Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 304  Eylül 2009 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Koroner arter hastalığı ve iskemik sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olduğu bilinen 62 yaşındaki bir erkek hasta göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle başvurdu. Öyküsünde, New York Heart Association (NYHA) sınıf IV konjestif kalp yetersizliği bel

Erkekte Jinekomasti

Koroner arter hastalığı ve iskemik sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olduğu bilinen 62 yaşındaki bir erkek hasta göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle başvurdu. Öyküsünde, New York Heart Association (NYHA) sınıf IV konjestif kalp yetersizliği belirtileri ile birlikte sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda baskılanma dikkati çekiyordu. Fizik muayenede ileri evre jinekomasti saptandı. Hasta, sekiz yıldır konjestif kalp yetersizli- ği tedavi protokolü çerçevesinde spironolactone (25 mg/gün) kullanıyordu. Spironolactone tedavisine NYHA sınıf III ya da IV kalp yetersizli ği belirtileri olan hastalarda spironolactone ile tedavinin hastalık ve ölüm oranları üzerindeki olumlu etkilerinin gösterildiği RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) temelinde başlanmıştı.1 Jinekomasti, spironolactone ile tedavinin iyi tanımlanmış bir istenmeyen etkisidir ve tedavinin süresi ve uygulanan doz ile ilişkilidir; genelde prevalansı %10 olarak bildirilmiştir.1 Spironolactone, testosteron üretimini azalttı- ğı, periferde testosteron'un estradiol'e dönü- şümünü artırdığı ve estradiol'ü seks hormonu- bağlayan globulinden ayıran etkisi nedeniyle jinekomasti oluşturur.1,2 Genel olarak, tedavinin sonlandırılması jinekomastinin gerilemesine yol açar.

Bridgett A. Haynes,MD,* Farouk Mookadam,MBBCHB,FRCPC†

Kapak Resmi:
Mayo Clinic Proc., Vol 84, No 8:672, Ağustos, 2009

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Venöz tromboembolizmin düşük molekül ağırlıklı heparinlerle önlenmesi ve tedavisi:Son Avrupa kılavuzlarının klinik anlamları Venöz tromboembolizm (VTE) önemli bir engellenebilir hastalık ve ölüm nedenidir. Ancak, risk altındaki hastalara rutin korunma yeterince uygulanmamaktadır. International Union of Angiology (IUA) dahil uluslararası bir görüş birliği grubu tarafından yayımlanan son kılavuzlarda akut VTE'nin tedavisi ve yinelemesinin önlenmesi ve cerrahi ve tıbbi tedavi gören hastalarda korunma için düşük molekül ağırlıklı heparinlerin (LMWH) kullanı lması önerilmektedir. Bu derlemede, tromboprofilaksi sağlanmasında güncel yetersizliklere dikkat çekilmekte ve VTE'nin önlenmesi ve tedavisinde Avrupa kılavuzlarının klinik anlamlarına göndermede bulunulmaktadır. Venöz tromboembolizm (VTE) önemli bir engellenebilir hastalık ve ölüm nedenidir. Ancak, risk altındaki hastalara rutin korunma yeterince uygulanmamaktadır. International Union of Angiology (IUA) dahil uluslararası bir görüş birliği grubu tarafından yayımlanan son kılavuzlarda akut VTE'nin tedavisi ve yinelemesinin önlenmesi ve cerrahi ...
Paolo Prandoni

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Koroner Arter Hastalığndan Birincil Korunmada Düşük-Dansiteli Lipoprotein Düzeylerinin Yoğun Bir Şekilde Düşürülmesi Koroner arter hastalığı ABD'deki önde gelen ölüm ve haztalık nedenidir ve LDL-kolesterol (LDL-C konsantrasyonları nın) yüksek olması, bu hastalığın majör risk faktörlerinden biridir. Günümüzdeki tedavi kılavuzları, koroner arter hastalığından primer korunmada; bireydeki risk faktörü profili ve tedavi başlangıcındaki düzey temel alınarak, dü- şük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-C) düzeyinin düşürülmesi amacıyla statin sınıfı ilaçlar kullanılmasını önermektedir. Koroner arter hastalığının en az 2 majör risk faktörü olan, Framingham risk puanı %10-20 arasında deği- şen, orta derecede risk altındaki hastalarda statinler kullanılarak, LDL-C kolesterol düzeylerinin 130 mg/dL'nin altı na düşürülmesi önerilmektedir. Ancak koroner arter hastalığı gelişen bireylerin %40'a varan bir bölümündeki LDLC konsantrasyonları, önerilen bu 130 mg/dL'nin altındadır. Koroner arter hastalığı ABD'deki önde gelen ölüm ve haztalık nedenidir ve LDL-kolesterol (LDL-C konsantrasyonları nın) yüksek olması, bu hastalığın majör risk faktörlerinden biridir. Günümüzdeki tedavi kılavuzları, koroner arter hastalığından primer korunmada; bireydeki risk faktörü profili ve tedavi başlangıcındaki düzey temel alınarak ...
DEAN G. KARALIS,

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kadınların Cinsel Sağlığını Anlamak: Olgu Temelli Bir Yaklaşım Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu karışık ve tedavisi de zor bir durumdur. Bu gözden geçirme yazısında kadın cinsel yanıtını ve kadın cinsel bozukluklarının tanımını tartışacağız. Kadın cinsel fonksiyon bozukluğunun de- ğerlendirilmesi ve birden fazla uzmanlık dalının katılımı ile gerçekleştirilen tedavisinin kanıta dayalı yöntemlerini, klinikte uygulanabilecek şekilde olgu temelli olarak sunacağız. BSO=bilateral salfingooferektomi; FDA=Gıda ve İlaç Kurumu Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu karışık ve tedavisi de zor bir durumdur. Bu gözden geçirme yazısında kadın cinsel yanıtını ve kadın cinsel bozukluklarının tanımını tartışacağız. Kadın cinsel fonksiyon bozukluğunun de- ğerlendirilmesi ve birden fazla uzmanlık dalının katılımı ile gerçekleştirilen tedavisinin kanıta dayalı yöntemlerini, ...
MARY L. MARNACH,MD, AND PETRA M.CASEY, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yirmibeş Yaşındaki Erkek Hastada Yan Ağrısı Hematüri ve Proteinüri Yirmibeş yaşında, sigara içmeyen araç lastiği teknisyeni üç haftadır süren makroskopik hematüri ve yan ağrısı öyküsüyle acil servise başvuruyor. Öncesinde kendini oldukça iyi hissettiğini ve düzenli olarak kullandı ğı bir ilaç olmadığını söylemekle birlikte, on gün öncesinde sol yan ağrısı nedeniyle birinci basamak doktoruna başvurduğunu ve ağız yoluyla alınan ciproşoxacin ile kendisine ampirik piyelonefrit tedavisi verildiğini belirtiyor. İlk başvurduğunda hastanın üretrasından pıhtı geçmemektedir, yakın zaman içinde travma geçirmediğini belirtmiştir ve yan ağrısının şiddet skalasında 10 üzerinden 6 değerinde olduğunu söylemiş ve ağrı- sını rahatlatan bir faktörün eşlik etmediği sabit, çift taraşı, yansımayan ve plöritik özellikte olduğunu tarif etmiştir. Yirmibeş yaşında, sigara içmeyen araç lastiği teknisyeni üç haftadır süren makroskopik hematüri ve yan ağrısı öyküsüyle acil servise başvuruyor. Öncesinde kendini oldukça iyi hissettiğini ve düzenli olarak kullandı ğı bir ilaç olmadığını söylemekle birlikte, on gün öncesinde sol yan ağrısı nedeniyle birinci basamak doktoruna başvur ...
ANDREW SMYTH,MD* VE VESNA D.GAROVIC, MD†

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kalp Dışı Cerrahi Girişim Uygulanacak Hastalar İçin Perioperatif Kalp Damar Hastalığı Değerlendirmesi Kalp hastalarının kalp ameliyatları dışında kalan cerrahi girişimlerden önce (preoperatif) değerlendirilmesi; anestezi uzmanının, cerrahın ve diğer uzmanların her günkü klinik uygulamalarında sık karşılaştıkları bir durumdur. Kalp ameliyatları dışında kalan cerrahi girişimlerin çok büyük bir bölümü günümüzde, ileri yaştaki hastalarda gerçekleştirilir ve bu gibi ameliyatların sayısının, popülasyonun yaşlanmakta olması nedeniyle artması olasıdır. Söz konusu hastalarda; kalp ameliyatları dışında kalan cerrahi girişimlere eşlik eden perioperatif morbidite ve mortalitenin önde gelen nedeni olan iskemik kalp hastalıkları dahil olmak üzere, kardiyovasküler hastalık prevalansı da yüksektir. American College of Cardiology/American Heart Association tarafından 1996'dan bu yana çeşitli tarihlerde; her biri o zamana kadar yayınlanmış olan, ilgili yayınları yansıtan ve kalp ameliyatları dışında kalan cerrahi girişim uygulanacak kalp hastalarının preoperatif kardiyovasküler değerlendirmesi ve tedavisi konusunda öneriler içeren, üç ayrı kılavuz belge yayınlanmıştır. Kalp hastalarının kalp ameliyatları dışında kalan cerrahi girişimlerden önce (preoperatif) değerlendirilmesi; anestezi uzmanının, cerrahın ve diğer uzmanların her günkü klinik uygulamalarında sık karşılaştıkları bir durumdur. Kalp ameliyatları dışında kalan cerrahi girişimlerin çok büyük bir bölümü günümüzde, ileri yaştaki hastalarda g ...
WILLIAM K. FREEMAN,MD ve RAYMOND J GIBBONS,MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Laktasyonel mastit oluşumu ve tıbbi yönetimi:Glasgow'da ileriye dönük bir kohort çalışması Ön bilgi: Laktasyonel mastit uygun şekilde yönetilmezse, kadınların emzirmeyi erken kesmelerine neden olabilen ağrılı, bitkin düşüren bir sağlık sorunudur. Bu bildirinin amacı bir ‹skoç topluluğunda doğum sonrası ilk altı ayda mastit insidansını, emzirme süresi üzerindeki etkisini bildirmek ve etkilenen kadınların sağlık çalışanları ndan aldığı destek ile yönetimin türünü ve uygunluğunu anlatmaktır. Yöntemler: Glasgow'da 2004/05 tarihinde 420 emziren kadın ile uzun süreli bir çalışma yapılmıştır. Katılımcı lar kaydedilmiş ve hastaneden taburcu olmadan önce bir başlangıç anketi doldurmuşlardır. Mastit olguları doğrudan araştırmacılara bildirilmiş ya da 3., 8., 18. ve 26. haftalarda düzenli telefon ile izlem görüşmeleri sı- rasında saptanmıştır. Mastit yaşayan kadınlar belirtileri ve yönetimleri ile sağlık çalışanlarından aldıkları öneriler konusunda ek bilgi sağlamışlardır. Bulgular: Toplamda, 74 kadın (%18) en az bir mastit olayı yaşamıştır. Ön bilgi: Laktasyonel mastit uygun şekilde yönetilmezse, kadınların emzirmeyi erken kesmelerine neden olabilen ağrılı, bitkin düşüren bir sağlık sorunudur. Bu bildirinin amacı bir ‹skoç topluluğunda doğum sonrası ilk altı ayda mastit insidansını, emzirme süresi üzerindeki etkisini bildirmek ve etkilenen kadınların sağlık çalışanla ...
Jane A Scott*1,2, Michele Robertson3, Julie Fitzpatrick4, Christopher Knight5 ve Sally Mulholland2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız