Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 297  Şubat 2009 

Makale Özetleri için Tıklayın.
Ön bilgi: Bu uzun süreli çalışmada erken adolesan dönemdeki riskli cinsel davranışlar ile ilgili olan psikososyal etmenler araştırılmıştır. Yöntemler: Veriler, Sosyal ve Sağlık Değerlendirmesi (SAHA) isimli bir kişisel bildirim anketi ile derlenmiştir.

Cinselliğin Başlangıcının Piskososyal Göstergeleri ve Erken Adolesan Dönemdeki Yüksek Riskli Cinsel Davranışlar

Ön bilgi: Bu uzun süreli çalışmada erken adolesan dönemdeki riskli cinsel davranışlar ile ilgili olan psikososyal etmenler araştırılmıştır. Yöntemler: Veriler, Sosyal ve Sağlık Değerlendirmesi (SAHA) isimli bir kişisel bildirim anketi ile derlenmiştir. Bu anket 2001 ve 2003 yılları arasında, ABD ’nin kuzeydoğusundaki küçük bir şehrindeki devlet okul sistemi içinde altıncı sınıfa geçen çocuklardan oluşan bir grupta üç dalga şeklinde uygulanmı ştır (17 ortaokul ve lisedeki 149 sınıf, N = 1,175). İlk olarak altıncı sınıfta sorunların içte mi tutulduğunu yoksa dışa mı vurulduğunu inceledik ve ortaokul boyunca bu etmenlerdeki değişiklik oranının örneklemin büyük bir kısmında iki yıl sonra cinselli ğin başlaması için öngörü değeri olup olmadığını araştırdık. Daha sonra altıncı sınıfta içte tutulan ve dışa vurulan sorunların ve ortaokul sırasında bu etmenlerdeki değişiklik oranının daha sonraki iki yıl içinde, yüksek riskli cinsel davranışları öngörüp görmediğini araştırdık. Bulgular: Erken adolesan dönemdeki cinsel risk açısından dışa vurulan etmenler içte tutulan etmenlere göre daha fazla öngörü değeri taşımaktadır. Özellikle madde kullanılması ve şiddet eğilimi ortaokul boyunca daha yüksek, buna karşın anksiyete daha düşük cinselliğe başlama oranları ile ilişkili bulunmuştur. Bunun yanında, ortaokul boyunca madde kullanımı arttıkça yüksek riskli cinsel tutum sergileme olasılığı da artış göstermiştir. Sonuç: Genç adolesanlarda belirli psikososyal risk etmenlerinin tanımlanması yolu ile bu çalışmadan elde edilen bulguların, gençlerdeki sağlıklı cinsel davranışların geliştirilmesini hedeşeyen çok boyutlu programların tasarımı için önemli yansımaları olacaktır.

Argyro Caminis1,Christopher Henrich2,Vladislav Ruchkin3,Mary Schwab-Stone4 ve Andres Martin*5

Kapak Resmi:
22 Kasım 2007 Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2007, 1:14 Doi: 10.1186/1753-2000- 1-14

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Tip 2 Diyabeti Olan Obez Hipertansif Hastalarda Valsartan/Hidroklortiazid Tedavisine Karşı Telmisartan/Hidroklortiazid: SMOOTH Çalışması Ön bilgi: Micardis’in (Telmisartan) çalışması, kilolu/obez, tip 2 diabet ve hipertansiyonu olan (SMOOTH) hastalarda, hidroklortiazid (HCTZ) ile birlikte telmisartan veya valsartanın sabit-doz kombinasyonlarının sabahı n erken saatlerindeki kan basıncına (KB) etkilerini gezer KB izlemi yoluyla ile karşılaştırmıştır. Yöntemler: SMOOTH ileriye dönük, randomize, açık etiketli, körlenmiş sonuç noktalı, çok merkezli bir çalı şmadır. Ön bilgi: Micardis’in (Telmisartan) çalışması, kilolu/obez, tip 2 diabet ve hipertansiyonu olan (SMOOTH) hastalarda, hidroklortiazid (HCTZ) ile birlikte telmisartan veya valsartanın sabit-doz kombinasyonlarının sabahı n erken saatlerindeki kan basıncına (KB) etkilerini gezer KB izlemi yoluyla ile karşılaştırmıştır. Yöntemler: SMO ...
Arya M Sharma *1, Jaime Davidson2, Stephen Koval3 ve Yves Lacourcière4

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

18 Aylık Bir Olguda Serebral Anevrizmalar Biçiminde Gözlenen Takayasu Arteriti: Bir Olgu Bildirimi Ön bilgi: Takayasu arteriti olgularının % 20 kadarlık bölümünde merkezi sinir sistemi tutulumu gözlenir. Merkezi sinir sistemi hastalığı bulunduğunda bu tipik olarak serebral iskemi veya inme ile kendini gösterir. Takayasu arteriti bulunan eriİkinlerde seyrek olarak intrakraniyal anevrizma olguları bildirilmekle birlikte çocuklarda hiç bildirilmemiİtir. Ön bilgi: Takayasu arteriti olgularının % 20 kadarlık bölümünde merkezi sinir sistemi tutulumu gözlenir. Merkezi sinir sistemi hastalığı bulunduğunda bu tipik olarak serebral iskemi veya inme ile kendini gösterir. Takayasu arteriti bulunan eriİkinlerde seyrek olarak intrakraniyal anevrizma olguları bildirilmekle birlikte çocuklarda hiç ...
Pamela F Weiss1,Diana A Corao2,Terri H Finkel1 ve Avrum N Pollock3,Sabrina E Smith*4

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yükselmiş Maternal Lipoprotein (a) ve Neonatal Renal Ven Trombozu: Bir Olgu Sunumu Giriş: Erişkinlerde çok nadir görülmekle birlikte renal ven trombozu yenidoğanlarda çok iyi bilinmektedir ve yenidoğanın en sık görülen tromboembolik olaylarından birisidir. Renal ven trombozunun etiyolojisi, olguların birçoğunda tam olarak açığa çıkarılamamaktadır. Maternal lipoprotein (a) yüksekliği ile birlikte bir yenidoğandaki renal ven trombozu olgusunu sunmaktayız. Giriş: Erişkinlerde çok nadir görülmekle birlikte renal ven trombozu yenidoğanlarda çok iyi bilinmektedir ve yenidoğanın en sık görülen tromboembolik olaylarından birisidir. Renal ven trombozunun etiyolojisi, olguların birçoğunda tam olarak açığa çıkarılamamaktadır. Maternal lipoprotein (a) yüksekliği ile birlikte bir yenidoğandaki ren ...
Vivek Subbiah1 ve Prabhu Parimi*2

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Astım Kontrolüne ABC Yaklaşımı Bu bildiri bitirildiğinde okur: (1) yeni astım tedavi kılavuzlarını kullanarak bozukluğun ne olduğunuuygun şekilde belirleyebilecek, (2) rutin astım muayenelerine Astım Kontrolü Testi Anketini dahil edebilecekve (3) anımsatıcı AIRESMOG’u kullanarak kontrol edilmeyen astımın eş zamanlı morbiditeleriile karıştırıcı faktörlerinin gözden geçirilmesini kolaylaştıracaktır. Bu bildiri bitirildiğinde okur: (1) yeni astım tedavi kılavuzlarını kullanarak bozukluğun ne olduğunu uygun şekilde belirleyebilecek, (2) rutin astım muayenelerine Astım Kontrolü Testi Anketini dahil edebilecek ve (3) anımsatıcı AIRESMOG’u kullanarak kontrol edilmeyen astımın eş zamanlı morbiditeleri ile karıştırıcı faktörlerinin ...
Bjorg Thorsteinsdottir,MD; Gerald W.Volcheck, MD; Bo Enemark Madsen, MD;AshokakumarM. Patel, MD; James T. C. Li, MD, PhD ve Kaiser G. Lim, MD

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Akne Vulgaris,Akıl Sağlığı ve Omega -3 Yağ Asitleri:Bir Olgular Raporu Akne vulgaris çok sık karşılaşılan bir deri hastalığıdır ve psikolojik açıdan önemli rahatsızlığa neden olmaktadır. Psikolojik etkileri arasında depresyon, anksiyete ve öfke oranlarının daha yüksek olması ve intihar düşüncelerinin varlığı sayılabilir. Bu konuda az sayıda klinik araştırma olmakla birlikte, deri hastalıkları ve/veya akıl sağlığı hastalıkları olan hastalar diyet eklerini daha fazla tüketen bir grubu oluşturmaktadır. Hem anti-akne hem de duygudurum düzenleme özellikleri bulunduğu varsayılan balı k yağındaki omega-3 yağ asitleri, krom, çinko ve selenyum gibi besinler daha az tüketiliyor olabilir. Akne vulgaris çok sık karşılaşılan bir deri hastalığıdır ve psikolojik açıdan önemli rahatsızlığa neden olmaktadır. Psikolojik etkileri arasında depresyon, anksiyete ve öfke oranlarının daha yüksek olması ve intihar düşüncelerinin varlığı sayılabilir. Bu konuda az sayıda klinik araştırma olmakla birlikte, deri hastalıkları ve/veya akıl ...
Mark G Rubin1,Katherine Kim1 ve Alan C Logan*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız