Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 330  Kasım 2011 

Makale Özetleri için Tıklayın.
?ntihar bir toplumsal sa?l?k sorunudur ve ?nde gelen ?l?m nedenlerindendir.

Yo?un ?fl Y?k? Alt?ndaki Birinci Basamak Doktoru i?in Uygulamaya Y?nelik ?ntihar-Riski Y?netimi

?ntihar bir toplumsal sa?l?k sorunudur ve ?nde gelen ?l?m nedenlerindendir. ?ntihar? ciddi olarak d?fl?nen, plan yapan ve deneyen insan say?s? flafl?rt?c? derecede y?ksektir. Toplamda birinci basamak doktorlar? ruh sa?l??? doktorlar?ndan daha fazla antidepresan re?etesi yazmaktad?r ve intihar sonucu ?l?mlerinden ?nceki ay i?inde hastalar? daha fazla g?rmektedir. Depresyonun birinci basamak doktorlar?nca tedavisi geliflmektedir fakat intihar ile iliflkili tedavi de?iflkenlerini irdelemek i?in hala f?rsat vard?r. Depresyon tedavisi i?in ortak bak?m modelleri hem depresyon tedavisi sonu?lar?n? iyilefltirme hem de intihar riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Alkol kullan?m bozukluklar? ve anksiyete belirtileri belirlenip tedavi edilmesi gereken efl zamanl? durumlard?r. ?ntihar riskinin y?netimine risk etmenleri ile tehlike iflaretlerinin fark?n? anlamak, intihar risk de?erlendirmesi oluflturmak ve intihar krizlerini pratik olarak y?netmek dahildir.

Anna K. McDowell, MD; Timothy W. Lineberry, MD; J. Michael Bostwich, MD

Kapak Resmi:
Mayo Clin Proc. 2011;

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Aterosklerotik B?brek Arter Darl???? Tan? ve Tedavi B?brek arter darl???, en s?k g?r?lenleri fibrom?sk?ler displaziye ba?l? ve aterosklerotik olan heterojen bir grup patofizyolojik ?zellik ile kendini g?sterir. B?brek arter darl???, en s?k g?r?lenleri fibrom?sk?ler displaziye ba?l? ve aterosklerotik olan heterojen bir grup patofizyolojik ?zellik ile kendini g?sterir. Hangi aterosklerotik b?brek arter darl??? hastalar?na revask?larizasyon yap?laca?? veya yap?l?p yap?lmayaca?? tart?flmal?d?r. Genel g?r?fl aterosklerotik b?brek arter darl??? has ...
David Lao, MD; Punit S. Parasher, MD; Kerry C. Cho, MD; Yerem Yeghiazarien, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Adrenal supresyon: ?nhale kortikosteroid tedavisinin bu g?zden ka?an komplikasyonunun taranmas? ve y?netimi i?in uygulamaya d?n?k bir k?lavuz ?nhale kortikosteroidler (?KSler), ast?m tedavisinde en etkili antiinflamatuvar ila?lard?r ve bu hastal??? olan ?o?u hasta i?in temel tedaviyi olufltururlar. ?nhale kortikosteroidler (?KSler), ast?m tedavisinde en etkili antiinflamatuvar ila?lard?r ve bu hastal??? olan ?o?u hasta i?in temel tedaviyi olufltururlar. Bu ila?lar?n, d?fl?k-orta dozlarda g?venilir olduklar? d?fl?n?lmesine karfl?n uzun s?reli y?ksek doz ?KS kullan?m?nda g?venilirlikle ilgili kayg? lar devam etmektedir. Bu kayg?lar ...
Alexandra Ahmet, Harold Kim ve Sheldon Spier

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Durufla ba?l? bafla?r?s? geliflen 56 yafl?nda bir kad?n hasta Acil servise on g?n ?nce birden bafllayan durufla ba?l? fliddetli bafla?r?s? yak? nmas? ile 56 yafl?nda bir kad?n hasta baflvurdu. Acil servise on g?n ?nce birden bafllayan durufla ba?l? fliddetli bafla?r?s? yak? nmas? ile 56 yafl?nda bir kad?n hasta baflvurdu. Boynunun arkas?ndan bafllay?p kafas?n?n arka k?sm?na yay?lan ve daha sonra heriki yanda frontal b?lgeye yans?yan bafla? r?s? hastay? uykudan uyand?rm?flt?. Bafla? r?s?n? on puanl?k fliddet ?l?e?i ?zerin ...
Allison M. Cullan, MBBCh, BAO, Michael L. Grover, DO

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Meme kanseri olan kad?nlarda artm?fl k?r?k oran?: Gizli riskin g?zden ge?irilmesi Girifl: Meme kanseri olan kad?nlar, ?zellikle daha erken yaflta tan? konmufl olanlar, artm?fl k?r?k insidans? na sahiptir. Girifl: Meme kanseri olan kad?nlar, ?zellikle daha erken yaflta tan? konmufl olanlar, artm?fl k?r?k insidans? na sahiptir. K?r?klar?n, b?y?k cerrahi giriflim gereksinimi, artm?fl hastal?k ve ?l?m oranlar?, tedavi maliyetlerinin artmas? ve hastalar?n yaflam kalitesinde d?fl?fl gibi ciddi klinik sonu?lar? olabilir. Artan k?r?k riskinin b ...
Jean-Jacques Body

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız