Yayımlanmış Sayılar:

 


Bağırsak hormonlarının hepatosellüler karsinoma üzerindeki etkisi
Wei-Ju-Huang

Hepatosellüler karsinoma 2014 yılında, tüm dünyadaki erkeklerle kadınlarda en fazla görülen, sırasıyla beşinci ve yedinci kanser ve en sık karşılaşılan kanser ölümlerinin üçüncü sıradaki nedeni olmuştur. 1 Serum alfa fetoprotein (AFP) düzeyleri, hepatosellüler karsinoma hastalarının çok büyük bir bölümünde yükselmiştir. Hepatosellüler karsinoma insidansının enyüksek olduğu ülkeler; başlıca risk faktörlerinin hepatit B, hepatit C, siroz ve çevredeki aflatoksin gibi karsinojenlere yüksek düzeyde maruz kalınması olduğu, Asya ve Afrika
ülkeleridir.1 Hepatosellüler karsinoma patogenezi, çok basamaklı bir süreçtir. Bu süreçte p53, ?-katenin, NF-?B
(çekirdek faktörü-kappa B),2 MAPK (mitojenle aktive protein kinaz),2 ERK (hücre-dışı reseptör kinaz),4 JNK
(Jun N-terminal kinaz),5 WNT/beta-katenin sinyalizasyonyolu6 ve PI3K/Akt sinyalizasyon yolu7 dahil çok sayıda
faktör rol oynamaktadır ama hepatosellüler karsinomanın ayrıntılı moleküler mekanizmaları, henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Klinikte, hepatosellüler karsinoma hastalarının prognozu, rezeksiyonla ya da karaciğer
nakliyle cerrahi olarak tedavi edilmedikleri sürece karanlıktır. Hepatosellüler karsinoma, cerrahi rezeksiyonla
iyileşme olasılığı olan bir hastalıktır ama bu tedavi yalnızca, hastalığın lokalize olduğu, az sayıda hastada
başarıyla uygulanabilmektedir.8 Cerrahi rezeksiyonun ve çeşitli tümör ablasyon yöntemlerinin hastaların büyük
bölümünde iyileşme sağlayabilmesine veya hastanın ömrünü uzatabilmesine rağmen bu kanserin prognozu, karanlıktır. Prognoz, tümörün lokal replasman (rezeksiyonla boşalan yeri doldurma) hızına ve karaciğerdeki fonksiyon bozukluğunun derecesine bağlı olarak şekillenmektedir.

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .