Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 303  Ağustos 2009 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Kalp damar hastalıkları ve erektil fonksiyon bozukluğu için risk faktörleri aynı etiyolojik ve patofizyolojik kökenleri paylaştıkları için umulduğu gibi benzerlik göstermektedirler. Şimdilerde, pek çok erektil fonksiyon bozukluğu olgusunun damar endoteli

Kalp damar hastalıkları ve erektil fonksiyon bozukluğu: Her iki duruma da sahip olan erkeklerde fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin etkinlik ve güvenilirlikleri

Kalp damar hastalıkları ve erektil fonksiyon bozukluğu için risk faktörleri aynı etiyolojik ve patofizyolojik kökenleri paylaştıkları için umulduğu gibi benzerlik göstermektedirler. Şimdilerde, pek çok erektil fonksiyon bozukluğu olgusunun damar endotelinin bozulmasından kaynaklandığı kabul edilmektedir. Yakın zamanlı epidemiyolojik çalışmalar erektil fonksiyon bozukluğu ile hipertansiyon diyabetes mellitus ve dislipidemi gibi durumları n birlikte bulunması arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri her etiyoloji ve şiddetteki ereksiyon sorunlarının tedavisinde ilk seçenek tedavi olarak önerilirler. Genel erektil fonksiyon bozukluğu topluluğunda, PDE5 inhibitörlerinin etkinlik ve güvenilirlikleri iyi bilinmektedir ve geniş olarak gözden geçirilmiştir. PDE5 inhibitörleri ile ilişkili geçerli bilgiler bağlamında erektil fonksiyon bozukluğu ve damar bozuklukları arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile Ocak 2002 tarihinden Nisan 2008 tarihine kadar sürede yayınlanan bildiriler konusunda Pub Med EMBASE ve MEDLINE veritabanlarında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tercihlerin randomize kör kontrollü klinik çalışmalar yönünde kullanılması na karşın uygun olduğu durumlarda geriye dönük çalışmalardan elde edilen veriler de kullanılmıştır. Bu analiz ereksiyon fonksiyon bozukluklarını, gelecekteki kalp damar hastalığı olaylarına bağlayan klinik kanıtları ortaya koymuştur ve doktorlara erektil fonksiyon bozukluğu gösteren hastalarda, altta yatabilecek kalp damar sağlığı durumları konusundaki kaygılara yönelik benzersiz bir girişim fırsatı vermektedir. Çalışmaların çoğunda PDE5 inhibitörlerinin, nedenden, şiddetten veya hipertansiyon diyabetes mellitus ve dislipidemi gibi birlikte bulunan durumlardan bağımsız olarak, etkin ve güvenilir şekilde erektil fonksiyonda gelişmeye yol açtığı gösterilmiştir.

Ajay Nehra, MD

Kapak Resmi:
Mayo Clin Proc. 2009;84(2):139-148

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Küme baş ağrısı Küme başağrısı (KB), ipsilateral otonom belirtilerin (gözyaşı salgılaması, nazal konjesyon, pitoz, miyoz, göz kapa ğı ödemi, gözlerde kızarıklık) eşlik ettiği, acı verici tek taraşı periorbital ağrı biçimindeki tekrarlayan kısa süreli (15-180 dakika) ataklarla kendini gösteren bir birincil baş ağrısı hastalığıdır. Genç erişkinleri ve ağırlıklı olarak erkekleri etkiler. Prevalans oranı 0.5-1.0/1.000’dir. Küme başağrısı yıllık ve günlük döngüler gösterir; ataklar, yılın belirli aylarında ortaya çıkabilecek şekilde kümelenebilirler (ismin kaynağı). Alkol, küme başağrı- sının tek diyet tetikleyicisidir ve ağır kokular (başlıca çözücüler ve sigara dumanı) ve giysi tüyleri de küme ba- şağrısı ataklarını tetikleyebilir. Küme başağrısı (KB), ipsilateral otonom belirtilerin (gözyaşı salgılaması, nazal konjesyon, pitoz, miyoz, göz kapa ğı ödemi, gözlerde kızarıklık) eşlik ettiği, acı verici tek taraşı periorbital ağrı biçimindeki tekrarlayan kısa süreli (15-180 dakika) ataklarla kendini gösteren bir birincil baş ağrısı hastalığıdır. Genç erişkinleri ve ağ ...
Elizabeth Leroux ve Anne Ducros*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Güçlü Bir Src Kinaz Baskılayıcı Olan Dasatinibin Melanoma Hücrelerindeki Klinik Değerlendirilmesi Ön bilgi: Metastatik melanoma kemoterapiye ileri derecede dirençli bir tümördür. Yeni geliştirilen hedefe yönelik tedavilerin tek başlarına veya kemoterapiyle birlikte kullanılması tedaviye daha iyi yanıt alınması nı sağlayabilir. Çok hedeşi bir kinaz inhibitörü olan dasatinib günümüzde kronik miyeloid lösemi tedavisinde kullanılmaktadır ve çeşitli solid tümörler üzerinde yapılan klinik öncesi çalışmalarda umut veren sonuçlar ortaya koymuştur. Yöntemler: Dasatinibin insan melanoma hücrelerinin proliferasyonu kemoterapötikler karşısındaki duyarlı lığı hücre döngüsünün durdurulması apoptoz göç ve invazyon üzerindeki etkilerini ayrıca melanoma hücrelerindeki Src kinaz FAK ve EphA2 sunumunu inceledik. Ön bilgi: Metastatik melanoma kemoterapiye ileri derecede dirençli bir tümördür. Yeni geliştirilen hedefe yönelik tedavilerin tek başlarına veya kemoterapiyle birlikte kullanılması tedaviye daha iyi yanıt alınması nı sağlayabilir. Çok hedeşi bir kinaz inhibitörü olan dasatinib günümüzde kronik miyeloid lösemi tedavisinde kullanılmaktadı ...

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Antihiperglisemik Tedaviye Karşın Tip 2 Diyabette Oksidatif Stres ve İnflamasyonun Yoğunlaşması Giriş: Diabetes mellitusa (DM) ba¤lı metabolik bozulma, çoklu organ sistemlerinde ikincil fizyopatolojik de¤işikliklere neden olur. Oksidatif stres (OS) ve inşamasyon ile endotel hasarı tetiklenir. Daha önce DM tip 2 hastalarının, hazırlanmış periferik polimorfonükleer lökositlerin (PMNL) kısmen katkıda bulundu¤u artmış OS ve inşamasyona maruz kaldıklarını göstermiştik. Amaçlar: Yeni tanı konmuş tip 2 DM hastalarında oral ilaçların PMNL’nin hazırlanmasına, PMNL ile ilişkili ve sistemik inşamasyona olan etkilerini diyabet parametrelerindeki decişikliklerle korelasyonu ile birlikte göstermek. Giriş: Diabetes mellitusa (DM) ba¤lı metabolik bozulma, çoklu organ sistemlerinde ikincil fizyopatolojik de¤işikliklere neden olur. Oksidatif stres (OS) ve inşamasyon ile endotel hasarı tetiklenir. Daha önce DM tip 2 hastalarının, hazırlanmış periferik polimorfonükleer lökositlerin (PMNL) kısmen katkıda bulundu¤u artmış OS ve inşamasyo ...
Raymond Farah*1, Revital Shurtz-Swirski2 ve Olga Lapin2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Konstriktif perikardit kolayca gözden kaçabilen bir sağ kalp yetersizliği nedenidir: Bir olgu bildirimi Biz ayrıntılı incelemelere karşın etiyolojisi belirlenememiş ilerleyici sağ kalp yetersizliği çeken bir hastayı bildirdik. Bu hastada konstriktif perikarditten şüphelenilmemişti ve tanı otopside konulabildi. Bu olağandışı hastalık için belirgin klinik özellikler ve doğrulayıcı incelemeler gözden geçirildi. Bu olgu bize açıklanamayan kronik sağ kalp yetersizliği hastalarında konstriktif perikardit olasılığını düşünmemiz gerektiğini ancak bu şekilde tam bir inceleme ve tedavi başlatılabileceğini düşündürmektedir. Biz ayrıntılı incelemelere karşın etiyolojisi belirlenememiş ilerleyici sağ kalp yetersizliği çeken bir hastayı bildirdik. Bu hastada konstriktif perikarditten şüphelenilmemişti ve tanı otopside konulabildi. Bu olağandışı hastalık için belirgin klinik özellikler ve doğrulayıcı incelemeler gözden geçirildi. Bu olgu bize açıklanamayan kro ...
Aleksandra M Malkowska ve W Stephen Waring

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız