal gözetimdedir fakat bazıları paket yırtığından korktukları için başvurabilir. Muhtemelen ilkel ambalajlı paketlerin yüksek yırtılma oranı yüzünden eskiden asemptomatik taşıyıcılar için erken cerrahi tavsiye edildi.[42] Bununla birlikte pek çok kurumdaki güncel yaklaşım yoğun bakım ünitesindeki gözlem esnasında paketlerin spontan geçişine izin vermektir. Bu tarz konservatif tedaviye ilişkin birçok büyük çalışma[8,9,14,16,18,1 9,21,23,43] herhangi bir ameliyat endikasyonu olarak tanımlanan, başarısızlık oranının sadece %5 civarında olduğunu ileri sürmektedir. Esasen paket üretimi arttıkça bu oran azalmakta olabilir.[15] DEKONTAMİNASYON ORAL AJANLAR Hasta acil ameliyata hazırlanmadığı takdirde, dekontaminasyona teşebbüs edilmelidir. Aktive organik kömür oral kokainin letalitesini azaltır,[44] ve çe.itli dozlarda 1 g/vücut ağırlık kilosu (50 g’a kadar) her dört saatte bir ağızdan verilmelidir. Eroin taşıyıcılarında naloksonun etkililiği aktive organik kömürün klinik önemini sınırlandırır. Bir polietilen glikol-elektrolit lavaj solüsyonu ile birlikte tam-barsak irigasyonu gastrointestinal traktın nisbeten nazikçe boşaltımı ile sonuçlanır ve vücut içi taşıyıcılarda kullanı mı güvenlidir.[45] Biz erişkinlerde saat başına 2 litrelik bir hızda bir polietilen glikol-elektrolit lavaj solüsyonu tatbik ettik, ki bu hız sıklıkla bir nazogastrik tüp kullanımını gerektirir. Gastrointestinal traktın tam klirensi belgelenene kadar tam-barsak irigasyonuna devam edilmelidir. Her ne kadar ara sıra tavsiye edilse de,[16,20,43] yağ-bazlı laksatiflerin kullanımından kaçınmak gerekir çünkü bunlar lateks ürünlerinin “patlama” hacmini ve gerilme gücünü azaltır.[46] Yağ-bazlı laksatiflerin verilmesinden sonra büyük çapta bir gastrointestinal kokain salınımı bildirilmiştir.[47] GASTROİNTESTİNAL MOTİLİTEYİ ETKİLEYEN AJANLAR Promotilite ajanlar, eritromisin ve metaklopramidin kombine kullanımının iki vücut-içi taşıyıcısında kullanımı- nın emniyetli olduğu bidirilmiştir,[48] fakat bu kombinasyonun rutin olarak tavsiye edilebilmesi için ileri verilere ihtiyaç vardır. ENDOSKOPİ Her ne kadar paketlerin mideden endoskopik yolla ba- şarıyla çıkarıldığı kaydedilmi. olsa da,[38] prosedür esnasında paket yırtılma riski başkalarını tedbirli olmaya yöneltmiş- tir.[42] Endoskopi uzmanının ulaşabileceği paketler muhtemelen gastrointestinal yükün sadece bir bölümünü temsil eder ve paketlerin çıkartılmasında içkin olan yırtılma riski genellikle faydadan daha ağır basar. Sadece bir paketin piloru geçemediği hasta istisna olabilir; bu tarz bir hastadaki endoskopi cerrahiye makul bir alternatif olabilir. Her ne kadar naloksonun mevcut olduğu bir yoğun bakım ünitesinde eroin paketleri endoskopik yoldan çıkarılsa bile, kokain paketleri sadece ameliyathanede paket yırtılma olayına müdahale etmeye hazırlıklı bir cerrahi ekiple birlikte çıkartılmalı dır. CERRAHİ Akut kokain zehirlenmesi veya gastrointestinal obstrüksiyonu veya perforasyonu olan hastalarda cerrahi endikedir. Tercihan gastrointestinal traktın steril kısmında, bir veya daha fazla enterotomi yapılır ve intestinal içerikler ensizyonlara veya anusa doğru yönlendirilir.[38,49] Polietilen glikol- elektrolit lavaj solüsyonunun önceki agresif tatbikinin bir sonucu olarak barsak temizlenmesi bazı vakalarda kolostomi ihtiyacını gereksiz kılabilir. Gastrointestinal traktın cerrahi boşaltımından sonra, gastrointestinal kanalın açık olduğunu belgelemek için son bir radyografik inceleme (batın BT’si veya baryumlu radyografi) gerçekleştirilmelidir, çünkü intraoperatif değerlendirme esnasında paketler atlanabilir.[ 50] GASTROİNTESTİNAL DEKONTAMİNASYONUN TEYİDİ Tüm paketlerin geçtiğine inanılana kadar konservatif olarak tedavi edilen hastalar gözlemlenmelidir; bu sırada, teyid edici bir görüntüleme incelemesi endikedir. Bu incelemenin zamanlaması tartışmalıdır. Hastanın doğru bir öykü anlattığı düşünülürse, paket sayısı kullanılabilir. Aksi takdirde, negatif bir batın radyografisi ile birlikte, 12 saat boyunca devamlı tam-barsak irigasyon tedavisi esnasında üç paketsiz feçes geçişi makul bir son noktadır. Paket sayı mları ve paketsiz feçesler tüm paketlerin geçmiş olmasında tek belirleyici olarak asla kullanılmamalıdır, çünkü kalan paketlerin geç yırtıldığı bildirilmiştir.[41] Benzer şekilde, tüm paketlerin geçişini teyid etmek için BT veya baryumlu radyografi kullanılmalıdır, çünkü direkt batın radyografisi yeterince hassas değildir. Vücutları içinde taşıyıcılık yapanların bakımı güçtür ve en uzman doktoru zorlayabilir. Bir tedavi algoritması tasarlanmı ştır[11] (.ekil 3), fakat bu tüm hastalar için uygun olmayabilir. Bölgesel zehir-kontrol merkezi veya bir medikal toksikolog ile konsültasyon tavsiye edilir. ETİK MESELELER Hukuksal gözetimdeki bu tarz taşıyıcılar invazif (örn., rektal) testlere ve radyografiye maruz kalmayı reddedebilirler, fakat medikal olarak aklanmakta ve taburcu olmakta ısrar edemezler. Uygun yaklaşım gözlem için yatırmaktır. Beklenmedik bir olay olarak, taşıyıcıları muayene etmek için mahkeme emriyle bir doktor görevlendirilirse, hastane hukuk danışmanı büyük ihtimalle adli destek arayacaktır, çünkü doktor devletin bir ajanı değil hastanın danışmanıdır. Henüz hukuksal gözetimde olmayan bir taşıyıcının bakı mı bir ikilem oluşturur. Sağlık personelini korumak veya böyle büyük miktardaki ilacı kontrol altına almak için hukuk personeli ile kontak kurulmalı mı? Maddeleri taşıyıcılardan geri alma girişimleri esnasında hiçbir tane hastane-içi şiddet raporu yoktur, inandırıcı şiddet tehdidinin yokluğunda, hastaların bu konudaki bilgilerini elde etmek için yeterli çaba yoktur. Pek çok kurumun hastalardan toplanan yasa dışı ilaçlarla ilgili politikaları vardır; bunlar arasında ilaçları n toplanması için hastane güvenliğine başvurma ve bunlardan kurtulmak için farmasi kullanımı yer alır. Kavramsal olarak, vücutları içinde madde taşıyanlar diğer hastalardan farklı değildir ve doktor ve hasta arasındaki terapötik uyu.- ma sadece söz konusu yasa dışı maddelerin miktarına bağ- lı olarak feda edilmemelidir. Başka problemler ortaya çıkabilir ve biz tatmin edici bir çözüm bulmak için hastane-temelli bir hukuk danşmanının ve hastane etik komitesinin bu işe dahil olmasını kuvvetle öneririz. KAYNAKLAR 1. Deitel M, Syed AK. Intestinal obstruction by an unusual foreign body. Can Med Assoc J 1973;109:211-212. 2. June R, Aks SE, Keys N, Wahl M. Medical outcome of cocaine bodystuffers. J Emerg Med 2000;18:221-224. 3. Watson CJE, Thomson HJ, Johnston PS. Body-packing with amphetamines — an indication for surgery. J R Soc Med 1991;84:311-312. 4. Krishnan A, Brown R. Plain abdominal radiography in the diagnosis of the "body packer." J Accid Emerg Med 1999;16:381-381. 5. Horrocks AW. Abdominal radiography in suspected "body-packers." Clin Radiol 1992;45:322-325. 6. Dassel PM, Punjabi E. Ingested marihuana-filled balloons. Gastroenterology 1979;76:166-169. 7. Gill JR, Graham SM. Ten years of "body-packers" in New York City: 50 deaths. J Forensic Sci 2002;47:843-846. 8. Gherardi RK, Baud FJ, Leporc P, Marc B, Dupeyron JP, Diamant-Berger O. Detection of drugs in the urine of body-packers. Lancet 1988;1:1076-1078. 9. Bulstrode N, Banks F, Shrotria S. The outcome of drug smuggling by `bodypackers' — the British experience. Ann R Coll Surg Engl 2002;84:35-38. 10. Claffey M. Stampede of drug mules at Kennedy: after 9/11 lull, heroin & ecstasy busts soar. New York Daily News. May 5, 2002:5. 11. Traub SJ, Kohn GL, Hoffman RS, Nelson LS. Pediatric "body-packing." Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:174-177. 12. Greenberg MI, Shrethra M. Management of the pregnant body packer. J Toxicol Clin Toxicol 2000;38:176-177. abstract. 13. The Chicago swallowers — today is a good day to die. Washington, D.C.: U.S. Customs News, June 1997. (Accessed December 1, 2003, at http:// www.customs.gov/hot-new/pressrel/1997/0612-01.htm.) 14. McCarron MM, Wood JD. The cocaine `body-packer' syndrome: diagnosis and treatment. JAMA 1983;250:1417-1420. 15. Pidoto RR, Agliata AM, Bertoline R, Nainini A, Rossi G, Giani G. A new method of packaging cocaine for international traffic and implications for the management of cocaine body-packers. J Emerg Med 2002;23:149-153. 16. Aldrighetti L, Paganelli M, Giacomelli M, Villa G, Ferla G. Conservative management of cocaine-packet ingestion: experience in Milan, the main Italian smuggling center of South American cocaine. Panminerva Med 1996;38: 111-116. 17. Wetli CV, Mittleman RE. The "body-packer syndrome" — toxicity following ingestion of illicit drugs packaged for transportation. J Forensic Sci 1981;26: 492-500. 18. Utecht MJ, Stone AF, McCarron MM. Heroin body packers. J Emerg Med 1993;11:33-40. 19. Beerman R, Nunez D Jr, Wetli CV. Radiographic evaluation of the cocaine smuggler. Gastrointest Radiol 1986;11:351-354. 20. Marc B, Baud FJ, Aelion MJ, et al. The cocaine body-packer syndrome: evaluation of a method of contrast study of the bowel. J Forensic Sci 1990;35: 345-355. 21. Jones OM, Shorey BA. Body-packers: grading of risk as a guide to management and intervention. Ann R Coll Surg Engl 2002;84:131-132. 22. Personal Search Review Commission. Report on personal searches by the United States Customs Service and independent advisor's report. Washington, D.C.: U.S. Customs Service, 2000. 23. Caruana DS, Weinbach B, Goerg D, Gardner LB. Cocaine-packet ingestion: diagnosis, management, and natural history. Ann Intern Med 1984;100:73- 74. 24. Hartoko TJ, Demey HE, De Schepper AMA, Beaucourt LE, Bossaert LL. The body packer syndrome — cocaine smuggling in the gastro-intestinal tract. Klin Wochenschr 1988;66:1116-1120. 25. Hahn IH, Hoffman RS, Nelson LS. Contrast CT scan fails to detect the last heroin packet. J Toxicol Clin Toxicol 1999;37:644-645. abstract. 26. Hierholzer J, Cordes M, Tantow H, Keske U, Maurer J, Felix R. Drug smuggling by ingested cocaine-filled packages: conventional x-ray and ultrasound. Abdom Imaging 1995;20:333-338. 27. Pinsky MF, Ducas J, Ruggere MD. Narcotic smuggling: the double condom sign. J Can Assoc Radiol 1978;29:79-81. 28. McCleave NR. Drug smuggling by body-packers: detection and removal of internally concealed drugs. Med J Aust 1993;159:750-754. 29. Karhunen PJ, Suoranta H, Penttila A, Pitkaranta P. Pitfalls in the diagnosis of drug smuggler's abdomen. J Forensic Sci 1991;36:397-402. 30. Bogusz MJ, Althoff H, Erkens M, Maier R-D, Hofmann R. Internally concealed cocaine: analytical and diagnostic aspects. J Forensic Sci 1995;40:811- 815. 31. Wilgoren J. Misdiagnosis led to man's handcuffing, suit claims. New York Times. December 6, 1998:62. 32. Traub SJ, Hoffman RS, Nelson LS. False-positive abdominal radiography in a body packer resulting from intraabdominal calcifications. Am J Emerg Med 2003;21:607-608. 33. Alzen G, Banning S, Gunther R. Sonographische Nachweisbarkeit von Betäubungsmitt elbehältnissen im gastrointestinaltrakt: Experimentelle Untersuchung beim hund. ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed 1987;146: 544-547. 34. Kersschot EAJ, Beaucourt LEA, Degryse HRM, De Schepper AMAP. Roentn genographical detection of cocaine smuggling in the alimentary tract. ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed 1985;142:295-298. 35. Wackerle B, Rupp N, von Clarmann M, Kahn T, Heller H, Feuerbach S. Nachweis von Rauschgiftpäckchen beim "body-packers" durch bildgebende Verfahren: Untersuchungen in vitro und in vivo. ROFO Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed 1986;145:274-277. 36. Albertson TE, Dawson A, de Latorre F, et al. TOX-ACLS: toxicologic-oriented advanced cardiac life support. Ann Emerg Med 2001;37:Suppl:S78-S90. 37. Hollander JE, Hoffman RS. Cocaine. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Howland MA, Hoffman RS, Nelson LS, eds. Goldfrank's toxicologic emergencies. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2002:1004-19. 38. Robinson T, Birrer R, Mandava N, Pizzi WF. Body smuggling of illicit drugs: two cases requiring surgical intervention. Surgery 1993;113:709-711. 39. Hutchins KD, Pierre-Louis PJB, Zaretski L, Williams AW, Lin RL, Natarajan GA. Heroin body-packing: three fatal cases of intestinal perforation. J Forensic Sci 2000;45:42-47. 40. Johnson JA, Landreneau RJ. Esophageal obstruction and mediastinitis: a hard pill to swallow for drug smugglers. Am Surg 1991;57:723-726. 41. Dunne JW. Drug smuggling by internal bodily concealment. Med J Aust 1983;2:436-439. 42. Suarez CA, Arango A, Lester JL III. Cocaine-condom ingestion: surgical treatment. JAMA 1977;238:1391-1392. 43. Marc B, Baud FJ, Maison-Blanche P, Leporc P, Garnier M, Gherardi R. Cardiac monitoring during medical management of cocaine body packers. J Toxicol Clin Toxicol 1992;30:387-397. 44. Tomaszewski C, McKinney P, Phillips S, Brent J, Kulig K. Prevention of toxicity from oral cocaine by activated charcoal in mice. Ann Emerg Med 1993;22:1804-1806. 45. Hoffman RS, Smilkstein MJ, Goldfrank LR. Whole bowel irrigation and the cocaine body-packer: a new approach to a common problem. Am J Emerg Med 1990;8:523-527. 46. White N, Taylor K, Lyszkowski A, Tullett J, Morris C. Dangers of lubricants used with condoms. Nature 1988;335:19-19. 47. Visser L, Sticker B, Hoogendoorn M, Vinks A. Do not give paraffin to packers. Lancet 1998;352:1352-1352. 48. Traub SJ, Su M, Hoffman RS, Nelson LS. Use of pharmaceutical promotility agents in the treatment of body packers. Am J Emerg Med 2003;21:511-512. 49. Beck NE, Hale JE. Cocaine `body-packers.' Br J Surg 1993;80:1513-1516. 50. Olmedo R, Nelson L, Chu J, Hoffman RS. Is surgical decontamination definitive treatment of "body-packers"? Am J Emerg Med 2001;19:593-596.

Stephen J. Traub, Robert S. Hoffman, Lewis S. Nelson

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Obez Gençlikte Prediabet:Bozuk Glukoz Toleransı Sendromu,Şiddetli İnsülin Rezistansı ve Değişmiş Miyoselüler ve Abdominal Yağ Dağılımı Arkaplan: Bozuk glukoz toleransı obez adolesanlar arasında yaygındır, fakat bu prediabetik duruma yol açan insülin duyarlığı ve salgısındaki deği- şimler bilinmemektedir Arkaplan: Bozuk glukoz toleransı obez adolesanlar arasında yaygındır, fakat bu prediabetik duruma yol açan insülin duyarlığı ve salgısındaki deği- şimler bilinmemektedir Biz prediabetli obez adolesanlarda değişmiş miyoselüler ve abdominal yağ dağılımının glukoz homeostazı ndaki anormalitelerle ilişkili olup olmadı- ğını araştırdık. ...
Ram Weiss, Sylvie Dufour,Sara E Taksali, William VTamborlane, Kitt F Petersen,Riccardo C Bonadonna, LindaBoselli , GinaBarbetta, KarinAllen, Francis Rife, MarySavoye, James Dziura, RobertSherwin, Gerald I Shulman,Sonia Caprio

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Erken inme Tedavisinin Klinik Sonlanımla ilişkisi: ATLANTIS,ECASS ve NINDS rt-PA İnme Çalışmaları Birleşik Analizi Önceki çalışmalarda inme sonrası intravenözrekombinan doku plazminojen aktivatörün (rt-PA) acilen uygulanmasıyla sonlanımda düzelme görüldü. Altı randomize plasebo kontrollü intravenöz rt-PA çalışmasından elde edilen ortak verileri derledik. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi yaparak inme atağının başlaması ve tedavinin uygulanması arasında geçen süre (OTT) ile 3 aylı k tedavi sonucu ve klinik olarak anlamlı parenkimal kanamanın oluşumu arasındaki ilişkiyi saptama ...
ATLANTIS, ECASS ve NINDSrt-PA Çalışma Grubu Araştırmacıları

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

90 Günlükten Küçük İngiliz ve İrlanda Bebeklerinde B Grubu Streptokok Hastalığı İngiltere ve irlanda Cumhuriyeti’nde B grubu streptokok hastalığın görülme oranı, morbidite ve mortalitesi ile ilgili tam bir bilgi bulunmamaktadır. İngiltere ve irlanda Cumhuriyeti’nde B grubu streptokok hastalığın görülme oranı, morbidite ve mortalitesi ile ilgili tam bir bilgi bulunmamaktadır. 1 şubat, 2000 ile 28 şubat, 2001 tarihleri arasında çocuk hastalıkları uzmanlarını, mikrobiyologları ve anne babaları kapsayan gözetim boyunca 90 günlükten küçük bebeklerde inva ...
Paul T. Heath, Gail Balfour, Abbie M Weisner, Androulla Efstratiou, Theresa L. Lamagni, Helen Tighe, Liam A F. O'Connell, Mary Cafferkey,Neville Q. Verlander, Angus Nicoll, A Christine McCartney,PHLS GBS Çalışma Grubu adına.

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Candesartan’ın Mortalite ve Morbidite Üzerindeki Etkisi: CHARM-Overall Programı Arka plan: Kronik kalp yetersizliği olan hastalar (KKY) kardiyovasküler ölüm ve tekrarlayan şekilde hastaneye yatış açısından yüksek risk altındadır. Biz anjiyotensin-reseptör bloker kullanımının mortalite ve morbiditeyi azaltıp azaltamadığını saptamayı hedefledik. Arka plan: Kronik kalp yetersizliği olan hastalar (KKY) kardiyovasküler ölüm ve tekrarlayan şekilde hastaneye yatış açısından yüksek risk altındadır. Biz anjiyotensin-reseptör bloker kullanımının mortalite ve morbiditeyi azaltıp azaltamadığını saptamayı hedefledik. Yöntemler: Biz paralel, randomize, çift-kör, kontrollü, klinik çalı ...
Marc A Pfeffer, Karl Swedberg, Christopher B Granger, PeterHeld, John J V McMurray, EricL Michelson, Bertil Olofsson,Jan Östergren, Salim Yusuf, Araştırmacıları ve Komiteleri adına

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Viral Hepatit C Tüm dünyada 170 milyondan fazla insan, hepatit C virüsü (HCV) ile kronik olarak enfekte durumdadır. Tüm dünyada 170 milyondan fazla insan, hepatit C virüsü (HCV) ile kronik olarak enfekte durumdadır. Virüs, her yıl 100.000’in üzerinde karaciğer kanseri olgusundan ve buna yakın rakamlarda gastrointestinal hemoraji ve asit olgusundan sorumlu olmaktadır. En önemli gelişmeler tanı ve tedavi alanında gerçekleşmiş ve moleküler biy ...
Thierry Poynard, Man-Fung Yuen, Vlad Ratziu,Ching Lung Lai

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sarhoşvari Konuşan ve Sol Hemiparezili 57 Yaşındaki Bir Erkek Hasta 57 yaşında sağ elini kullanan hasta anibaşlangıçlı sarhoşvari konuşma vesol hemiparezi ile hastaneye getirildi.Hasta son iki güne kadar sağlıklıyken,düşmüş ve sol humerusunu kırmış. 57 yaşında sağ elini kullanan hasta anibaşlangıçlı sarhoşvari konuşma vesol hemiparezi ile hastaneye getirildi.Hasta son iki güne kadar sağlıklıyken,düşmüş ve sol humerusunu kırmış. Hergün aldığı aspirini kırık nedeniyle kesmiş. Kayı nvalidesi öğleden sonra saat 2’de gördü- ğünde halen sağlıklıyken; saat 2:15’de tükürü ğün ...
Bob S. Carter, James D. Rabinov, Rolf Pfannl, Lee H. Schwamm Department of Neurosurgery, Massachusetts General Hospital, USA

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Obsesif Kompülsif Bozukluk Bu makale, sık rastlanan klinik bir sorunuyansıtan bir vaka örneğiyle başlamaktadır.Çeşitli stratejileri destekleyen bulgularsunulmakta, ardından var olmaları halindeformal kılavuzlar gözden geçirilmektedir. 33 yaşındaki bir kadın, günde 2-6 saat boyunca el yıkama, evi terk etmeden önce kapı ları ve ocakları birçok kez kontrol etme isteğinin yedi yıldır sürdüğünü belirtmektedir. Hayatı kısıtlanmıştır ve yakınları davranışlarından ötürü üzgündür. Nasıl değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir? ...
Michael Jenike

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Medikal Uygulamadan Memnuniyetsizlik Geçen yüzyılda tıp mesleğinin geçirdiğibüyük değişimler neticesinde, meslekmensupları tarafından görkemli, yavaşbiryükselişin ardından baş döndürücü dik bir düşüş yaşanmıştır. Geçen yüzyılda tıp mesleğinin geçirdiğibüyük değişimler neticesinde, meslekmensupları tarafından görkemli, yavaşbiryükselişin ardından baş döndürücü dik bir düşüş yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip eden yirmi otuz sene içerisinde, sosyologlar Amerikan doktorlarını tıptaki altın çağın şanslı mirasçı ları olarak tasvir etmişti ...
Abigail Zuger

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kan Pıhtısı Riski İçin İndeks Akciğerlerde kan pıhtıları olan hastalarda ölüm riskini belirlemek, yeni geliştirilen pıhtı-hacmi değerlendirme indeksiyle olanaklı hale gelebilecek. Akciğerlerde kan pıhtıları olan hastalarda ölüm riskini belirlemek, yeni geliştirilen pıhtı-hacmi değerlendirme indeksiyle olanaklı hale gelebilecek. Radiology dergisinde (2004; 230: 831-835) yayınlanan bir çalışmada 59 hastanın bilgisayarlı tomografilerini retrospektif olarak değerlendirmek için indeksi kullanan araştırmacılar, pıht ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

H pylori ve Özofagus Kanseri Bilim adamlarına göre Helicobacter pylori ile enfeksiyon, özofagus kanserinin farklı tipleri ile farklı ilişkiler gösterebiliyor. J Natl Cancer Inst dergisinde (2004, 96: 388-96) yayınlanan çalışmada H pylori infeksiyonunun, özofageal adenokarsinom riskinde % 50-80 azalma ile; buna karşılık skuamoz hücreli karsinom riskinde iki misli artışla ilişkili olduğu belirlendi. Bilim adamlarına göre Helicobacter pylori ile enfeksiyon, özofagus kanserinin farklı tipleri ile farklı ilişkiler gösterebiliyor. J Natl Cancer Inst dergisinde (2004, 96: 388-96) yayınlanan çalışmada H pylori infeksiyonunun, özofageal adenokarsinom riskinde % 50-80 azalma ile; buna karşılık skuamoz hücreli karsinom riskinde iki misli ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Daha Fazla Statin mi Gerekiyor? Yerleşik koroner arter hastalığı olanlarda lipid düşürmeye yönelik en iyi yaklaşım ve hedef düzey için var olan belirsizlikler, küçük bir randomize çalışmanın sonuçlarıyla giderilebilecek gibi görünüyor. Yerleşik koroner arter hastalığı olanlarda lipid düşürmeye yönelik en iyi yaklaşım ve hedef düzey için var olan belirsizlikler, küçük bir randomize çalışmanın sonuçlarıyla giderilebilecek gibi görünüyor. JAMA dergisinde (2004; 291: 1071-89) yayınlanan ve 654 hastayı kapsayan çalışmaya göre yoğun lipid düşürücü tedavi, ılımlı tedaviy ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kokain Bağımlılığının Tedavisi Arc Gen Psychiatry dergisinde (2004; 61: 264-72) yer alan bir araştırmaya göre alkol bozuklukları olan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemi kokain bağımlıları için de kullanılabilir. Arc Gen Psychiatry dergisinde (2004; 61: 264-72) yer alan bir araştırmaya göre alkol bozuklukları olan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemi kokain bağımlıları için de kullanılabilir. Davranış tedavisiyle birlikte kullanılan ilaç tedavisine ilişkin araştırmayı yürütenler, 121 kokain kullanıcısını randomize olarak iki gruba ayırıp ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sivrisinekler ve Batı Nil Virüsü Batı Nil virüsünün Avrupa’dan çok Kuzey Amerika’dayayılıyor olması bilim adamlarının kafasını kurcalıyordu. Batı Nil virüsünün Avrupa’dan çok Kuzey Amerika’dayayılıyor olması bilim adamlarının kafasını kurcalıyordu. Science dergisinde (2004, 303: 1535-38 yer alan bir makalede bunun nedenine olası bir açıklama geldi: Virüsü taşıyıp bulaştıran sivrisinekler hem kuşları, hem de insanları ısıran genetik hibridler olabilir. Yapılan ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Katarakt Riski ve Etnik Köken Ophtalmology dergisindeki (2004; 111:483-90) bir makaleye göre Afrika kökenlilerde katarakt ensidansı, beyazlardakinin neredeyse iki katı düzeyinde. 3000 kadar deneği kapsayan 9 yıllık bir çalışma, kataraktın siyahlarda, beyaz katılımcılardakinden 1.8 misli daha sık geliştiğini ortaya koymuş. Ek olarak, kortikal katarakt ensidansı siyahlarda, Ophtalmology dergisindeki (2004; 111:483-90) bir makaleye göre Afrika kökenlilerde katarakt ensidansı, beyazlardakinin neredeyse iki katı düzeyinde. 3000 kadar deneği kapsayan 9 yıllık bir çalışma, kataraktın siyahlarda, beyaz katılımcılardakinden 1.8 misli daha sık geliştiğini ortaya koymuş. Ek olarak, kortikal katarakt ensidansı siya ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Lupus ve Sigara Arthritis Rheum dergisinde (2004;50:849-57) yer alan bir makaleye göre sigara içme, sistemik lupus eritematosus (SLE) riskini artırıyor. Arthritis Rheum dergisinde (2004;50:849-57) yer alan bir makaleye göre sigara içme, sistemik lupus eritematosus (SLE) riskini artırıyor. Yayınlanan araştırmaya ilişkin bir analiz, aktif sigara içme ile SLE ensidansı arasında küçük, fakat anlamlı bir ilişki var. Hastalığın gelişme riski, sigara kullanmayanlara göre, içicilerde 1.5 kez ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

ABD’de Sigaraya Geçit Yok Açık Havada Bile... Kapalı yerlerdeki sigara yasağının artık bir kural haline geldiği ABD'de tiryakiler, artık plaj ve parklarda bile sigara içemeyecek. Kapalı yerlerdeki sigara yasağının artık bir kural haline geldiği ABD'de tiryakiler, artık plaj ve parklarda bile sigara içemeyecek. ‘‘Eğilimleri ve modaları başlatan eyalet’’ olarak bilinen California, kamuya ait binaların ve çocuk bahçelerinin yakınında sigara içilmesini yasaklamasının ardından, plajları ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Göğüs Kanserine D Vitamini İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, D vitamininin muhtemelen göğüs kanseriyle savaştığını ortaya koydu. İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, D vitamininin muhtemelen göğüs kanseriyle savaştığını ortaya koydu. Birmingham Üniversitesi ve St. George's Hastanesi bilim adamları, göğüs dokuları içinde bulunan bir enzimin, D vitaminini aktif hale getirdiğini, bunun da vitaminin göğüsteki kanserl ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İngiltere'de de Doktorlar Şikayetçi İngiltere'de aile hekimlerinin yüzde 80'inin ağır stres altında oldukları ve her şeyin daha kötüye gittiği duygusuyla yaşadıkları belirtildi. Aile hakimlerinin yüzde 5'inin ruh sağlıklarının klinik düzeyde bozuk olduğuna dikkat çeken BBC, NOP kamuoyu araştırma kuruluşuna yaptırılan anketin sonuçlarının kötü gidişata işaret ettiğini bildirdi. Doktorların bunalıma girmelerinin en büyük nedeninin, büyük iş yükü ve aldıkları düşük ücretler olduğu kaydedildi. BBC, MORI tarafından yapılan bir başka araştırmanın ise halkın ail ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Konjestif Kalp Yetmezliği ve Şişmiş Bir Meme 83yaşındaki bir kadın 4 haftadır efor harcarken dispne ve sol meme ödemi şikayetiyle Ağustos, 2002’de hastaneye başvurdu. Hastada hipertansiyon öyküsü vardı. 83yaşındaki bir kadın 4 haftadır efor harcarken dispne ve sol meme ödemi şikayetiyle Ağustos, 2002’de hastaneye başvurdu. Hastada hipertansiyon öyküsü vardı. Memede hiçbir zedelenme veya enfeksiyon öyküsü söz konusu değildi. Fizik muayenede juguler venöz distansiyon ve bilateral pretibial gode bırakan ödem görüldü. Sol meme ...
Congestive heart failure and a swollen breast Jae Hun Jung, Pil-K‹ Min, Yong Moon, Won Heum Shim

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kalbin Vitamini B Sigara, kan şekeri ve kolesterolün yüksek olması ve yüksek tansiyon gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, vücudun ürettiği homocystin maddesi de damarları daraltıyor. Sigara, kan şekeri ve kolesterolün yüksek olması ve yüksek tansiyon gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, vücudun ürettiği homocystin maddesi de damarları daraltıyor. Homocystin'in birikerek damarları daraltması ise kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Münih Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre B vitamini grubundaki vit ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Çocuklarda Genetik Bir Hastalık; Tübero Skleroz 'Tübero skleroz' (Tuberous Sclerosis), adı sık duyulmayan ender görülen hastalıklardan. 'Tübero skleroz' (Tuberous Sclerosis), adı sık duyulmayan ender görülen hastalıklardan. 6 bin doğumda bir görülen hastalık, gelişme bozukluğu, sara nöbetleri, ciltte beyaz lekelerin oluşması gibi belirtilerle tıbbın en son üzerinde çalıştığı genetik hastalıklardan biri. Hücrelerin anormal büyümesi, 'dev hücreler' haline gelmesi o ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İngiltere'de 'Süper Mikrop' Hızla Yayılıyor İngiltere'de 'süper virüs' ya da 'hastane virüsü' diye adlandırılan mikrobun her geçen yıl daha fazla çocuğu etkisi altına aldığı açıklandı. İngiltere'de 'süper virüs' ya da 'hastane virüsü' diye adlandırılan mikrobun her geçen yıl daha fazla çocuğu etkisi altına aldığı açıklandı. Konuyla ilgili araştırmanın sonuçlarını Çocukluk Dönemi Hastalıkları Arşivi adlı yayın organında açıklayan bilim adamları, özellikle geçen 10 yıl içinde MRSA mikrobunun çocukları etkileme or ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

BM, AIDS Aşısının 10 Yıldan Önce Bulunamayacağını Belirtti BM, AİDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı etkili bir aşının 10 yıldan önce geliştirilmesinin mümkün görünmediğini açıkladı. BM, AİDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı etkili bir aşının 10 yıldan önce geliştirilmesinin mümkün görünmediğini açıkladı. BM AIDS Önleme Programı Direktörü Peter Piot, AİDS'e çözüm bulabilecek bir aşının geliştirilmesi olasılığının kısa vadede mümkün görülmediğini ifade etti ve ''Yetkililerin, AİDS'e kısa sürede çözüm ol ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yasadışı Maddelerşn Vücüt İçinde Taşınması 1973’te, Toronto’daki iki klinisyene haşhaşla dolu bir kondomu yuttuktan 13 gün sonra incebarsak obstrüksiyonu gelişmiş olan bir hasta başvurdu. 1973’te, Toronto’daki iki klinisyene haşhaşla dolu bir kondomu yuttuktan 13 gün sonra incebarsak obstrüksiyonu gelişmiş olan bir hasta başvurdu. Kondom cerrahi yolla çıkarıldı ve kayıtlara geçen ilk “body packer” vakası olaysız bir şekilde iyileşti. Gelişmiş dünyadaki ülkelerde ve ABD’deki her büyük şe ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız