Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 331  Aralık 2011 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Bu makaleyi tamamlad???nda okuyucular: (1) antimikrobiyal tedavi y?netiminin hedeflerini tan?mlayabilmeli ve antimikrobiyal tedavi y?netimi programlar? i?in neden artan gereksinim oldu?unu tart?flabilmelidir; (2) farkl? hastane koflullar?nda ?eflitli sa

Antimikrobiyal Tedavi Y?netimi

Bu makaleyi tamamlad???nda okuyucular: (1) antimikrobiyal tedavi y?netiminin hedeflerini tan?mlayabilmeli ve antimikrobiyal tedavi y?netimi programlar? i?in neden artan gereksinim oldu?unu tart?flabilmelidir; (2) farkl? hastane koflullar?nda ?eflitli sa?l?k ?al?flanlar?nca kullan?labilecek tedavi y?netimi tekniklerini tan?mlayabilmelidir; ve (3) bir tedavi y?netimi program? bafllatman?n ve uygulaman? n ?n?ndeki olas? engelleri tan?mlaman?n basamaklar?n? sayabilmelidir. Antimikrobiyal diren? artmaktad?r; ancak, antimikrobiyal ila? gelifltirilmesi yavafllamaktad?r. Diren? geliflmesini ?nlemek ve klinik sonu?lar? iyilefltirmek i?in antimikrobiyallerin kullan?m?n? optimize etmek amac?yla antimikrobiyal tedavi y?netimi g?n?m?zde her zamankinden de b?y?k ?nem tafl?maktad?r. Bu derleme antimikrobiyal tedavi y?netiminin neden, ne, kim, nas?l, ne zaman ve nerede tan?mlar?n? yapmaktad?r. Tedavi y?netimi y?ntemleri ?zetlenmekte ve bir y?netim program? bafllatman?n ana hatlar? ?izilmektedir.

Shira Doron, MD; Lisa E. Davidson, MD

Kapak Resmi:
Mayo Clin Proc. 2011

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Anafilaksi Anafilaksi, farkl? mekanizmalar ve klinik tablolarla ortaya ??kan akut ve ?l?mc?l olabilen sistemik bir tepkimedir. Anafilaksi, farkl? mekanizmalar ve klinik tablolarla ortaya ??kan akut ve ?l?mc?l olabilen sistemik bir tepkimedir. Anafilaksinin acil tan? ve tedavisi acil zorunluluk durumu olmas?na ra?men hem hastalar hem de sa?l?k ?al?flanlar? s?kl?kla bu durumun erken belirti ve bulgular?n? tan?mada ve tan? koymada baflar?s?z olurlar. Klinik g?r?n ...
Harold Kim, David Fischer

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Katetere-ba?l? infeksiyonlar? ?nlemek i?in yeni madde ve ara?lar Kateterler yo?un bak?m birimlerinde tedavi edilen hastalarda kan dolafl?m? infeksiyonlar?n?n baflta gelen nedenidir. Kateterler yo?un bak?m birimlerinde tedavi edilen hastalarda kan dolafl?m? infeksiyonlar?n?n baflta gelen nedenidir. Kapsaml? ?nite-temelli programlar?n katetere-ba?l? kan dolafl?m? infeksiyonlar? n? azaltmada etkili oldu?unu kan?tlam?flt?r. Yo?un bak?m birimlerinde 1000 kateter-g?n? i?in ikiden y?ksek katetere-ba?l? kan dolafl?m? infe ...
Jean-Fran?ois Timsit, Yohann Dubois, Cl?mence Minet, Agn?s Bonadona, Maxime Lugosi, Claire Ara- Somohano, Rebecca Hamidfar-Roy and Carole Schwebel

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

H??k?r?k tedavisi i?in ultrason y?nlendirmesi alt?nda frenik sinir bloku: Bir olgu sunumu Girifl: S?regen h??k?r?k basit ve k?sa s?reli bir rahats?zl???n ?tesinde sorun yaratabilir ve o nedenle de, bazen ciddi giriflimler yap?lmas?n? gerektirebilir. Birka? dakika s?ren h??k?r?k ataklar? rahats? z edici olabilir, ancak s?regen h??k?r?k bir?ok b?y?k komplikasyona yol a?abilir. Girifl: S?regen h??k?r?k basit ve k?sa s?reli bir rahats?zl???n ?tesinde sorun yaratabilir ve o nedenle de, bazen ciddi giriflimler yap?lmas?n? gerektirebilir. Birka? dakika s?ren h??k?r?k ataklar? rahats? z edici olabilir, ancak s?regen h??k?r?k bir?ok b?y?k komplikasyona yol a?abilir. Olgu sunumu: Spinal darl?k bulgular? ile baflvura ...
Kristiina Kuusniemi ve Ville Pyylampi

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Malign Melanomda Dolafl?mdaki Serolojik ve Biyolojik Belirte?ler Ge?ti?imiz on y?l i?inde d?nya genelinde malign melanom insidans? ve halk sa?l??? ?zerinde oluflturdu? u kayg? artm?flt?r, ??nk? malign melanom malign deri hastal?klar?na ba?l? ?l?mlerin %90??ndan sorumlu tutulmaktad?r. Ge?ti?imiz on y?l i?inde d?nya genelinde malign melanom insidans? ve halk sa?l??? ?zerinde oluflturdu? u kayg? artm?flt?r, ??nk? malign melanom malign deri hastal?klar?na ba?l? ?l?mlerin %90??ndan sorumlu tutulmaktad?r. ?leri evreye ulaflt?ktan sonra az say?da terap?tik se?ene?e sahip olunan y?k?c? bir hastal?k olmaya devam etmektedir. ...
SHAN?QUE R. PALMER, MBBS; LORI A.ERICSON, MD;ILIA ICHETOWKIN, PHD; DANIEL J. KNAUER,PHD; VE SVETOMIR N. MARCOVIC, MD, PHD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız