Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 329  Ekim 2011 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Derin beyin stim?lasyonu, son yirmi y?l i?inde birka? farkl? hastal???n tedavisi i?in gelifltirilmifl olan etkileyici bir tedavi se?ene?idir.

Derin Beyin Stim?lasyonu: G?ncel ve gelecekteki klinik uygulamalar

Derin beyin stim?lasyonu, son yirmi y?l i?inde birka? farkl? hastal???n tedavisi i?in gelifltirilmifl olan etkileyici bir tedavi se?ene?idir. Teknolojideki ve cerrahi tekniklerdeki geliflmeler bu hastal?klar? n ?o?u i?in temelde ablasyon tedavilerinin yerini alm?flt?r. Talamusta ventralis intermedius n?kleusu stim?lasyonunun, esansiyel trem?r? ve Parkinson hastal??? ile iliflkili trem?r? olan hastalarda, trem?r?n kontrol alt?na al?nmas?nda belirgin iyileflme sa?lad??? g?sterilmifltir. Bradikinezi, tremor, y?r?me bozuklu?u ve rijidite gibi belirtiler Parkinson hastalar?nda anlaml? olarak iyilefltirilebilir. Bu iyileflmeler nedeniyle, s?z konusu hastalardaki diskinezilerin iflg?rmezli?e yol a?an ?zelliklerinin hafifletilmesinde ila?larda yap?lacak azaltmalara katk?da bulunabilir. Primer distoninin globus pallidus internusa uygulanan derin beyin stim?lasyonuna iyi yan?t verdi?i g?sterilmifltir. Bu ifllemlerin baflar?s? s?z konusu tekniklerin n?ropsikiyatrik bozukluklar, tedaviye diren?li a?r?, epilepsi, kamptokormiya, bafla?r?s?, huzursuz bacak sendromu ve Alzheimer hastal??? gibi iflg?rmezli? e yol a?an ?ok say?da hastal?kta uygulanmalar?na yol a?m?flt?r. MEDLINE tarama motoru kullan?larak 1980 y?l?ndan 2010 y?l?na kadar yap?lan yay?nlarda ?derin beyin stim?lasyonu? terimi arand? ve bu derlemede at?fta bulunmak ?zere birka? ?ift k?r ve daha b?y?k olgu serisi se?ildi. Derin beyin stim?lasyonunun kesin etki mekanizmas? tam olarak anlafl?lamam?flt?r. Bu derleme, s?z konusu teknolojinin g?n?m?zde kullan?lan ve gelecekte klinikte kullan?lma olas?l??? bulunan uygulamalar? n? ?zetlemektedir.

Mark K. Lyons, MD

Kapak Resmi:
Mayo Clin Proc. 2011

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Adolesan ve Eriflkin Hastalarda Ast?m Kontrol?n?n ?yilefltirilmesinde Birinci Basamak Doktorunun Rol? Ast?m hastas? bir?ok adolesan ve eriflkin iyi kontrol alt?na al?nmam?fl hastal?kla dolaflmaktad?r; bunun ast?m tedavisine iyi uyum sa?lamad?klar?na ba?l? oldu?u d?fl?n?lmektedir. Ast?m hastas? bir?ok adolesan ve eriflkin iyi kontrol alt?na al?nmam?fl hastal?kla dolaflmaktad?r; bunun ast?m tedavisine iyi uyum sa?lamad?klar?na ba?l? oldu?u d?fl?n?lmektedir. ?nerilen tedaviye uyulmamas? s?rekli ila? kullanmaktan ka??nman?n, ast?m belirtilerine karfl? uygunsuz tolerans bulunmas? n?n, ast?m?n kronik do?as?n?n alg?la ...
Barbara P Yawn, MD, MSc

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Toplu tafl?ma ara?lar? akut solunum infeksiyonlar? i?in bir risk etmeni midir? ?n bilgi: Toplu tafl?ma ara?lar?n?n kullan?lmas? ile akut solunum yolu infeksiyonlar? (ASY?) aras? ndaki ba?lant? tam olarak bilinmemekle birlikte epidemiler ve pandemiler s?ras?nda b?y?k ?nem tafl?maktad?r. ?n bilgi: Toplu tafl?ma ara?lar?n?n kullan?lmas? ile akut solunum yolu infeksiyonlar? (ASY?) aras? ndaki ba?lant? tam olarak bilinmemekle birlikte epidemiler ve pandemiler s?ras?nda b?y?k ?nem tafl?maktad?r. Y?ntemler: 2008/09 influenza sezonunda bir olgu-kontrol ?al?flmas? ger?eklefltirilmifltir. Akut solunum yolu infeksiyonu olan ol ...
Joy Troko, Puja Myles1, Jack Gibson, Ahmed Hashim, Joanne Enstone, Susan Kingdon, Christopher Packham, Shahid Amin, Andrew Hayward, Jonathan Nguyen Van- Tam

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Birinci basamak ortam?nda influenza?n?n influenza benzeri hastal?klardan ay?rd edilmesinde belirtilerin, bulgular?n ve epidemiyolojik ba?lam?n birlefltirildi?i klinik ?ng?r? kurallar?: ?apraz kesitli bir ?al?flma ?n bilgi: ?nfluenza epidemisi s?ras?nda influenza tan?s?n?n zaman yitirilmeden konmas? ?nemlidir. Ancak, bu tan? hala genel pratisyenlerin belirti ve bulgular? yorumlanmas?na dayan?r. ?n bilgi: ?nfluenza epidemisi s?ras?nda influenza tan?s?n?n zaman yitirilmeden konmas? ?nemlidir. Ancak, bu tan? hala genel pratisyenlerin belirti ve bulgular? yorumlanmas?na dayan?r. ?nfluenza?y? di?er solunum infeksiyonlar?ndan ay?rd etmede tek bafl?na se?ici olan bir belirti yoktur. Amac?m?z, influenza benzeri hastal??? olanlar aras ...
Barbara Michiels, Isabelle Thomas, Paul Van Royen, Samuel Coenen

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız