Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 333  Nisan 2012 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Her y?l 500,000?den fazla hasta kokain ile ili?kili yak?nmalar ve en s?k olarak da g???s a?r?s? nedeniyle acil servise ba?vurmaktad?r

Kokain ile ili?kili g???s a?r?s?n?n ve akut koroner sendromlar?n yeniden ele al?nmas?

Her y?l 500,000?den fazla hasta kokain ile ili?kili yak?nmalar ve en s?k olarak da g???s a?r?s? nedeniyle acil servise ba?vurmaktad?r. Bu hastalar?n ?o?una kapsaml? inceleme ve tedavi uygulanmaktad?r. Kokain ile ili?kili g???s a?r?s? ve akut koroner sendromlar?n g?ncel y?netiminin yan? s?ra kokainin kardiyovask?ler etkileri ile ilgili kan?tlar?n ?o?u, anekdotsal bir ?ekilde 20 y?ldan uzun s?re ?ncesinden gelen ve az say?da hastay? i?eren ?al??malara dayanmaktad?r. Daha yeni ?al??malar, bu s?k g?r?len klinik senaryonun etyolojisi, tan?s? ve tedavisi ile ilgili teorik ve pratiklerin ?o?unun sorgulanmas?n? g?ndeme getirmi?tir. Bununla birlikte, klinik sonu? noktalar? ile ili?kili oldu?u i?in bu konuya y?nelik ileriye d?n?k, randomize ?al??malardaki yetersizlik devam etmektedir. Kokain, g???s a?r?s?, koroner arterler, miyokard infarkt?s?, acil servis, kardiyak biyobelirte?ler, elektrokardiyografi, koroner komputerize tomografi, g?zlem birimi, β-blokerler, benzodiazepinler, nitrogliserin, kalsiyum kanal blokerleri, fentolamin ve kardiyomiyopati gibi kilit kelimeleri ve bunlar?n de?i?ik kombinasyonlar?n? kullanarak 1960-2011 y?llar? aras?nda ?ngilizce dilinde yay?mlanm?? olan bildiriler a??s?ndan PubMed?i tarad?k. Konu ile ilgisini do?rulamak i?in ?zetleri g?zden ge?irdik ve daha sonra t?m bildiriyi inceledik. Ald???m?z bildirilerdeki kaynaklar? g?zden ge?irdik. Bu derlemede, kokainin kardiyovask?ler etkileri ve kokain ile ili?kili g???s a?r?s?n?n y?netimi konusundaki g?ncel e?ilimlerin alt?n? ?izen k?s?tl? tarihsel kan?tlar? ele?tirel olarak de?erlendirdik. Okuyucuyu, kokain ile ili?kili g???s a?r?s?n?n acil serviste de?erlendirilmesi ve klinik ve farmakolojik y?netimi konusundaki bilgilerini daha yeni, k???k ?al??malarla g?ncellemeyi ama?lad?k. Son olarak, en son k?lavuzlar? ?zetledik ve eldeki en iyi kan?tlara dayanan algoritmay? g?zden ge?irdik.

Jonathan B. Finkel, M.D.; Gregary D. Marhefka, M.D.

Kapak Resmi:
Mayo Clin Proc. 2011

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Romatoid artrit, osteoartrit ve fibromiyaljideki kronik a?r?n?n olu?mas?nda ve s?rmesinde santral sinir sisteminin rol? A?r? bir?ok romatolojik hastal?kta g?r?len temel yak?nmalardan biridir. A?r? bir?ok romatolojik hastal?kta g?r?len temel yak?nmalardan biridir. Fibromiyaljide santral sinir sisteminin a?r? mekanizmalar?n?n (?rne?in desendan analjezik aktivitenin kayb? ve santral duyarl?l?k) yeri ve ?nemi olduk?a iyi bilinmektedir. Osteoartritte santral a?r? mekanizmalar?nda de?i?iklik oldu?unu g?steren baz? ?al??malar bulu ...
Yvonne C Lee, Nicholas J Nassikas ve Daniel J Clauw

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

?nfeksiyon tan?s?nda prokalsitonin ve antibiyotik kullan?m karar? i?in k?lavuzlar: Ge?mi?, ?imdi ve gelecek ?nfeksiyon klinik ??phesi olan hastalarda konvansiyonel tan?sal belirte?lerin kullan?lmas?nda baz? k?s?tl?l?klar vard?r. ?nfeksiyon klinik ??phesi olan hastalarda konvansiyonel tan?sal belirte?lerin kullan?lmas?nda baz? k?s?tl?l?klar vard?r. Uygunsuz antibiyotik tedavisi, direnci artt?r?rken antimikrobiyal ila?lara gereksiz ve uzun s?re maruz kal?nmas?, hasta sonu? noktalar?n? istenmeyen ?ekilde etkiler. Bakteriyel infeksiyonlar?n tan?s?n? iyile?tirmek i ...
Philipp Schuetz, Werner Albrich ve Beat Mueller

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kolorektal karaci?er metastazlar?n?n tedavisi Kolorektal kanser (KRK), d?nyada en s?k g?r?len ???nc? kanser tipidir. Kolorektal kanserlerin en yayg?n metastaz b?lgesi karaci?erdir. Kolorektal kanser (KRK), d?nyada en s?k g?r?len ???nc? kanser tipidir. Kolorektal kanserlerin en yayg?n metastaz b?lgesi karaci?erdir. Rezeke edilebilen kolorektal karaci?er metastazlar?n?n (KRKCM) prognozlar?, hastal???n tedavisinin kemoterapi ve cerrahi rezeksiyon ?eklinde multidisipliner yakla??m ile ele al?nmas? neticesinde son y?l ...
Nabil Ismaili

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

A??r ast?m i?in yeni tedaviler Ast?ml? bir?ok hastan?n belirtileri iyi kontrol edilememektedir ve ?zellikle de a??r hastalarda daha geli?mi? tedavilere gerek vard?r. Ast?ml? bir?ok hastan?n belirtileri iyi kontrol edilememektedir ve ?zellikle de a??r hastalarda daha geli?mi? tedavilere gerek vard?r. Ast?mda kullan?lmas? i?in ruhsat alan iki yeni tedavi; omalizumab ve bron?iyal termoplastidir. Omalizumab, dola??mdaki IgE antikorlar?n? ba?layan bir insan monoklonal antikorudur. Bron?iyal termoplasti ...
Neil C Thomson, Rekha Chaudhuri ve Mark Spears

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Klinikte ?ocukluk ?a?? dikkat eksikli?i hiperaktivite bozuklu?unun tedavisinde de?i?tirilmi? sal?ml? metilfenidat kullan?m? Dikkat eksikli?i hiperaktivite bozuklu?u, ?ocukluk ?a??nda en s?k tan? alan n?rodavran??sal bozukluktur. Dikkat eksikli?i hiperaktivite bozuklu?u, ?ocukluk ?a??nda en s?k tan? alan n?rodavran??sal bozukluktur. D?nyada ?ocuklar?n %5?inden fazlas?n? etkiler. Dikkat eksikli?i, hiperaktivite ve d?rt?sellik gibi ?ekirdek belirtilerin yan? s?ra hastalarda genellikle ??renme g??l??? ve sosyal fonksiyonlarda bozukluk da g?r?l?r. Erkeklerde ba?vur ...
Inyang Takon

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız