Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 328  Eylül 2011 

Makale Özetleri için Tıklayın.
AMA?: Bu ?al?flman?n amac? akut miyokard infarkt?s? (AM?) ge?iren d?fl?k omega-3 d?zeyleri bulunanlarda hasta ve beslenme ?zelliklerini tan?mlamakt?r ve bu ?zelliklerin omega-3 testi ve destek tedavisinden yarar g?rebilecek hastalar? tan?mlamada yararl?

Akut miyokard infarktüsü hastalarında omega-3 indeksi göstergeleri

AMA?: Bu ?al?flman?n amac? akut miyokard infarkt?s? (AM?) ge?iren d?fl?k omega-3 düzeyleri bulunanlarda hasta ve beslenme ?zelliklerini tan?mlamakt?r ve bu ?zelliklerin omega-3 testi ve destek tedavisinden yarar g?rebilecek hastalar? tan?mlamada yararl? olup olmad???n? belirlemektir. HASTALAR VE Y?NTEMLER: Yirmid?rt merkezde 11 Nisan 2005 ila 28 Eyl?l 2007 tarihleri aras?nda ?Akut Miyokard ?nfarkt?s? Hastalar?n?n Sa?l?k Durumlar? Aras?ndaki Tutars?zl?klar? ?nceleyen Uygulama Araflt?rmas? ? Translational Research Investigating Underlying disparities in acute Myocardial infarction Patients? Health status (TRIUMPH)? k?t???ne kaydolan 1487 hastan? n beslenme al?flkanl?klar? ?fast food? ve k?zart?lmam?fl bal?k t?ketme s?kl??? sorularak de?erlendirildi. Hastalar?n t?m?nde akut miyokard infarkt?s? nedeniyle hastaneye yat?r?ld?klar?nda eritrosit omega-3 indeksi ?l??ld?. Omega-3 indeksi ile korelasyon g?steren ba??ms?z de?iflkenleri tan? mlamak i?in ?ok de?iflkenli lineer regresyon ve d?fl?k omega-3 indeksi (< %4) riskini ?ng?rebilmek i?in uyarlanm?fl Poisson regresyon tekni?ini kulland?k. BULGULAR: D?fl?k omega-3 indeksi olan hastalar?n oran? daha s?k ?fast food? t?ketimi ile artt? (ayda bir kezden daha az t?ketenler i?in %18.9, ayda bir ila ?? kez aras?nda t?ketenler i?in %28.6, haftada bir ila iki kez t?ketenler i?in %28.8 ve haftada ?? ya da daha fazla kez t?ketenler i?in %37.6; p<.001). Buna karfl?n daha s?k bal?k t?ketenler aras?nda d?fl?k omega-3 indeksi oran? daha d?fl?kt? (ayda bir kezden az t?ketenler aras?nda %35.1, ayda bir ila ?? kez t?ketenler aras?nda %24.9, haftada iki kez t?ketenler aras?nda %16.1 ve haftada ?? ya da daha fazla kez t?ketenler aras?nda %21.1; P<.001). Bal?k t?ketilmesi, ileri yafl, beyaz d?fl? ?rktan olmak ve omega-3 destek tedavisi daha y?ksek omega-3 indeksi ile ba??ms?z iliflki sergiliyordu, buna karfl?n ?fast food? t?ketilmesi, sigara ba??ml?l??? ve diabetes mellitus daha d?fl?k omega-3 indeksi ile iliflkiliydi. SONU?: Hastan?n bildirdi?i ?fast food? t?ketimi, bal?k t?ketimi ve sigara ba??ml?l??? gibi düzeltilebilen etmenler akut miyokard infarkt?s? hastalar?nda omega-3 indeksi ile ba??ms?z iliflki sergilemektedir. Bu ?zellikler omega-3 destek tedavisinden ve yaflam tarz? de?iflikliklerinden en fazla yarar g?rebilecek hastalar? tan?mlamakta yararl? olabilir.

Adam C. Salisbury, MD, MSc; Amit P. Amin, MD; William S. Harris, PhD; Paul S. Chan, MD, MSc; Kensey L. Gosch, MS; Michael W. Rich, MD; James H. O?Keefe Jr, MD; John A. Spertus, MD, MPH

Kapak Resmi:
Mayo Clin Proc. 2011

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Tip 2 diabetes mellitus y?netiminde saksagliptin ile tedavinin yeri: ?2010 European Association for the Study of Diabetes (EASD)? 46. y?ll?k toplant?s?ndan ve American Diabetes Association (ADA) 70. bilimsel oturumundan bir g?ncelleme Saksagliptin, g??l? bir se?ici DPP4 inhibit?r?d?r. Avrupa Diyabet Araflt?rmalar? Birli?i ve Amerikan Diyabet Derne?i 2010 toplant? ?zetlerinden se?ilen ?nemli ?al?flmalar ve analizler tip 2 diyabetes mellitus y?netiminde saksagliptin ile tedavinin rol?ne ?fl?k tutmaktad?r. Saksagliptin, g??l? bir se?ici DPP4 inhibit?r?d?r. Avrupa Diyabet Araflt?rmalar? Birli?i ve Amerikan Diyabet Derne?i 2010 toplant? ?zetlerinden se?ilen ?nemli ?al?flmalar ve analizler tip 2 diyabetes mellitus y?netiminde saksagliptin ile tedavinin rol?ne ?fl?k tutmaktad?r. Veriler, saksagliptin ile kombinasyon tedavisinin plasebo ile k ...
Pablo J Aschner

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Fibrotik akci?er ve kalp hastal?klar?nda fibrositlerin rol? Fibrozis, doku yaralanmas? ve inflamasyonu izleyen karmafl?k olaylar dizisinin sonucudur. Fibrozis, doku yaralanmas? ve inflamasyonu izleyen karmafl?k olaylar dizisinin sonucudur. Patofizyolojik fibrozis, kal?c? skar oluflumu ile sonu?lan?r ve organ fonksiyonunu bozabilir. Fibrositler, kemik ili?inden hasar g?rm?fl organa do?ru kan ak?m? ile giden ve kemik ili?inde t?retilen ?nc? h?crelerdir. Kan dolafl?m?nda fibroblastlara ...
Ellen C Keeley, Borna Mehrad, Robert M Strieter

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Antifungal farmakolojide g?ncel kavramlar Son on y?lda yeni antifungal ila?lar?n (?r., ekinokandinler, ikinci kuflak triazoller) kullan?ma girmesi sonucu invaziv mikoz tedavisinde ger?ekleflen de?iflimle ila? toksisitesi neredeyse tedavide ?nde gelen k?s?tlay?c? etmen olmaktan ??km?flt?r. Son on y?lda yeni antifungal ila?lar?n (?r., ekinokandinler, ikinci kuflak triazoller) kullan?ma girmesi sonucu invaziv mikoz tedavisinde ger?ekleflen de?iflimle ila? toksisitesi neredeyse tedavide ?nde gelen k?s?tlay?c? etmen olmaktan ??km?flt?r. Bununla birlikte, s?z konusu yeni antifungal ila?lar? n bir?o?u aktivite yelpazesi, farma ...
Russell E. Lewis, PharmD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Hastane d?fl?nda uzun s?reli kalp durmas? ard?ndan kesintisiz kapnografi ile y?nlendirilen canland?rma sonras? n?rolojik d?zelme Kalp hastal??? oldu?u bilinen 54-yafl?ndaki bir hasta k???k bir kasabada dolafl?rken yere y???ld?. Yak? n?nda duran biri taraf?ndan kalp durmas? geliflti?i d?fl?n?lerek hemen kalp akci?er canland?rmas? uygulanmaya baflland? ve bu konuda e?itimli yak?ndaki baflka bir kifli de yard?ma geldi. Kalp hastal??? oldu?u bilinen 54-yafl?ndaki bir hasta k???k bir kasabada dolafl?rken yere y???ld?. Yak? n?nda duran biri taraf?ndan kalp durmas? geliflti?i d?fl?n?lerek hemen kalp akci?er canland?rmas? uygulanmaya baflland? ve bu konuda e?itimli yak?ndaki baflka bir kifli de yard?ma geldi. Canland?rma giriflimini s?rd?rmek i?in hasta s ...
Roger D. White, MD; Bruce W. Goodman, CCEMT-P; Mary A. Svoboda, RN

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Servikste anormal g?r?n?m: Ne yap?lmal?, Ne zaman kayg? duyulmal?? Bir?ok klinisyen sitolojik bozukluklarla iliflkili olabilen ya da olmayan serviks lezyonlar? ile karfl?lafl?r. S?z konusu anormallikler aras?nda yer alan ektropiyon, Naboti kistleri ve k???k serviks polipleri g?reli benign do?al?d?r ve hasta ya da klinisyen i?in kayg? yaratmaz, buna karfl?n, diethylstilbestrol ile temas ?yk?s?, servikste inflamasyon, anormal serviks sitolojisi ve koitus sonras? kanama ek inceleme yap? lmas?n? gerektiren uyar?lard?r. Bunun ?tesinde, baz? hastalarda serviksin g?r?nt?lenmesi g?? olabilir. Serviksin optimal muayenesi i?in yararl? birka? klinik ?neride bulunaca??z. Bir?ok klinisyen sitolojik bozukluklarla iliflkili olabilen ya da olmayan serviks lezyonlar? ile karfl?lafl?r. ...
Petra M. Casey, MD; Margaret E. Long, MD; Mary L. Marnach, MD Department of Obstetrics and Gynecology, Mayo Clinic, Rochester, MN.

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız