Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 341  Temmuz - Ağustos - Eylül 2014 

Makale Özetleri için Tıklayın.

Editörden

Koroner arter hastalığı; bakımı genellikle birinci basamakta başlayan, gerekli girişimler yapıldıktan sonra hastanın izlenmesine de büyük oranda yine birinci basamakta devam edilen önemli bir sağlık sorunudur.
Hastalık, kişi bazında ele alındığında çok değişik sunumlarla karşımıza çıkar; benzer lezyonları bulunan hastalarda farklı klinik seyirler sergiler ve bunun en önemli belirleyicilerinden biri kollateral dolaşımın durumudur. Koroner arter hastalığının geri planda kalan bu özelliğini ayrıntılı biçimde ele alan bir bildiri sunuyoruz; denkleme katmanız gereken bu yeni birleşenin ne denli önemli olduğunu görmekte yarar var.
Akdeniz havzasında yaşıyor olmamız sağlıklı yaşam bağlamında bizim için bir ayrıcalık mı? Evet. Tüm dünyanın uygulamaya çalıştığı Akdeniz beslenme geleneğinin insan sağlığı açısından en  yararlı diyet olduğu birçok bilimsel çalışmada ortaya konmuştur. Bu sayımızda Akdeniz beslenme alışkanlıklarının kan basıncı üzerindeki olumlu etkilerini inceleyen bir çalışma bulacaksınız.
Amerikan Kardiyoloji Birliği ve Amerikan Kalp Derneği 2013 yılında erişkinlerde kalp damar hastalığı riskini azaltmak için yeni bir kılavuz yayımladı. Bu kılavuzun tam metnine Annals of Internal Medicine dergisinde ulaşabilirsiniz. Bu kılavuzda yer alan önemli değişiklikleri yansıtan özete yer ayırdık.
Bebeklere ek gıda başlandığında kullanılan ilk seçeneklerden biri muzdur. İşte, böyle bir girişim sırasında muz allerjisi bulunduğu farkedilen bir bebeğin klinik yönetimini anlatan bir olgu sunumu seçtik sizler için. Az karşılaşılmasına karşın göz önünde bulundurulması gereken bir olasılık bu.
Hastalarımızın kan panellerini değerlendirirken ürik asid değerlerine ikincil önem tanıma eğilimi yaygın bir yanılsamadır. Bu sayıda yer verdiğimiz ürik asid metabolizmasının irdelendiği derlemeden çıkarmanız gereken sonuç hastanızdaki ürik asid değerinin (ve trendinin) birincil önem taşıdığını ve öncelikle çözümlenmesi gereken sorunlar arasında yer aldığını göstermektedir. Bir başka önemli konu da normal üst sınırın henüz üstüne çıkılmadan, hipertansiyonda olduğu gibi, etkilerinin belirmeye başlamasıdır. Metabolik sendrom, diyabet, kalp damar hastalığı (ya da yüksek riski), kronik böbrek hastalığı ve hipertansiyonu, konjestif kalp yetersizliği bulunan hastalarınızda ürik asitin yönetilmesi birincil önem taşımaktadır.
Tüm genomu kapsayan ilişki çalışmaları, başta otoimmun hastalıklar olmak üzere, birçok patolojik durumu daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Multipl skleroz ve retrovirüslerle ilişkisini ele alan çalışma bize bu konuda önemli bazı ipuçları veriyor.
Juvenil idiyopatik artrit tedavisinde bir devrim yaratan biyolojik ilaçların kullanılması kapsamlı bir derlemede ele alınmış. Ayrıca, daha önce kullandığımız tedavilere biçilen yeni roller de anlatılmış. Birçok kanser türünde olduğu gibi, bu yeni ilaçların uygulamaya girmesinin ardından artık romatizmal hastalıkların tedavisinde de daha donanımlıyız ve elimizde çok etkili yeni seçenekler var.
Bir sonraki sayımızda yeniden buluşmayı diliyoruz; Literatür ile kalın.

Dr. Muzaffer TUZCU

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Kalbin kollateral dolaşımı Koroner damarlar onlarca yıldır, terminal arterler olarak kabul edile gelmiştir. Ancak kollateral arterler adıyla
bilinen ve epikarddaki koroner arterler arasında anostomozlar yaparak bağlantı sağlayan, fonksiyonel bakımdan önemli damarlar da vardır. Söz konusu arterler böylece, tıkanmayla seyreden koroner arter hastalığında miyokarda kan sağlayabilen değişik bir kaynaktır. Kollateral arterlerin taşıdıkları önem, henüz devam etmekte olan tartışmalara konudur ama sayısı gittikçe artan kanıtlar bu damarların koroner arter hastaları ...
Pascal Meier,1,2* Stephan H Schirmer,3 Alexandra J Lansky,2 Adam Timmis,4 Bertram Pitt,5 Christian Seiler6

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akdeniz diyetinin kan basıncı üzerindeki etkisi: Randomize, kontrollü bir çalışmanın (PREDIMED) sonuçları Temel bilgi: Hipertansiyon, sağlıklı diyet uygulamaları benimsenerek önlenebilir. Özellikle Akdeniz diyetinin
ele alındığı bu randomize beslenme çalışması söz konusu diyetin, kan basıncı kontrolü üzerindeki 4-yıllık
etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
Yöntemler: PREDIMED primer korunma çalışması, İspanya?daki primer sağlık hizmet merkezlerinde
gerçekleştirilen tek-kör, randomize, kontrollü bir çalışmadır. Çalışma popülasyonunda; kardiyovasküler hastalıkları bulunmayan, ancak ...
Estefania Toledo,1-3 Frank B Hu,2,4 Ramon Estruch,3,5 Pilar Buil-Cosiales,1,3 Dolores Corella,3,6 Jordi SalasSalvadó,3,7 M Isabel Covas,3,8 Fernando Arós,3,9 Enrique Gómez-Gracia3,3,10 Miquel Fiol3,3,11 Jose Lapetra3,3,12 Luis Serra-Majem,3,13 Xavier Pint

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Erişkinlerde kalp damar hastalığı riskini azaltmak için kan kolesterol düzeyinin düşürülmesi: 2013 Tanım: Kasım 2013'te, "American College of Cardiology" ve "American Heart Association" (ACC/AHA) erişkinlerde kalp damar hastalığı riskini azaltmak için kan kolestreol düzeyinin tedavisi konusunda bir klinik uygulama kılavuzu yayımladı. Kılavuzda yer alan önemli öneriler bu özette sunulmaktadır.
Yöntemler: Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü 2008 yılında Erişkin Tedavi Paneli IV'ü toplayarak, 2001 ATP III kolesterol kılavuzunu güncelleme kararı aldı. Bunun için kalp damar hastalığı sonuç noktala ...
Neil J. Stone, MD; Jennifer G. Robinson, MD, MPH; Alice H. Lichtenstein, ScD; David C. Goff Jr., MD, PhD; Donald M. Lloyd-Jones, MD, ScM; Sidney C. Smith Jr., MD; Conrad Blum, MD; and J. Sanford Schwartz, MD, for the 2013 ACC/AHA Cholesterol Guideline Pan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Muz anaflaksisi ile başvuran dört aylık bir erkek bebek: Bir olgu sunumu Giriş: Besin allerjisi çocuklarda en sık karşılaşılan anaflaksi nedenidir ve son çalışmalar gerek besin allerjisi gerekse anaflaksi görülme sıklığının arttığını ortaya koymaktadır. Besinler arasında meyveler anaflaksi nedeni olarak çok nadir sorumludur. Bunun ötesinde, yaşamın ilk aylarında meyvelere bağlı anaflaksi az görülür. Hernekadar muz allerjisi erişkinlerde iyi tanımlanmış olsa da, çocuklarda muz nedeniyle geliştiği bildirilen yalnız iki anaflaksi olgusu bulunmaktadır.
Olgu sunumu: Egzema ...
Andrew W O'Keefe, Moshe Ben-Shoshan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hiperüriseminin patofizyolojisi ve kalp damar hastalıklarıyla, hastalık ve ölüm oranları ile olası ilişkisi Ürik asit insanlarda pürin metabolizmasının son ürünüdür. Yüksek düzeylerde bulunması gut ve ürolitiyazise neden olmaktadır. Hiperüriseminin ayrıca hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, konjestif kalp yetersizliği, metabolik sendrom, tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) ve kalp damar hastalığı olayları ile birlikte olan ya da olmayan aterosklerozun patofizyolojisinde de rolü olduğu gösterilmektedir. Bu bildiride ürik asit metabolizması kısaca gözden geçirilecektir ve kalp damar hastalıkları ve eş zamanlı bulunan hastalıklarda hiperürisem ...
David Gustafsson1, Robert Unwin2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Endojen retrovirusler ve multipl skleroz - Bulmacanın yeni parçaları Retroviruslerin multipl sklerozda (MS) bir rol üstleneceği uzun süredir üzerinde durulan bir konudur; elde edilen bulgular bunun için en olası adayın "human endojen retrovirusler (HERV'ler)" olabileceğini düşündürmektedir. Danimarkalılarda multipl skleroz ilişkisi için elli endojen retroviral lokus içeren bir genetik test serisi X kromozomu üzerinde yer alan spesifik endojen retroviral lokus, HERV-Fc1 yakınında SNP belirteçlerinin pozitif olduğunu gösterdi. Alevlenme dönemleri ile giden multipl skleroz HERV-Fc1 lokusu ile ilişkili bul ...
Kari K Nissen1, Magdalena J Laska1, Bettina Hansen1, Thorkild Terkelsen1, Palle Villesen2, Shervin Bahrami3, Thor Petersen4, Finn S Pedersen5 and Bjørn A Nexø1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Olağan dışı nedenlerle gelişen kol şişmesi: Bir olgu sunumu Giriş: Subklavian ven trombozu az karşılaşılan fakat ölümle sonuçlanabilen bir oluşumdur ve sıklıkla iyatrojenik ya da malignbir hastalıkla ilişkilidir. Bu bildiride yaşamını normal sürdüren otuz iki yaşındaki bir kadın hastada kol ağrısı, paresteziler ve akut gelişen deri değişiklikleri şeklinde seçici olmayan yakınmalarla başlayan, daha sonra üst ekstremite derin ven trombozu ve subklavian ven darlığı tanıları konup oral antitrombotiklerle tedavisine başlanan bir olgu sunuyoruz.
Olgu sunumu: Ot ...
Monica Kidd1* ve Vina Broderick2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Juvenil idiyopatik artrit tedavisi: Terapide bir devrim Bir kuşak önce artrit tanısı konan çocuklar yaşam boyu ağrı ve işgörmezlik ile yüz yüzeydi. Günümüzde çok sayıda tedavi seçeneği bulunmaktadır; bunlar arasında çeşitli sitokinleri ve diğer inflamasyon aracılarını hedefleyen değişik biyolojik ilaçlar kullanıma sokulmuştur. Daha önce tedavinin temel yükünü non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar ve kortikosteroidler çekerken, şimdilerde bu ilaç grupları büyük oranda ana tedaviye köprü ya da yardımcı tedavi seçenekleri olarak kullanılmaktadır. Periferik artritlerin tedavisindeki uzun süre ...
Matthew L Stoll1* ve Randy Q Cron2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız