Yayımlanmış Sayılar:

 

Özgün Çalışma


Yaşlılarda Hemoglobin, Anemi, Demans ve Bilişsel Düşüş: Sistematik Bir Derleme
Ruth Peters*1, Lisa Burch1, James Warner2 Nigel Beckett1,Christopher Bulpitt1 Ruth Poulter1

Ön bilgi: Anemi; demans veya bilişsel düşüş riskini artırabilir. Yüksek hemoglobin düzeylerinin inme riskini ve sonunda olası bilişsel bozulmayı artırdığına dair kanıtlar da bulunmaktadır. Yaşlılar daha fazla demans geliştirme riski altındadırlar ve anemiden sıkıntı çekme olasılıkları da daha fazladır, ancak bu ilişkiye değinen görece olarak az uzun süreli yayın bulunmaktadır.

Ön bilgi: Anemi; demans veya bilişsel düşüş riskini artırabilir. Yüksek hemoglobin düzeylerinin inme riskini ve sonunda olası bilişsel bozulmayı artırdığına dair kanıtlar da bulunmaktadır. Yaşlılar daha fazla demans geliştirme riski altındadırlar ve anemiden sıkıntı çekme olasılıkları da daha fazladır, ancak bu ilişkiye değinen görece olarak az uzun süreli yayın bulunmaktadır. Yöntemler: Yaşlılarda yeni başlamış bilişsel düşüş veya demans ile anemi veya hemoglobin düzeyi arasında herhangi bir ilişki için kanıtları değerlendirmek üzere, emsal tarama yapılmış yayınların sistematik bir derlemesi ve meta-analizleri yürütülmüştür. 1996 ile 2006 yılları arasındaki ‹ngilizce yayı nlar için Medline, Embase ve PsychInfo taranmıştır. Çalışmaya alma kriterleri yeni başlamış demans veya bilişsel düşüşün birincil sonuçları ile ≥ 65 yaşındaki katılımcılarda yapılan uzun süreli çalışmalardı r. Diğer tasarımlar dışarıda bırakılmıştır. Bulgular: Üç bildiri tanımlanmış ve yalnız ikisi bir meta-analizde birleştirilmiştir. Bu iki çalışma için bir araya getirilen tehlike oranı 1.94 (1.32-2.87 yüzde 95 güven aralığı) olup anemi ile yeni başlayan demans riskinde anlamlı derecede bir artış göstermiştir. Yükselmiş hemoglobin düzeylerinin etkisini araştırmak mümkün olmamıştır. Sonuç: Yeni başlayan demans riski değerlendirilirken anemi akılda tutulması gereken bir faktördür. Bununla beraber, elimizde az sayıda veri bulunmaktadır ve çalışmalar yöntemsel olarak değişkendir; bu yüzden derinlemesine uyarı

Tam metne ancak dergiye abone olarak ulaşabilirsiniz .