Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 332  Ocak 2012 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Atopik dermatit etkilenen bireylerin ve ailelerinin yaflam kaliteleri ?zeride anlaml? etkileri olabilen kronik bir deri bozuklu?udur.

Atopik dermatit

Atopik dermatit etkilenen bireylerin ve ailelerinin yaflam kaliteleri ?zeride anlaml? etkileri olabilen kronik bir deri bozuklu?udur. Bu hastal???n patogenezi tam olarak anlafl?lamam?fl olsa da, deri bariyer fonksiyonu, ?evresel fakt?rler ve infeksiyon oluflturan etkenler ve imm?nolojik anormallikler aras?ndaki karmafl?k etkileflimlerin sonucunda olufltu?u g?r?lmektedir. Atopik dermatit i?in ?zg?n tan? testleri yoktur; bu nedenle tan?, hastan?n ?yk?s?n? ve klinik belirtilerini temel alan ?zg?n klinik kriterlere dayan?r. Bozuklu?un baflar? ile tedavi edilmesi, bu konuda e?itimi, optimal deri bak?m? uygulamalar?n?, topikal kortikosteroidler ve/veya topikal kalsin?rin inhibit?rleri (TC??ler) ile anti-inflamatuvar tedaviyi, uyku bozukluklar?n?n tedavisine yard?mc? olmak amac? ile birinci kuflak antihistaminiklerin kullan?lmas?n? ve deri infeksiyonlar?n?n tedavisini i?eren ?ok y?nl? yaklafl?m? gerektirir. Sistemik kortikosteroidler de kullan?labilir, fakat genellikle fliddetli alevlenmelerin akut tedavisi i?in sakl? tutulurlar. Topikal kortikosteroidler, atopik dermatit tedavisinin birinci basamak farmakolojik tedavisini oluflturur ve deliller bu ila?lar?n ayn? zamanda hastal???n alevlenmesinin ?nlenmesinde proflaksi amac? ile de kullan?labileceklerini ima etmektedir. Atopik dermatit hastalar?nda prognoz genellikle iyi olmakla birlikte, fliddetli, yayg?n hastal??a sahip olanlar ve birlikte ast?m ve alerjik rinit gibi baflka atopik durumlar? bulunanlarda sonu?lar?n daha k?t? olmas? beklenir.

Wade Watson*, Sandeep Kapur

Kapak Resmi:
Asthma & Clinical Immunology 2011

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

?rtiker ve anjiyo?dem ?rtiker (kurdeflen) s?kl?kla anjiyo?dem (deri alt?nda oluflan fliflme) ile kendini g?steren yayg?n bir bozukluktur. ?rtiker (kurdeflen) s?kl?kla anjiyo?dem (deri alt?nda oluflan fliflme) ile kendini g?steren yayg?n bir bozukluktur. Genel olarak akut, kronik veya fiziksel olarak s?n?fland?r?l?r. ?kinci-kuflak sedasyon yapmayan H1-resept?r antihistaminikler akut ve kronik ?rtikerde tedavinin temelini oluflturur. Anjiyo?dem ?rtiker yokken de ortaya ??k ...
Amin Kanani, Robert Schellenberg, Richard Warrington

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Allerjik rinit Allerjik rinit ast?m ve konjonktivit ile yak?n iliflkisi olan s?k g?r?len bir hastal?kt?r. Allerjik rinit ast?m ve konjonktivit ile yak?n iliflkisi olan s?k g?r?len bir hastal?kt?r. Genelde birinci basamakta g?zden ka?an uzun s?reli bir durumdur. Bu hastal???n klasik belirtileri nazal konjesyon, burun kafl?nt?s?, burun ak?nt?s? ve hapfl?rmad?r. Ayr?nt?l? ?yk?, fizik muayene ve allerjen deri testi allerjik rinit tan?s?n? koym ...
Peter Small, Harold Kim

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gonore konusunda CDC g?ncellemesi : Direnci s?n?rlamak i?in tedaviyi geniflletmek T?m olgularda, ceftriaxone?a azithromycin ya da kabul edilebilir alternatif bir ila? ekleyin ve belirti bulunmayan kiflileri y?ksek infeksiyon riski a??s?ndan taray?n. Son y?llarda toplum sa?l??? ?al?flmalar? gonore insidans?n? azaltt?, ancak bu ilerleme tedavi i?in kullan?lan birka? antibiyoti?e karfl? bakteriyel diren? oluflumu ile tehdit edilmektedir. Son y?llarda toplum sa?l??? ?al?flmalar? gonore insidans?n? azaltt?, ancak bu ilerleme tedavi i?in kullan?lan birka? antibiyoti?e karfl? bakteriyel diren? oluflumu ile tehdit edilmektedir. Gonokoklar?n penicillin ve tetrasikline direnci 1970?lerde bafllad? ve 1980?lerde yayg?n hale geldi. Florokinolonlara diren? son on y?lda gelif ...
Doug Campos-Outcalt, MD, MPA Department of Family and Community Medicine, University of Arizona College of Medicine, Phoenix, Ariz

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

?la? Alerjisi ?la? alerjisi, farkl? mekanizmalar ve klinik g?r?n?mlerde de?iflen imm?n k?kenli afl?r? duyarl?l?k reaksiyonlar? n? i?erir. ?la? alerjisi, farkl? mekanizmalar ve klinik g?r?n?mlerde de?iflen imm?n k?kenli afl?r? duyarl?l?k reaksiyonlar? n? i?erir. Bu tip istenmeyen ila? reaksiyonlar?, sadece hastalar?n yaflam kalitesini etkilemekle kalmaz, ayn? zamanda tedavide ertelemelere, gereksiz araflt?rmalara ve hatta ?l?me yol a?abilir. Bu durumla ilgili belirtilerin ...
Richard Warrington, Fanny Silviu- Dan

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Gastroenterolojide Klinik ?nemli Noktalar 2011 Amerikan Doktorlar Birli?inin 2011 y?ll? k konferans?nda, doktorlar?n ??renmesine yard?mc? yeni bir ??renme format? olan Klinik ?nciler (Clinical Pearls) tan?t?lm?flt?r. Amerikan Doktorlar Birli?inin 2011 y?ll? k konferans?nda, doktorlar?n ??renmesine yard?mc? yeni bir ??renme format? olan Klinik ?nciler (Clinical Pearls) tan?t?lm?flt?r. Klinik ?nciler doktorlar?n ?? ?zelli?ine g?re haz?rlanm?flt?r. Birincisi, biz doktorlar olgularla ??renmeyi severiz. ?kincisi, uygulamada kullanabilece?imiz k?sa v ...
Amy S. Oxentenko, MD; John B. Bundrick, MD; Scott C. Littin, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız