Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 338  Ekim - Kasım - Aralık 2013 

Makale Özetleri için Tıklayın.

Editörden

Diyabet, global olarak en önde gelen kronik hastalıklardan biridir ve komplikasyonları da göz önüne alındığında çok önemli yansımaları bulunmaktadır. Diyabet tedavisinde değişik ilaç gruplarından yararlanılmaktadır. Metformin, bunlar arasında ilk seçenek olarak öne çıkmaktadır.
Sunduğumuz derlemede, metformin kullanımı değişik klinik koşullarda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Dünya genelinde insanların yaşam süresinin uzaması toplum sağlığı önceliklerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Artık, hiç olmadığı kadar fazla Parkinson hastasına olağan ve destek tedavisi sunmak zorundayız ve bu tedaviyi birden fazla uzmanlık dalının ortak çabası ile sürdürmemiz gerekiyor. İleri evre Parkinson hastalığının yönetilmesindeki incelikleri ayrıntılı bir şekilde ele alan kapsamlı bir derleme sunuyoruz.
Yakın çevrenizde doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiğiniz Parkinson hastaları varsa, bu derlemeye mutlaka bir göz atmanızı salık veriyorum.
Yaşlanan toplumda daha sık görmeye başladığımız kronik hastalıklardan
biri de Alzheimer. İlerleyici doğası ile klinik tablo oluştuktan sonra hastanın bakımı aile, bakıcılar ve sağlık sistemi bağlamında çok sorunlu ve
oldukça da maliyetli. O nedenle bireyleri Alzheimer hastalığına dirençli
kılan etmenlerin bilinmesi ve korunma odaklı yaklaşımlar büyük önem
taşıyor. Bilişsel rezerv temalı derlememiz bu konuda çok önemli ipuçları
veriyor.
Bu sayıda üç olgu sunumu var. Bunlardan ilkinde eforla ilişkili gıda allerjisi inceleniyor. İki olgunun tartışıldığı sunumda birkaç olası mekanizma
öne sürülerek bunlardan en akla yatkın olanı üzerinde duruluyor. İkinci olgu sunumunda ise yaşlı bir kadında oluşan klinik tablo uzun süre izlenerek klinik çıkarımlarda bulunuluyor: Sinoviya sarkomu klinikte az karşılaşılan bir malign hastalıktır; ancak, özellikle genç hastalarda ve geciken tanı nedeniyle sonuçları çok yıkıcı olduğu için ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir seçenektir. İleri yaşlardaki bir kadın hastada konan kesin tanı ve uzun süreli izlem sonrasında klinik gidiş ile birlikte hastalığa özgü birçok önemli özelliğin ele alındığı olgu sunumu bu tanı olasılığını hatırlamamızda yardımcı olacaktır.
Mesane kanserlerindeki güncel durumu inceleyen derlememiz iki yönüyle ilginç bilgiler sunuyor. Birincisi, klasik tedavi yaklaşımlarını geride bırakıp daha yeni teknik ve yöntemlerle kanser mücadelesini sürdürdüğümüzü görüyoruz. İkincisi ise gerek tanı gerekse tedavi alanlarında tıpta yaşanan büyük dönüşümün klinik sonuçlarını tartışmaya başladığımızı görüyoruz. Moleküler tanı, görüntüleme teknolojileri ve minimal invaziv tedavi tekniklerinde elde edilen gelişmeler uygulamaya yeni ürünler/yaklaşımlar olarak giriyor ve artık bu yeni durumun sonuçlarını tartışıyoruz.
Bir de kısa derlememiz var. Az görülmelerine karşın, yırtılmaları durumunda ölümle sonuçlanan bir klinik gidiş sergileyen gastroduodenal arter anevrizmalarının tanı, klinik görünümü ve tedavisi ele alınmış.

Yeniden buluşmayı diliyoruz. Literatür ile kalın.

Dr. Muzaffer TUZCU

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Ameliyathanede Hasta ve Çalışan Güvenliği Sağlık hizmetindeki gelişmelerin bir sonucu olarak hasta ve çalışan güvenliği de ön planda tutulmaktadır.
Yayınlanan çalışmalarda insan hataları ve olumsuz olaylar vurgulanmış ve temel faktörün "insan" olduğu ortaya çıkmıştır. Cerrahi ve anestezi uygulamaları güvenlik konusunda en titiz davranılması gereken, herhangi bir hatanın ciddi sonuçlar doğurabileceği uygulamalardır. Bunun yanında, çalışan güvenliği günümüzde devlet tarafından güvence altına alınmakta ve çıkartılan yeni düzenlemeler sayesinde yakın ve sıkı denetimler gerçe ...
Dr. Zekeriyya ALANOĞLU Profesör, Dr. Ahmet Onat BERMEDE Uzman, Dr. Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ Uzman, Dr. Sanem ÇAKAR TURHAN Uzman, Dr. Neslihan ALKIŞ Profesör

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Sol paraduodenal herniye bağlı olarak gelişen akut bağırsak tıkanıklığı: Bir olgu sunumu ve literatür derlemesi Giriş: İnternal herni; bağırsağın periton ya da mezenterdeki normal ya da normal olmayan bir açıklıktan
geçmesidir. Paraduodenal herniler, bağırsak tıkanıklığının az görülen nedenleri arasında yer almakla birlikte en sık
karşılaşılan doğumsal herni türüdür.
Yöntemler: PubMed veri tabanı kullanılarak, sol paraduodenal herni olgularının tamamının belirlenmesi için bir
literatür taraması yapıldı.
Bulgular: PubMed veri tabanı kullanılarak 1980 ila 2012 yılları ara ...
Waleed Al-Khyatt*-**, Smeer Aggarwal*, James Birchall* ve Timothy E Rowlands*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Tendon içinde kalsifikasyon Kalsifikasyonlu tendinopatide, tendon içinde kalsiyum birikir ve kronik aktiviteyle ilişkili ağrı, duyarlılık, yerleşik
ödem ile hareket aralığında çeşitli derecelerde azalma görülür. Kalsifikasyonlu tendinopati; rotator kaf ile
supraspinatus, aşil ve patella tendonlarında özellikle sıktır. Kalsifikasyonlu birikimlerin bulunması tedinopatinin
klinik belirtilerini kötüleştirebilir ve yırtılma oranında artış, daha yavaş iyileşme süreleri ve postoperatif
komplikasyonların sıklığında artış söz konusu olabilir. Kalsifik ...
Francesco Oliva *, Alessio Giai Via * ve Nicola Maffulli **

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Nefrolitiasiste güncel bulgular ve yeni teknolojiler: Son yayımların derlemesi Bu derleme böbrek ve üreter taşlarına yönelik ilerlemeleri ele alan güncel yayınları özetlemektedir, bütününde ürolitiasis alanındaki güncel gelişmelere özellikle odaklanmaktadır. Günlük uygulamalardaki klinik yönetim taş oluşturan hastaların, tanı işlemlerinin, akut taş koliğinde etkin tedavinin, tıbbi atıcı tedavinin ve aktif taş uzaklaştırmasının metabolik değerlendirmesi ile alt gruplanmasına yönelik sorunların tam olarak anlaşılmasını gerektirir. Bu derlemede tıbbi atıcı tedavi, yeni teknolojiler ve şok dalga litotripsi gibi klas ...
Marco Rosa*, Paolo Usai**, Roberto Miano***, Fernando J Kim***, Enrico Finazzi Agrò***, Pierluigi Bove*** ve Salvatore Micali*** (International Translational Research in Uro-Sciences Team - ITRUST)

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Genç osteoartritik diz yönetimiyle ilgili ikilemler Artan yaşam beklentilerinin, devam eden fiziksel yaşamın ve yaşam tarzlarının yaşamın ileri dönemlerine
sarkmasının ve obesite oranlarının artmasının bir sonucu olarak dizlerinde osteoartriti (OA) olan genç hastaların sayısı da giderek artmaktadır. Koruyucu yönetim seçenekleri tükendiği zaman ortopedik cerrahın, belirtilerin azaltılması ve fonksiyonelliğin daha yüksek bir düzeye getirilmesi ancak bu arada da hastalık ilerledikçe protez başarısı azaldığı ve revizyon olasılığı arttığı için, dizin gelecekteki olası bir cerrahi giriş ...
Paul M Sutton ve Edward S Holloway*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diyabet hastalarının tanımlanması ve gerçek zamanda en erken tanı tarihi: elektronik bir sağlık kaydı olgu saptama algoritması Ön bilgi: Diyabet hastalarının etkin topluluk yönetimi zamanında fark edilmeyi gerektirir. Güncel olgu saptama algoritmaları diyabet hastalarını etkin şekilde saptayabilir ancak gerçek zamanda tanımlamadan yoksundur. Diyabet hastalarını olası en erken dönemde tanımlamak için otomatik, gerçek zamanlı diyabetli olgu saptama algoritmasını geliştirmek ve geçerliliğini doğrulamak istedik.
Yöntemler: Hedef topluluk Ocak 2009 ile Nisan 2011 arasında büyük bir devlet hastanesi sistemindeki 160,872 benzer ...
Anil N Makam*, Oanh K Nguyen*, Billy Moore**, Ying Ma** ve Ruben Amarasingham**,***

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Biçimin kısa sürede gerileme ile değiştiği rektal tümör olgusu Ön bilgi: Tedavi almayan erişkinlerde katı tümörlerin histolojik gerilemesi nadirdir. Özellikle, kolorektal kanserlerin kendiliğinden kısmi ve tam gerilemesi bu tip olguların %2'sinden azını oluşturur ve metastazsız yapmayanları son derecede nadirdir.
Olgu sunumu: Altmış yaşındaki bir erkek hastaya dışkıda gizli kan testi pozitifliğini takiben yönlendirildiği
hastanede total kolonoskopi uygulanmıştır. Rektumun alt kısmında 10 mm çapında, merkezinde kırmızımsı
baskılanma olan yassı ve yü ...
Fumihiko Nakamura*,**, Taku Sakamoto*, Takeshi Nakajima*, Yutaka Saito*, Hirokazu Taniguchi*** ve Takahisa Matsuda*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yedi gün süren askeri eğitimin inflamatuar biyobelirteçler, serum hepcidin ve demir durumu üzerindeki etkileri Ön bilgi: İnflamasyona bir yanıt olarak dolaşım sistemi içine salınan bir peptid olan hepcidin, hücre dışına demir çıkışını önler ve demir miktarında azalmaya yol açar. Sporcularda egzersiz sonrasında serum ve idrarda hepcidin düzeyinin yükseldiği gözlenmiştir ve uzun süreli egzersiz sonrasında demir miktarında azalma olduğu bildirilmiştir. Bu gözlemsel çalışmanın amacı, mesleki bir görev olan askeri eğitimlerin demir durumu, inflamasyon ve serum hepcidin düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemekti.
Bulg ...
James P McClung*, Svein Martini**, Nancy E Murphy*, Scott J Montain*, Lee M Margolis*, Ingjerd Thrane**, Marissa G Spitz***, Janet-Martha Blatny**, Andrew J Young*, Yngvar Gundersen** and Stefan M Pasiakos*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız