Yayımlanmış Sayılar:

 

Sayı: 347  Ocak-Şubat-Mart 2016 

Makale Özetleri için Tıklayın.

EDİTÖRDEN

Hipertansiyonun kalp damar hastalığı risk faktörü olarak önemi yadsınamaz. Bu bağlamda iki kamu sağlığı sorunu öne çıkmaktadır. Önde gelen bilim kuruluşlarının yayımladığı kılavuzlarda belirli yaş/hastalık grupları için tanımlanan sınır değerlerde henüz görüş birliğine varılamamıştır. İkinci önemli sorun ise sahada çalışan doktorların tedavilerini kılavuzlarda öngörülen önerileri dikkate almadan uygulamalarıdır. Bu sorunlardan birincisinin değerlendirildiği mini derlemede oldukça yararlı görüşler öne çıkarılmıştır. Geçen aylar içinde Anayasa mahkememize kadar taşınmış olan zorunlu aşı uygulamaları tüm dünyada yoğun tartışmaların odağındaki bir konudur. Konunun uzmanlarından Profesör Miller, ‘güvenli olduğu yönündeki güçlü kanıtlara karşın aşı uygulamalarının katı bir yaklaşım içinde reddedilmesi zarar veren bir yaklaşımdır;bireyleri, artmışbir riskle karşı karşıya ve savunmasız durumda bırakır’ demektedir. Dr. Miller’in görüşlerini sunduğu ropörtaj yayın ilginizi çekebilecek görüşler içermektedir. Yoğun glisemi kontrolünün inme üzerindeki etkisini inceleyen kapsamlı derlemede varılan sonuç beklentilerin aksine genel bağlamda anlamlı ilişki göstermedi. Yoğun glisemi kontrolü yalnız beden kitle indeksi otuzun üzerindeki hasta alt grubunda inmeye karşı anlamlı korunma sağladı. Yoğun glisemi kontrolünün uygulamadaki güçlükleri ve riskleri göz önüne alındığında, bu çalışmanın sonuçları tedavi kararları açısından önemli görünmektedir. Kolorektal kanser taramaları ile ilgili bildiriden aldığım başlangıç (“Dünyada en fazla görülen üçüncü kanser ve kanser ölümlerinin dördüncü sıradaki nedeni olmasına rağmen kolorektal kanser vakalarının çok büyük bir bölümünün kanser taramalarıyla önlenebileceğini işaret eden, son derece güçlü kanıtlar vardır.”) ve sonuç (“Kolorektal kanser taramalarının bu kanserin gerek bireyler, gerekse toplum üzerindeki yükünü azaltabileceğini işaret eden ileri derecede güçlü kanıtlar; henüz geliştirilme aşamasındaki, organize tarama programlarının zaman kaybedilmeksizin uygulamaya konulmasını ve kullanılmakta olan tarama programlarının ise sürekli şekilde iyileştirilmesini gerektirmektedir.”) cümleleri konunun paydaşları için son derece net bir mesaj içermektedir: Kaybedecek zaman yok. O nedenle, kanıta dayalı tarama girişimlerinin yaygın biçimde topluma sunulması bu önemli kamu sağlığı sorununu çözümlememize büyük katkı yapacaktır. Bir sonraki sayımızda yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Literatür ile kalın.

Dr. Muzaffer TUZCU editor@literatur.web.tr

Diğer Tıp Dergilerimiz BU SAYIMIZDA

Hipertansiyonlu erişkinlerde hedef alınan sistolik kan basıncı ne olmalıdır?
AHA (American Heart Association) 2007 kılavuzu; koroner arter hastalığı, diabetes mellitus, kronik böbrek hastalığı gibi koroner olay gelişme riski yüksek sağlık sorunları veya 10-yıllık Framingham risk puanı en az %10 olan hipertansiyon hastalarının tedavisinde hedef alınan sistolik kan basıncının <130 mmHg olmasını önermektedir.1 Bu kılavuzda ayrıca, sol ventrikül disfonksiyonu da olan hipertansif hastalardaki sistolik kan basıncı hedefinin <120 mmHg olması önerilmektedir.1 Fakat klinik çalışmalarda elde edilen veriler,2- ...
Wilbert S Aronow*

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Aşı Yaptırmak ya da Yaptırmamak: Uzman görüşü
Colindale, Batı Londra?daki PHE (Public Health England ? İngiltere Halk Sağlığı) kurumundaki Immunisation, Hepatitis and Blood Safety Department?ta (İmmünizasyon, Hepatit ve Kan Güvenliliği Bölümü) Danışman Epidemiyolog olarak görev yapan Profesör Miller; aşı uygulama programlarının tehlikeleri ve faydalarıyla uzun süredir ilgilenen bir bilim kadınıdır. Yeni aşılar veya mevcut aşıların yeni pozolojileri konusunda çalışmalar yapan bir araştırma ekibinin başkanlığını üstlenmiştir ve hücresiz boğmaca, kızamık, kabakulak ve kızamıkçı ...
Elizabeth Miller

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Epidermal (prick) testte kaşıntının, etil klorür spreyi ile önlenmesi: plasebo-kontrollü, çift-kör, prospektif çalışma
Epidermal (prick) test, İgE aracılığıyla gerçekleşen alerji teşhisinde nispeten güvenli, herhangi bir tehlikesi olmayan bir uygulamadır ama yine de, gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde şiddetli ağrı ya da kaşıntıya yol açabilmektedir.1,2 Bu nedenle, söz konusu semptomların önlenmesini ya da azaltılmasını sağlayacak önlemlere ihtiyaç duyulabilir. İki topikal anestetiğinörneğin lidokain ve prilokainin ötektik (katı iki maddenin eşit ağırlıklarda karıştırılmasıyla elde edilen katı bileşimin erime noktasının, herbirinin erime nokta ...
Amir Gal-Oz,1,2 Shmuel Kivity,2 Yacov Shacham,2 Elisheva Fiszer,2 Ori Rogowsky,3 Gil Chernin1

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Yoğun Glisemi Kontrolü, İnme Gelişmesinin Önlenmesinde Ne Kadar Etkili? Randomize 9 çalışmadaki 59 197 Denekte Elde Edilen Verilerin Meta-Analizi
Gelişmiş ülkelerde genç yaşlardaki morbidite ve mortalitenin önde gelen nedeni olan kalp-damar hastalıkları, gelişmekte olan Çin gibi ülkelerde de bu bakımdan önde gelen nedenlerden biri konumunayükselmiştir.1,2 Glikozun damar hastalıkların gelişmesinde rol oynadığı; kandaki glikoz düzeylerindeki yükselmenin koroner kalp hastalığının ve miyokard infarktüsünün eşlik ettiği, önlenebilir risk faktörlerinden biri olduğu izlenimini veren, daha önce yayınlanmış olan bir meta-analizde açıkça kanıtlanmıştır.3 Fakat glisemi düzeylerini dü ...
Chi Zhang,1 Yu-Hao Zhou,2* Chun-Li Xu,3, Feng-Ling Chi,1Hai-Ning Ju4

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Batı diyetine, hipokampus hacminin küçülmesi eşlik ediyor
Sağlıksız diyet alışkanlıklarının kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi, bulaşıcı olmayan çok sayıda
hastalığın gelişmesine katkıda bulundukları bilinmektedir. 1,2 Hızla tüketilen, hazır besin maddelerinin,bunların yanı sıra şekerle-tatlandırılmış içeceklerin her geçen gün daha fazla tüketilmesi, küresel bir sorundur3 ve
bu gibi obeziteye yol açan (?obezojen?) tüketimdeki artış, günümüzde artık yeterince belgelenmiş olan obezite epidemisinin büyük bir bölümünü açıklamaktadır.Elimize geçmekte olan ...
Felice N. Jacka,1-4* Nicolas Cherbuin,5 Kaarin J. Anstey,5 Perminder Sachdev,6 Peter Butterworth.

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Statinlerin ateroskleroz plâğı üzerindeki etkileri: Gerileme mi, iyileşme mi?
Statin tedavisinin kardiyovasküler mortalite üzerindeki olumlu etkisini ilk olarak ortaya koyan 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study) adlı çalışmanın1 yayınlanmasından bu yana söz konusu tedavinin kardiyovasküler olayları farklı ortamlarda azalttığı, bir dizi çalışmada tutarlı bir şekilde gösterilmiştir. Bu faydayla, LDL kolesterol düzeylerinin statin tedavisi kullanıldığında azalması arasında net bir beraberlik varsa da HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin ateroskleroz plakları üzerindeki etkileri, tam olarak henüz anlaşılab ...
Marcio Sommer Bittencourt,1,2* Rodrigo Julio Cerci3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Kolorektal kanser taraması: Harekete geçme zamanı geldi
Dünyada en fazla görülen üçüncü kanser ve kanser ölümlerinin dördüncü sıradaki nedeni olmasına rağmen
kolorektal kanser her yıl, yaklaşık 1.4 milyon yeni vakanın teşhis edilmesinden ve 700 bin ölümden sorumludur.İnsidansı özellikle gelişmiş ülkelerde yüksek bir hastalık olan kolorektal kanser, örneğin Avrupa ülkelerinde en sık görülen kanser çeşididir. Avrupa?da her yıl 450 bin vakanın teşhis edildiği kolorektal kanser gelişen hastaların sayısı, meme kanseri gelişen hastalardakinden biraz daha azdır. Gerek kontrolgrup ...
Hermann Brenner,1-3* Christian Stock,4 Michael Hoffmeister

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Diyetteki koruyucu kimyasalların pro-oksidan (reaktif oksijen türevleri üretme) etkileri
Bitki kökenli (meyve ve sebzelerden elde edilen) ürünlerin ve bunların türevlerinin, hastalıklar karşısında koruma
sağlayan, çok sayıda özellik taşıdıkları bilinmektedir.1 Resveratrol, özellikle epigallokateşin (EGCG) olmak üzere çayda bulunan kateşinler ve zerdeçal adlı baharattaki bir bileşik olan kurkumin (zerdeçal sarısı) gibi, önde gelen doğal ürünlerin anti-kanser özelliklere sahip oldukları, 20 yıldan daha uzunca bir süreden bu yana bilinmektedir.2 Bu ürünlerin antioksidan olarak tüketimi, anti-kanser etkilerin ...
Asfar S Azmi,1 Fazlul H Sarkar,2 SM Hadi3

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Karaciğer hastalıklarının küresel yükü: Halk sağlığı ve tedavi açısından üstesinden gelinmesi gereken bir sağlık sorunu
Siroz organın; uzun süredir mevcut viral hepatit ve aşırı alkol tüketimi gibi çeşitli etkenlerin sonucu olarak nedbeleştiği, geç dönemde oluşan bir karaciğer hastalığıdır. Siroza, primer hepatosellüler karsinoma riski eşlik eder. İlerlemiş siroz, yaşamı tehdit eden ve tedavi seçenekleri sınırlı bir sağlık sorunudur. Karaciğer sirozu mortalitesinin Küresel Hastalık Yükü (GlobalBurden of Disease; GBD) projesi bünyesinde gerçekleştirilen
yeni bir değerlendirmesinde (bkz DOI: 10.1186/s12916-014- 0145-y) kullanılan çeşitli ...
Peter Byass

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Geleneksel (A-P (anteroposterior) radyografiler, yaşlılardaki asetabulum ve proksimal femur kırıklarının ortaya çıkarılmasında güvenilir değil
Asetabulum ve proksimal femur kırıkları özellikle, batı ülkelerindeki popülasyonun gittikçe kalabalıklaşan
bir bölümü olan ileri yaşlardaki bireylerde sık görülür.1 Yaşlılardaki ortalama fiziksel aktivitenin, osteporoz
insidansının ilerleyen yaşla birlikte yükselmesine karşı yanıt olarak artırılması önerilmektedir.3,4 Künt pelvistravmalarındaki zorunlu klinik muayeneyi genellikle radyolojik değerlendirme izler ama standart radyografilerin, kırıkların hepsini ortaya çıkaramadığı da gerçektir.5 Düz A-P pelvi ...
Andreas Schicho*, Philipp Birk, Kevin Seeber, Peter H. Richter, Florian Gebhard

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Bağırsak hormonlarının hepatosellüler karsinoma üzerindeki etkisi
Hepatosellüler karsinoma 2014 yılında, tüm dünyadaki erkeklerle kadınlarda en fazla görülen, sırasıyla beşinci ve yedinci kanser ve en sık karşılaşılan kanser ölümlerinin üçüncü sıradaki nedeni olmuştur. 1 Serum alfa fetoprotein (AFP) düzeyleri, hepatosellüler karsinoma hastalarının çok büyük bir bölümünde yükselmiştir. Hepatosellüler karsinoma insidansının enyüksek olduğu ülkeler; başlıca risk faktörlerinin hepatit B, hepatit C, siroz ve çevredeki aflatoksin gibi karsinojenlere yüksek düzeyde maruz kalınması olduğu, Asya ve Afri ...
Wei-Ju-Huang

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız

Dünya Literatüründen Özetler
Temel bilgi. En az iki koroner damarı tutan koroner arter hastalarında yapılan klinik çalışmalarla gözleme dayalı
çalışmaların sonuçları; koroner arter baypas ameliyatından sonra uzun dönemdeki mortalitenin, perkütan
koroner girişim sonrasındakinden daha düşük olduğunu göstermiştir. İlk yapılan bu analizlerde koroner baypas
ameliyatı, ilaç-kaplı ikinci kuşak stentlerin yerleştirildiği perkütan koroner girişimlerle karşılaştırılmamıştır.
Yöntemler. Gözleme dayalı bir çalışmada; en az ...
Sripal Bangalore, M.D., M.H.A. ve diğerleri

Tam metni görmek için giriş yapmalısınız.
Yazının özetini görmek için tıklayınız