Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 321  Şubat 2011 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğine dayanan plak görüntülemesi, aterosklerozda risk değerlendirmesi için yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir. Yüksek riskli ve düşük riskli lezyon tiplerindeki karotis plaklarının sınışandırılmasına o

Manyetik Rezonans plak goruntulemesi, ozellikle diyabetik hastalarda, darlığın derecesinden bağımsız olarak, yuksek riskli karotis plaklarını ortaya cıkarmaktadır

Ön bilgi: Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğine dayanan plak görüntülemesi, aterosklerozda risk değerlendirmesi için yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir. Yüksek riskli ve düşük riskli lezyon tiplerindeki karotis plaklarının sınışandırılmasına olanak tanımaktadır (I-VIII). Tip 2 diyabetes mellitus (DM 2) ateroskleroz için bilinen bir risk faktörü oluşturur, fakat bu hastalığın plak duyarlılığı üzerindeki özgün etkileri tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bu çalışma, MRG plak görüntülemesinin, diyabetik olmayan ve diyabetik olan hastalardaki farklılıkları ortaya koyup koyamayacağı nı araştırmaktadır. Yöntemler: Orta ile yüksek düzey arasında karotis arter darlığı bulunan 191 hasta, bilgilendirilip yazılı onay alındıktan sonra çalışmaya dahil edilmişlerdir. Her hastaya, faz-dizili karotis bobini ile 1,5 T tarayıcısı kullanarak MRG- plak görüntülemesi uygulanmıştır. Karotis plakları, MRG-ile modifiye edilmiş AHA kriterlerine göre Tip I’den Tip VII’ye kadar sınışandırılmıştır. Otuz altı hastanın histolojik verileri bulunmaktadır. Bulgular: Yetersiz MR görüntüleme kalitesi nedeni ile 11 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Elli bir hastada (%28,3) DM 2 tanısı koyulmuştur. Histoloji ve MRG-sınışandırması arasındaki uyumluluk %97,1’dir (33/36) ve %95 GA 0,98-1,15 arasında 0,81 değerinde bir Cohen kapa değeri gösterir. Diyabetik hastalarda, MRG-ile tanımlanan yüksek riskli lezyon tiplerine çok fazla rastlanmıştı r (n=29; %56.8). Çoklu lojistik regresyon analizi, DM2 ve MRG-ile tanımlanan yüksek riskli lezyon tipleri arasında, darlığın derecesinden bağımsız bir ilişki ortaya koymuştur (OR 2.59; %95 GA [1.15-5.81]). Sonuç: DM 2, darlıkdan ve diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, duyarlı plak gelişimi için öngördürücü faktör olarak görülmektedir. MRG-plak görüntülemesi, diyabetik hastalardaki risk katmanlandı rılmasında yeni bir yöntemin temsilcisidir.

L Esposito1*, T Saam2,P Heider3, Angelina Bockelbrink4, Jaroslav Pelisek3, D Sepp1, R Feurer1, C Winkler1, T Liebig5,K Holzer1, O Pauly6, S Sadikovic1 B Hemmer1, H Poppert1

Kapak Resmi:
BMC Medical Imaging 2010

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Dopaminerjik ödül sistemi: Kısa bir bütünleştirici derleme Bellek, kişiyi gelecekteki deneyimler konusunda düşünmeye yönelten geçmiş deneyimlerin desteğini sağladığı için adaptif davranışlar için temel ögedir. Bir çeşit öğrenme olarak kabul edilen ilaç/madde arama ödülü de dahil olmak üzere belleğin desteğine katkıda bulunan endojen moleküller arasında dopamin de yer alır. Bu nörotransmitter; diğerlerinin arasında nükleus accumbens, putamen, ventral tegmental alan (VTA) gibi spesifik beyin nükleuslarının aktivitesini düzenler ve öğrenmenin sevimli (hedonik) ögesini oluşturmak üzere nörobiyolojik mekanizmayı kurmak için bu nükleusların aktivitelerini senkronize eder. Bellek, kişiyi gelecekteki deneyimler konusunda düşünmeye yönelten geçmiş deneyimlerin desteğini sağladığı için adaptif davranışlar için temel ögedir. Bir çeşit öğrenme olarak kabul edilen ilaç/madde arama ödülü de dahil olmak üzere belleğin desteğine katkıda bulunan endojen moleküller arasında dopamin de yer alır. Bu nörotransmitter; ...
Oscar Arias-Carrión1,2*,Maria Stamelou2,Eric Murillo-Rodríguez3, Manuel Menéndez-González4, Ernst Pöppel1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Enteropatojen Escherichia coli, Samonella,Shigella ve Yersinia: Enterik hastalıklarda konakçı bakteri etkileşiminin hücresel özellikleri Enteropatojen bakterilerin insan barsağında infeksiyon oluşturabilmesi bakterilerin barsak epiteline tutunma ve barsak epitelinde koloni oluşturma ve bazı olgularda konakçı hücreyi istila etme, hücre içinde yaşama ve hücreden hücreye yayılma becerilerine bağlıdır. Bu süreçleri gerçekleştirmek için bakteriler bu amaca hizmet eden tip III salgılama sistemlerinden salgılanan çok sayıda molekül geliştirmiştir ve bunlar konakçı ile etkileşerek normal hücre işlevlerini bozar. Bu yazıda enteropatojen Escherichia coli, Salmonella enterica, Shigella şexneri ve Yersinia enterocolitica’nın barsak infeksiyonu ortaya çıkarmak için geliştirdiği en önemli stratejileri gözden geçirmekteyiz. Enteropatojen bakterilerin insan barsağında infeksiyon oluşturabilmesi bakterilerin barsak epiteline tutunma ve barsak epitelinde koloni oluşturma ve bazı olgularda konakçı hücreyi istila etme, hücre içinde yaşama ve hücreden hücreye yayılma becerilerine bağlıdır. Bu süreçleri gerçekleştirmek için bakteriler bu amaca hizmet eden tip II ...
Roberta Souza dos Reis1,2,Fabiana Horn1*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Statinler ve akut iskemik inmenin klinik sonuçları:Sistematik bir araştırma Ön bilgi: Statin tedavisi iskemik inmenin önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Son zamanlarda gerçekleştirilen birçok çalışma, akut iskemik inme başlangıcından önce başlanan statin tedavisinin, inmenin şiddetini ve hastanın işgörmezlik derecesini azaltabileceğine işaret etmektedir. Sunulan bu değerlendirmenin amacı, statin ile uygulanan ön tedavinin, akut iskemik inmenin fonksiyonel sonuçları üzerindeki etkililiğini sistematik olarak değerlendirmek ve statin kullanımı ile ilişkili olabilecek potansiyel istenmeyen etkileri araştırmaktır. Yöntemler: Statinlerin akut iskemik inme üzerindeki rolü ile ilişkili bildiriler MEDLINE/Pub- Med, EMBASE, CENTRAL veri tabanları aracılığı ile ve tanımlanan bildirilerin referansları için manuel olarak araştırılmıştır.. Ön bilgi: Statin tedavisi iskemik inmenin önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Son zamanlarda gerçekleştirilen birçok çalışma, akut iskemik inme başlangıcından önce başlanan statin tedavisinin, inmenin şiddetini ve hastanın işgörmezlik derecesini azaltabileceğine işaret etmektedir. Sunulan bu değerlendirmenin amacı, statin ile uygula ...
Shaheen E Lakhan*, Sanjit Bagchi,Magdalena Hofer

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Crohn hastalığı ile ilişkili kronik öksürük Altmışiki yaşındaki bir erkek hasta kronik öksürük yakınması ile başvurdu. Remisyonda olan Crohn hastalığı olduğu biliniyordu. Göğüs radyografisinde apikal infiltrasyonlar gözlendi. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı göğüs tomografisinde proksimal hava yollarının normal olduğu görüldü. Orta boyutlu havayollarında darlık sonrası genişleme ile birlikte darlık olduğu belirlendi. Bu periferik bronşlar sıvı ile dolu görünümü sergiliyordu. Ayrıca yamalar tarzında konsolidasyon alanları bulunuyordu. Altmışiki yaşındaki bir erkek hasta kronik öksürük yakınması ile başvurdu. Remisyonda olan Crohn hastalığı olduğu biliniyordu. Göğüs radyografisinde apikal infiltrasyonlar gözlendi. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı göğüs tomografisinde proksimal hava yollarının normal olduğu görüldü. Orta boyutlu havayollarında darlık sonrası genişleme ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Balık oltası yaralanmaları: Balıkçılar için bir risk Balık tutma insanların en çok uğraştığı işlerden biridir. Ancak, yemi takarken ya da oltayı atarken balıkçıların oltayı derilerine geçirme riskinin daima olduğu akılda tutulmalıdır. Burada kısaca 32 yaşındaki bir balıkçının oltasını kıyıya doğru çekerken oltanın yüzüne doğru savrulup üst göz kapağına takılmasını anlatacağız. Muayenede gözünde zarar oluşmadığı belirlendi ve oltanın kancası yerel anestezi uygulandıktan sonra küçük bir kesi yapılarak çıkarıldı. Balık tutma insanların en çok uğraştığı işlerden biridir. Ancak, yemi takarken ya da oltayı atarken balıkçıların oltayı derilerine geçirme riskinin daima olduğu akılda tutulmalıdır. Burada kısaca 32 yaşındaki bir balıkçının oltasını kıyıya doğru çekerken oltanın yüzüne doğru savrulup üst göz kapağına takılmasını anlatacağız. Muayenede ...
Francesco Inchingolo1*,Marco Tatullo2, Fabio M Abenavoli3, Alessio D Inchingolo4,Angelo M Inchingolo5, Gianna Dipalma6

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız