Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 346  Ekim-Kasım-Aralık 

Makale Özetleri için Tıklayın.

EDİTÖRDEN

Akdeniz diyeti, bilim arenasında güncelliğini koruyor. Bu konuda sürekli yeni ve kapsamlı çalışmaların sonuçları yayımlanıyor. Bunlardan birine daha yer verdik. Çalışmanın sonuçlarına göre kardiyovasküler riski yüksek olan hastalarda yüksek miktarda polifenol tüketilmesi genel ölüm oranını azaltmaktadır. Bu bilgiler temelinde bazı klinik çıkarımlarda bulunmak olası görünmektedir. Yoğun aspirin tedavisi kullanılan hastaların yaklaşık %5-10 kadarında ‘aspirin ile alevlenen solunum hastalığı’ geliştiği bildirilmektedir. Söz konusu hastalarda tedavinin sürdürülmesini sağlayan bir ‘desensitizasyon’ protokolunun tanıtıldığı klinik çalışmayı ilginç bulacaksınız.Gram negatif, komplikasyonlu intra-abdominal ve komplikasyonlu idrar yolu hastane infeksiyonlarının tedavisi, oluşmuş antibiyotik direnci nedeniyle önemli bir klinik sorundur ve ölüm/hastalık oranları da göreli yüksektir. Söz konusu klinik tablolarda başvurulması önerilen ampirik tedavi yaklaşımlarının incelendiği klinik çalışmada önemli önerilerde bulunulmaktadır. Bilinenin yeniden ilanı niteliğindeki bir çalışmada Fransada ve İtalyada hipertansif hastaların tedavisinde kılavuzlarda önerilen hedeflerin uzağında kalındığı ortaya konmuştur. Özellikle birinci basamakta görev yapan doktorların düzeltilebilir bu önemli risk faktörü üzerinde daha fazla odaklanmaları gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre obesite, “salgın” tanımına uyan global bir sağlık sorunu olarak önümüzde durmaktadır. Çok yaygın olmasına karşın yönetilmesi son derece güç olanbir klinik tablodur. Bu sayımızda önce obesite sorununun değişik boyutları ile ele alındığı bir derleme ve ardından çok geniş bir hasta topluluğu üzerinde ketojenik enteral diyet uygulamasının sonuçlarını bildiren bir çalışma sunuyoruz. Ketojenik diyet uygulaması, bilimsel bir temel üzerine oturtulmuş son derece ilgi çekici bir çalışma. Bir sonraki sayımızda yeniden görüşmeyi diliyoruz. Literatür ile kalın.

Dr. Muzaffer TUZCU editor@literatur.web.tr

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Polifenol tüketimi ve mortalite riski: PREDIMED beslenme çalışmasından yeni bir analiz
PREDIMED beslenme çalışması; Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalıklardan primer korunma üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla; kontrol grubuna yer verilerek gerçekleştirilen, randomize paralel bir grup çalışmasıydı. Deneklerin toplanma yöntemi ve çalışma tasarımı, başka bir kaynakta10 ayrıntılı olarak yayınlanmıştır. Bu çalışma; toplum içinde yaşamakta olan 55-80 yaş dilimindeki erkeklerden ve 60-80 yaş dilimindeki kadınlardan oluşan, herhangi bir kardiyovasküler hastalığı olmayan, buna karşılık tip 2 diyabeti olan y ...
Anna Tresserra-Rimbau,1,2 Eric B Rimm,3 Alexander Medina-Remón, 2,17 Miguel A Martínez-González, 2,4 M Carmen López-Sabater,1,2 María I Covas,2,5 Dolores Corella,2,6 Jordi Salas-Salvadó,2,17 Enrique Gómez-Gracia,2,8 José Lapetra,2,9 Fernando Arós,2,10 Miq

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Aspirinle-Alevlenen Solunum Hastalığında Alternatif bir Desensitizasyon Protokolü
Aspirinle-alevlenen solunum hastalığı solunum sisteminde; aspirine veya asetilsalisilik asite ve siklo-oksijenaz
(COX) -1 inhibitörü olan diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara (NSAID) karşı immünolojik duyarlılık
nedeniyle gelişen klinik rinosinüzit, nazal polipozis ve astım şeklindeki bileşenlerin yer aldığı bir üçlüdür.1-4 NSAID (nonsteroidal antienflamatuvar ilaç) grubu üyelerinin kullanılması aspirinle-alevlenen solunum hastalığını tetiklerken, intrensek enflamatuvar durum başlayarak kendisini, ...
Darshan Patel,1 Johanna Wickemeyer,1 Sudhir Sekhsaria

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gram-negatif, komplikasyonlu intra-abdominal ve komplikasyonlu idrar yolu hastane enfeksiyonlarında bugün kullanılan ve ön plâna yükselmekte olan ampirik antibiyotik tedavisi seçenekleri: Sistematik literatür incelemesi
Kullanmakta olduğumuz antibiyotiklere dirençli bakteri enfeksiyonları prevalansının gün geçtikçe yükseldiği ve geliştirilme aşamasındaki antibiyotik sayısının sınırlı olduğu, yeterince belgelenmiştir.1,2 Bu özellikle, Gram-negatif hastane enfeksiyonlarında (sağlık hizmet sistemlerine eşlik eden veya nozokomiyal enfeksiyonlarda) fazlasıyla dikkat çektiğinden; ABD?deki CDC (Centers for Disease Control and Prevention ? Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) kurumunun Gram-negatif organizmaları konu alan ve hem bu organizmaların anti ...
Yoav Golan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hipertansiyonun klinik özellikleri, tedavisi ve kontrol altına alınması: CATCH çalışması
Hipertansif hastaların büyük bir bölümünde, daha başka kardiyovasküler risk faktörleri de vardır1,2 ve hipertansiflerdeki kardiyovasküler hastalık gelişme riski, toplum genelindekinden daha yüksektir. Antihipertansif
tedaviye alınan yanıt; kardiyovasküler risk düzeyi yüksek ve düşük olanlarda aynı olmayabilir.3,4 Örneğin başka kardiyovasküler risk faktörleri olan veya ileri yaşlardaki hipertansiflerde, hedef alınan kan basıncı değerlerine
ulaşılması daha zor olabilir ve antihipertansif tedavinin ya da anti ...
David Wu,1,3 George Mansoor,1 Christian Kempf

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Obezite Krizi
Küresel obezite prevalansı 1980?den bu yana yaklaşık üç kat yükselmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) obezitenin 1988?den beri epidemi boyutlarına ulaşan bir sorun olduğunu bildirmektedir.1 2008 yılında, tüm dünyada 1.46 milyar erişkinin aşırı kilolu ve bunların 502 milyonunun obez olduğu hesaplanmıştır. 2 Dünyadaki aşırı kilolu ve obez birey oranının ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerdekinden daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Fakat gelişmekte olan ülkelerdeki söz konusu oran artışının 2005-2030 dönem ...
Alzaheb R

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Obezite tedavisinde ketojen enteral diyet: 19 bin hastada kısa- ve uzun dönemde elde edilen sonuçlar
Yirmi birinci yüzyılın epidemisi olarak adlandırılan obezite; çok sayıda, farklı nedenlerden dolayı, acımasız bir şekilde yayılmaya devam etmektedir. Bunlardan biri, düşük kalorili (hipokalorik) bir diyetin uzun süre uygulanması şeklindeki klâsik tedavinin günümüzün hızla sonuç alınmasını öngören ruhuna uygun olmamasıdır. Diyetisyenler hastalarının hızla kilo vermesini tercih eder ve haftada yalnızca birkaç kilodan fazla zayıflamasını isterler. Etkisi çabuk görülen ve güvenli bir tedavinin, obeziteye karşı açılan savaşı kazanacağ ...
Gianfranco Cappello*, Antonella Franceschelli, Annalisa Cappello, Paolo De Luca

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dünya Literatüründen Özetler
Florodeoksiglikoz PET (pozitron emisyon tomografisi) çalışmalarında, Alzheimer hastalarının posterior cingulate,
parietal, temporal ve prefrontal korteksindeki serebral glikoz metabolizmasının anormal derecede düşük olduğu
bulunmuştur. Kognitif fonksiyonları normal olan ve ileri yaşta başlayan Alzheimer hastalarında sık rastlanan bir
yatkınlık geni olan apolipoprotein E epsilon 4 (?4) aleli taşıyıcılarının aynı beyin bölgelerindeki glikoz
metabolizmasının da, olası Alzheimer hastalı ...
Eric M. Reiman ve diğerleri

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız