Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 344  Nisan-Mayıs-Haziran 2015 

Makale Özetleri için Tıklayın.

Editörden

Makrolidlerin antibiyotik etkilerinin yanında, pleiotropik bir etki olarak, bazı kronik havayolu hastalıklarında antiinflamatuar etkilerinin de bulunduğu uzun süredir yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bağlamda, sınırlı sayıda hasta ile yapılan kontrol gruplu bir çalışmada roxithromycin kullanılan tedavinin kistik fibroz dışı bronşiyektazide havayolu kalınlaşmasını azalttığı ortaya konmuştur. Çalışmanın yazarları, bu konuda çok merkezli, plasebo kontrollü, randomize çalışmalar yapılmasına gerek olduğu sonucuna varmıştır. Bu konudaki ayrıntıları klinik araştırma bildirimizde bulabilirsiniz.Cerrahi girişim yapılan hastalarda intra-abdominal

sepsis gelişmesi durumunda antifungal tedaviye geç

başlanması ölüm/hastalık oranlarını yükseltmektedir.

Tanı koymak için gereken süre uzun olduğu için söz

konusu hastalarda ampirik antifungal tedaviye

başlanması iyi bir seçenek olarak durmaktadır. Bu

konudaki klinik araştırmanın sonuçları da bu yöndedir.

Atopik dermatit erken yaşlarda başlayan ve yaşam

kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen kronik bir

dermatittir. Epidemiyolojik çalışmalar, özellikle gelişmiş

ülkelerde görülme sıklığının şaşrıtıcı derecede yüksek

olduğunu ve bir artış eğilimi sergilediğini ortaya

koymuştur. Bu sayımızda atopik dermatit konusunda

bilmek istediklerinizin tümünü içeren kapsamlı bir

derleme sunuyoruz. Bu önemli hastalığın

epidemiyolojisinden başlayarak, yeni tedavi seçeneklerine

kadar her türlü bilgiyi ders kitabı ayrıntısıyla

bulabilirsiniz. Lezyonların yerleşim alanlarının

hesaplanmasında yardımcı olacak görseller de ayrıca

yararlı olacaktır.

Tip 2 diyabet oldukça büyük değişkenlik sergileyen

bir hastalıktır. Tedavisini güçleştiren en önemli

özelliklerinden biri ilerleyici doğasıdır. O nedenle,

tedavisinin bilinçli bir şekilde ve hastanın da katkısını

sağlayarak bir protokol çevresinde yönetilmesi gerekir.

Yeterli açıklamalarda bulunulmadığında hastaların

anlamakta güçlük çekebileceği bir konu farmakoterapinin

giderek artırılması gereği ve karmaşıklaşmasıdır. İnsülin tedavisine başlama zamanı geldiğinde ise ayrı bir direncin kırılması gerekir. İşte tüm bu özellikleri belirli

bir bakış açısı içinde ele alan güncel bir bildiri sunuyoruz.

Amerikan Diyabet Derneği/Avrupa Diabet Araştırmaları

Birliği’nin 2012 yılında ortaklaşa oluşturarak

yayımladıkları öneriler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Bir sonraki sayımızda yeniden buluşmayı diliyoruz.

Literatür ile kalın.

 

Dr. Muzaffer Tuzcu

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Kistik Fibroz-Dışı Bronşektazide Uzun Süreli, Düşük-Doz Roksitromisin Tedavisinin Hava Yolu İnflamasyonu ve Yeniden Yapılanması Üzerindeki Etkisi
Temel bilgi. Havayollarının genişlemesi ve tekrarlayan akut ataklar, kistik fibroz-dışı bronşektazinin
karakteristik özellikleridir. Makrolid grubu antibiyotiklerin, bazı kronik hava yolu hastalıklarında antiinflamatuvar
etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.
Amaç: Stabil durumdaki kistik fibroz-dışı bronşektazi hastalarında roksitromisinin, hava yollarındaki
inflamasyon ve yeniden yapılanma üzerinde ne derece etkili olduğunu değerlendirmek.
Yöntemler: Açık-etiketli bu ça ...
Jifeng Liu,1 Xiaoning Zhong,1* Zhiyi He,1 Lianghong Wei,2 Xiaozhen Zheng,2 Jianquan Zhang,1 Jing Bai,1 Wei Zhong,2 Dengjun Zhong3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

İntra-Abdominal Sepsisi Olan, Kritik Durumdaki Hastalarda Ampirik ve Kültür Sonuçlarına Göre Belirlenen Antifungal Tedavilerin Karşılaştırılması: Gözleme Dayalı bir Çalışma
Amaç: İntra-abdominal sepsisi olan, kritik durumdaki hastalarda ampirik antifungal tedaviyle, kültür
sonuçlarına göre belirlenen antifungal tedaviyi karşılaştırmak.
Yöntemler: Temmuz 2011-Ocak 2012 tarihleri arasında gastrointestinal perforasyon, bağırsak obstrüksiyonu
ya da iskemisi, malignite veya anostomoz yer(ler)inden sızıntı nedeniyle ameliyat edilen hastalarda gözleme
dayalı, prospektif bir alt-popülasyon (kohort) çalışması yapıldı. Bu çalışmada, sepsis başlangıcını izleyen i ...
Winnie Lee,1 Yixin Liew, 1 Maciej Piotr Chlebicki, 2 Sharon Ong, 3 Pang Lee, 3 Andrea Kwa*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Atopik Dermatit: Patogenez, Değerlendirme ve Tedavi
Temel bilgi: Atopik dermatit, genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, ileri derecede kaşıntılı,
kronik, enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Birçok çalışma bu hastalığın Batı dünyasında çok yaygın olduğunu
ve çocuklardaki yaşam boyu atopik dermatit prevalansının %10-%20 arasında değiştiğini göstermektedir.
Veri kaynakları: Çocuklardaki atopik dermatitin değerlendirilmesi ve tedavisi konusundaki önerilerde;
PubMed, Medline, Google Scholar, NICE, American Academy of Dermatolo ...
Karagiannidou A,1 Botskariova S,1 Farmaki E, 2 Imvrios G, 3 Mavroudi A

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tip 2 Diyabette Güncelleştirilmiş Tedavi Önerileri: Dipeptidil Peptidaz (DPP)-4 İnhibitörlerinin Yerinde Kullanılması
Burada, ADA (American Diabetes Association)/EASD (European Association for the Study of Diabetes) tarafından
2012 yılında yayınlanan durum beyannamesindeki (position statement) öneriler anlatılmakta ve özellikle de,
dipeptidil peptidaz (DPP)-4 inhibitörlerinin tip 2 diyabet hastalarında yerinde kullanılması ele alınmaktadır. 2012
ADA/EASD pozisyon beyannamesinde; tip 2 diyabet tedavisinin bireyselleştirilmesi ve her hastadaki glikozile
hemoglobin (A1C) hedeflerinin; beklenen yaşam s ...
Susan Cornell*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dünya Literatüründen Özetler
Metabolik sendromun ve eşlik ettiği değişkenlerin, safra kesesi hastalığıyla beraberliği
I-Ching Lin ve diğerleri
Temel bilgi: Bu çalışma, metabolik sendromla ve eşlik ettiği bel çevresi, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)-
kolesterol düzeyi gibi değişkenlerle safra kesesi hastalığı arasındaki beraberliği araştırmak amacıyla yapıldı.
Yöntemler: 2011-2012?de kesitsel (cross-sectional) bir çalışma gerçekleştirdik. Sonuçlarını değerlendirmede
kullanacağımız anket formunu, t ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız